Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Co je a co není ISVS @znalostni_baze
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
ko MV (OHA) k projektu ISVS nebo povinnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Vzhl... SVS, u kterých vykonávají úlohu správce ve smyslu zákona o ISVS. ===== Předmět tohoto materiálu ===== Do... st pro účely výkonu veřejné správy - § 2 písm. b) zákona o ISVS. **Informační koncepce České republiky** ... v České republice na období 5 let - § 5a odst. 1 zákona o ISVS. **Navazující dokumenty Informační koncep
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
cích výkon agendy (Agendový informační systém dle zákona 111/2009 Sb. o základních registrech) je definová... aje “aniž by ověřoval jejich správnost” ve smyslu zákona o základních registrech pro údaje ze základních r... údaje agendového informačního systému (ve smyslu zákona o základních registrech) je možné poskytovat pouz... dy existuje pro ně přidělené ZIFO/AIFO či IČO dle zákona o základních registrech). Údaje agendových inform
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
ekomunikační úřad** ^A304 ^Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a ... ně některých souvisejících zákonů ^ |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |A1522|Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v obl... ednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | **Český úřad zeměměřický a kat
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
vatelům agend**, kteří realizují úpravu agend dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o z... == Proč to potřebujeme ====== Pro potřeby plnění zákona o právu na digitální služby vzniká katalog služeb... hi.gov.cz/. ====== V jakém termínu ====== Podle zákona o právu na digitální služby **má vláda do 1. 2. 2... * např. služba rodičovský příspěvek vyplývá ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. * P
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
správné jednotky z vlastního rozhodnutí, jinde ze zákona nebo jiného předpisu. Přitom rozlišujeme následu... ikační podpory těchto činností. Tam, kde úřad ze zákona zůstává zodpovědný za určitou činnost (agendu, po... ERP, HR, nákup apod.) na druhé straně. Z pohledu zákona o archivnictví a spisové službě existuje tzv. kat... at pro některou agendu samostatnou evidenci podle zákona o archivnictví. V takovém případě musí být obě (v
Slovník pojmů eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
é jsou povinny zavést bezpečnostní opatření podle zákona a není nutné jej zvládat pomocí dalších bezpečnos... h zdrojů, systémů elektronické pošty) s požadavky zákona 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k to... bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny |  |zákona č. 332/2020 Sb. |§ 3 písm. b) | |** ** |Byznys |S... dý subjekt, kterému je datová schránka zřízena ze zákona a dobrovolně kterýkoliv občan, činit podání které
Úvod @metody_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
epubliky(( na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.)) (také jako “IKČR” nebo "Informa... né IKČR(( Informační koncepce ČR dle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., stanoví cíle České republiky v o... kovými a obchodními organizacemi, dle § 1 odst. 1 zákona o ISVS souhrnně označuje pojmem orgány veřejné sp... éna ze [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
CzechPOINT @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
isuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sp... se mění některé zákony, v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky,\\ zákon č. 361/2000 Sb... stříku trestů. |Pro veřejnost. Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném zn... stříku trestů vydán. Tato žádost se archivuje dle zákona. |Žadatel o výpis z Rejstříku trestů musí mít pla
Informační koncepce ČR
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
2020]]. </WRAP> Všechny povinné subjekty podle Zákona o informačních systémech jsou povinny jednak svoj... vána na základě relativně nového ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné... stanovuje na základě zmocnění podle § 5 a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné sp... y územních samosprávných celků, které § 1 odst. 1 zákona o ISVS souhrnně označuje pojmem orgány veřejné sp
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
va III [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve... veními [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve... rých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.]] (dále také jako "vyhláška č. 416/2004
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
w.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p3-11|§ 3 odst. 11 zákona č.106/1999 Sb.]] Součástí otevřených dat jsou tak... w.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p4-4b|§ 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím... nebo o data obsažená v agendách, které nemají ze zákona povinnost publikovat svoje údaje jiným agendám, a... ta dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106|zákona č.106/1999 Sb.]] a dále pak požadavkům právních p
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
je, zda se jedná o datovou schránku zřizovanou ze zákona, tedy automaticky, nebo o datovou schránku zřizov... S**^ Zřízena | | Orgán veřejné moci| OVM (10)| Ze zákona | | Fyzická osoba, která je v roli OVM| OVM_FO (14)| Ze zákona | | Podnikající fyzická osoba, která je v roli OVM| OVM_PFO (15)| Ze zákona | | Právnická osoba v roli OVM| OVM_PO (16)| Ze z
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
změnách referenčních a agendových údajů. Dle zákona o elektronické identifikaci se provádí **identifi... z informačních systémů úřadů, tj. informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací... říklad [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123|zákona č. 123/1998 Sb.]], o právu na informace o životní... y, dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]] {{ :soubor:byznys.png |schémat
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
yhodnocovat vynakládání výdajů v souladu s 3E dle zákona č. [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-219|219... wikipedia.org/wiki/Moor%C5%AFv_z%C3%A1kon|Moorova zákona]].// Právě to činí potenciálně neúčelným a nehosp... má dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499|zákona č. 499/2004 Sb.]] povinnost vykonávat spisovou sl... vy dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb.]] nesmí odmítnout [[https://archi
Pravidla pro Portály veřejné správy a Soukromoprávních uživatelů údajů @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
nkcionalitou propojení se zaručenou identitou dle zákona 250/2017 Sb. a musí se umět přizpůsobit situaci, ... kument musí být dále pak opatřen náležitostmi dle zákona č. 297/2016 Sb., typicky elektronickým podpisem n... skytovatel služeb]] * Musí dle svého agendového zákona být schopný čerpat a poskytovat údaje skrze systé... ém sdílené služby]] * Musí dle svého agendového zákona být schopný čerpat údaje z informačního systému z
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis elektronické fakturace @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Elektronickou fakturaci @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:ruian @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: