Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
metody-dokument:predpoklady_a_vychodiska_rizeni_ict [2020/04/30 13:13]
Tomáš Šedivec [ICT kompetenční matice]
metody-dokument:predpoklady_a_vychodiska_rizeni_ict [2020/05/18 08:18] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 44: Řádek 44:
 Tato koordinace a dohledy dosud nebyly na MV ČR v odpovídajícím odboru institucionalizovány (na rozdíl od OHA v případě architektury),​ viz také [[metody-dokument:​uvod|Úvod]]. Proto byl tento dohled po dobu a pro účely digitální transformace veřejné správy ČR a odpovídající ICT podpory částečně substituován na základě Usnesení vlády ze dne 15. 04. 2019 č. 259 k Implementačním plánům programu „Digitální Česko“, kterým byli v rámci jednotlivých resortů nově ustaveni Digitální zmocněnci ústředního správního úřadu. Ti jsou kromě příslušného ministra spoluřízeni a reportují Vládnímu zmocněnci pro digitalizaci a IT. Tato koordinace a dohledy dosud nebyly na MV ČR v odpovídajícím odboru institucionalizovány (na rozdíl od OHA v případě architektury),​ viz také [[metody-dokument:​uvod|Úvod]]. Proto byl tento dohled po dobu a pro účely digitální transformace veřejné správy ČR a odpovídající ICT podpory částečně substituován na základě Usnesení vlády ze dne 15. 04. 2019 č. 259 k Implementačním plánům programu „Digitální Česko“, kterým byli v rámci jednotlivých resortů nově ustaveni Digitální zmocněnci ústředního správního úřadu. Ti jsou kromě příslušného ministra spoluřízeni a reportují Vládnímu zmocněnci pro digitalizaci a IT.
  
-Konkrétní pravomoci a povinnosti Digitálního zmocněnce jsou specifikovány dokumentem, který byl vydán RVIS a je součástí [[:start|Znalostní báze]].+Konkrétní pravomoci a povinnosti Digitálního zmocněnce jsou specifikovány dokumentem, který byl vydán RVIS a je součástí [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní báze]].
  
 Z dlouhodobého hlediska je potřebná kombinace koordinace od obou institucí: Z dlouhodobého hlediska je potřebná kombinace koordinace od obou institucí:
Řádek 92: Řádek 92:
 Zvládnutí procesů nákupu investic a služeb v souladu s ustanoveními zákon č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, (také jako "​ZoZVZ"​) je pro jeho komplikovanost jedním ze základních omezení a obtíží řízení ICT. Zvládnutí procesů nákupu investic a služeb v souladu s ustanoveními zákon č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, (také jako "​ZoZVZ"​) je pro jeho komplikovanost jedním ze základních omezení a obtíží řízení ICT.
  
-V dalších vydáních MŘICT budou vydána základní doporučení k aplikaci ZoZVZ v ICT a ve [[:start|Znalostní bázi]] budou průběžně aktualizovány informace o nejlepší praxi, návody a pomůcky pro tuto oblast.+V dalších vydáních MŘICT budou vydána základní doporučení k aplikaci ZoZVZ v ICT a ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]] budou průběžně aktualizovány informace o nejlepší praxi, návody a pomůcky pro tuto oblast.
  
 ==== Řídící kontrola a další působení kontrolních orgánů ==== ==== Řídící kontrola a další působení kontrolních orgánů ====
Řádek 156: Řádek 156:
 Nejjednodušším způsobem, jak v úřadu realizovat účinné rozdělení povinností a práv pro účely zajišťování informační podpory výkonu agend veřejné správy, je ustavit níže uvedené klíčové role správy ISVS nebo provozního systému. Nejjednodušším způsobem, jak v úřadu realizovat účinné rozdělení povinností a práv pro účely zajišťování informační podpory výkonu agend veřejné správy, je ustavit níže uvedené klíčové role správy ISVS nebo provozního systému.
  
-Podrobný popis povinností a práv těchto a dalších identifikovaných rolí v procesech řízení vývoje a dodávky ICT služeb bude po projednání s odbornou veřejnosti obsažen v následujících vydáních a ve [[:start|Znalostní bázi]]. Jsou to zejména role:+Podrobný popis povinností a práv těchto a dalších identifikovaných rolí v procesech řízení vývoje a dodávky ICT služeb bude po projednání s odbornou veřejnosti obsažen v následujících vydáních a ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]]. Jsou to zejména role:
  
   * **Věcný správce (služeb) ISVS** – OVS (jeho útvar), který je často jako tzv. gestor agendy zmocněn (kompetenčním zákonem, uvnitř úřadu organizačním řádem) zajišťovat výkon agendy veřejné správy nebo interní provozní funkci/​službu,​ a to včetně její adekvátní podpory službami informačních a komunikačních technologií.   * **Věcný správce (služeb) ISVS** – OVS (jeho útvar), který je často jako tzv. gestor agendy zmocněn (kompetenčním zákonem, uvnitř úřadu organizačním řádem) zajišťovat výkon agendy veřejné správy nebo interní provozní funkci/​službu,​ a to včetně její adekvátní podpory službami informačních a komunikačních technologií.
Řádek 178: Řádek 178:
   * **IT Solution architek**t je (měl by být) v ICT útvaru.   * **IT Solution architek**t je (měl by být) v ICT útvaru.
  
-Na základě rozsáhlosti agendy úřadu, centrální rezortní koordinace architektury,​ je přípustné (doporučené) členit architektonické role detailněji. Principy a příklady členění viz [[:​nar-dokument:​nar|NAR]] a [[:start|Znalostní báze]].+Na základě rozsáhlosti agendy úřadu, centrální rezortní koordinace architektury,​ je přípustné (doporučené) členit architektonické role detailněji. Principy a příklady členění viz [[:​nar-dokument:​nar|NAR]] a [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní báze]].
  
 ==== ICT kompetenční matice ==== ==== ICT kompetenční matice ====
Řádek 198: Řádek 198:
 Více o spolupráci útvaru ICT s ostatními útvary také v [[metody-dokument:​spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spoulpráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ​ Více o spolupráci útvaru ICT s ostatními útvary také v [[metody-dokument:​spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spoulpráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ​
  
-Jako podklad pro návrh detailní kompetenční matice úřadu bude možné využít vzorové ICT kompetenční matice obsažené jako jedna z pomůcek ve [[:start|Znalostní bázi]].+Jako podklad pro návrh detailní kompetenční matice úřadu bude možné využít vzorové ICT kompetenční matice obsažené jako jedna z pomůcek ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 Další věcná a odborná doplnění budou obsažena v následujících vydáních po projednání s odbornou veřejnosti.  Další věcná a odborná doplnění budou obsažena v následujících vydáních po projednání s odbornou veřejnosti. 
Řádek 217: Řádek 217:
 Vedle toho je důležité správné vnímání a zohlednění koordinační role ústředních orgánů, které z kompetenčního zákona a dle rozhodnutí vlády ČR zodpovídající za centrální řízení a koordinaci rozvoje ICT na podporu eGovernmentu,​ tj. zejména Ministerstva vnitra ČR, Rady vlády pro informační společnost a Zmocněnce vlády pro digitalizaci a informační technologie. Vedle toho je důležité správné vnímání a zohlednění koordinační role ústředních orgánů, které z kompetenčního zákona a dle rozhodnutí vlády ČR zodpovídající za centrální řízení a koordinaci rozvoje ICT na podporu eGovernmentu,​ tj. zejména Ministerstva vnitra ČR, Rady vlády pro informační společnost a Zmocněnce vlády pro digitalizaci a informační technologie.
  
-Bližší popis vlastností a model výše uvedených úrovní řízení a popis jejich pro řízení ICT významných faktorů přináší [[:start|Znalostní báze]] řízení ICT VS ČR.+Bližší popis vlastností a model výše uvedených úrovní řízení a popis jejich pro řízení ICT významných faktorů přináší [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní báze]] řízení ICT VS ČR.
  
 ===== Funkční a procesní model ICT OVS ===== ===== Funkční a procesní model ICT OVS =====
Řádek 223: Řádek 223:
 Útvar ICT OVS, jako jeho velmi významná provozní schopnost, má svou architekturu ve všech jejích horizontálních vrstvách i vertikálních motivačních doménách, viz doménový model architektury v NAR. Útvar ICT OVS, jako jeho velmi významná provozní schopnost, má svou architekturu ve všech jejích horizontálních vrstvách i vertikálních motivačních doménách, viz doménový model architektury v NAR.
  
-Pro popis a pochopení požadovaných schopností ICT a jejich zajištění je potřebné znát a využívat modely současného a budoucího stavu architektury ICT oddělení. Přitom je velmi účelné vycházet z mezinárodních knihoven nejlepších praxí (standardů) a referenčních modelů pro útvary ICT VS ČR, které budou postupně publikovány ve [[:start|Znalostní bázi]].+Pro popis a pochopení požadovaných schopností ICT a jejich zajištění je potřebné znát a využívat modely současného a budoucího stavu architektury ICT oddělení. Přitom je velmi účelné vycházet z mezinárodních knihoven nejlepších praxí (standardů) a referenčních modelů pro útvary ICT VS ČR, které budou postupně publikovány ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 ==== Byznys architektura informatické schopnosti OVS ==== ==== Byznys architektura informatické schopnosti OVS ====
  
-Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT a aktualizováno průběžně ve [[:start|Znalostní bázi]].+Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT a aktualizováno průběžně ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 ==== Aplikační architektura informatické schopnosti OVS ==== ==== Aplikační architektura informatické schopnosti OVS ====
  
-Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT a aktualizováno průběžně ve [[:start|Znalostní bázi]].+Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT a aktualizováno průběžně ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 ===== Ukazatele hodnocení úspěšnosti řízení ICT ===== ===== Ukazatele hodnocení úspěšnosti řízení ICT =====
Řádek 254: Řádek 254:
   * OECD index.   * OECD index.
  
-Více informací o jednotlivých dostupných a doporučených systémech ukazatelů, včetně pomůcek pro jejich praktické uplatnění bude průběžně udržováno ve [[:start|Znalostní bázi]].+Více informací o jednotlivých dostupných a doporučených systémech ukazatelů, včetně pomůcek pro jejich praktické uplatnění bude průběžně udržováno ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 ===== Čtyři vrstvy architektury ===== ===== Čtyři vrstvy architektury =====
Řádek 287: Řádek 287:
 Za důležitý aspekt je považován i čas, ten však není do modelu zahrnut. Čas jako takový plyne objektivně a nezávisle, nelze si ho přidělit ani přivlastnit. Správná práce s časem je ale nedílnou součástí procesů plánování a řízení, a je nedílnou součástí manažerských rozhodnutí a v mnohém ovlivňuje (pozitivně i negativně) priority všech realizovaných i budoucích změn. Za důležitý aspekt je považován i čas, ten však není do modelu zahrnut. Čas jako takový plyne objektivně a nezávisle, nelze si ho přidělit ani přivlastnit. Správná práce s časem je ale nedílnou součástí procesů plánování a řízení, a je nedílnou součástí manažerských rozhodnutí a v mnohém ovlivňuje (pozitivně i negativně) priority všech realizovaných i budoucích změn.
  
-Detailnější pohled na celkový model úřadu ukazuje následující Obrázek. Kompletní informace o celkovém modelu je publikována a udržována v rámci [[:​nap-dokument:​dokument|NAP]] ve [[:start|Znalostní bázi]]+Detailnější pohled na celkový model úřadu ukazuje následující Obrázek. Kompletní informace o celkovém modelu je publikována a udržována v rámci [[:​nap-dokument:​dokument|NAP]] ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]]
  
 {{ :​metody-dokument:​image4.png?​600 |Model celkové dekompozice eGovernmentu (včetně jeho částí: segment, korporace, organizační jednotka)}} {{ :​metody-dokument:​image4.png?​600 |Model celkové dekompozice eGovernmentu (včetně jeho částí: segment, korporace, organizační jednotka)}}