Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojem zabezpečení osobních údajů fyzických osob je využití dělené identity, kde fyzická osoba je v každém Ag... , který je chráněn proti neoprávněnému přístupu a využití. Tento záznam musí být opatřen technickými prostř... udržuje datový fond tohoto AIS v aktuálním tvaru využitím procesů vyrozumívání o změnách údajů na propojen... uživatele AIS nijak nezatěžuje. Druhým způsobem využití údajů je standardní forma žádosti o výdej údajů (
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
celků a tematických oblastí veřejné správy ČR]]. Využití a popis k přístupu k agendovému modelu VS popíše ... celků a tematických oblastí veřejné správy ČR.]] Využití a popis k přístupu k elektronické identifikaci kl... celků a tematických oblastí veřejné správy ČR.]] Využití a popis k přístupu k propojenému datovému fondu p... celků a tematických oblastí veřejné správy ČR.]] Využití a popis k přístupu k veřejnému datovému fondu pop
Informační koncepce ČR
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
jednotného systému informování veřejnosti:    * Využitím portálu veřejné správy s novou funkcí federalizo... eřejné moci z jednoho kontaktního bodu s možností využití oborových expertů jednotlivých rezortů (případně ... ) a služeb úplného elektronického podání (ÚEP), s využitím elektronické identifikace subjektu práva. Portá... line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů s využitím sdílených služeb. Prioritu budou mít oblasti s d
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
ilníky patří práce v elektronické spisové službě, využití základních registrů, povinnosti při správě dat (b... určující. - Doporučené metody – metody, jejichž využití je pro danou fázi doporučeno. - Legislativní za... ní jeho služby, se řídí jako program a projekt, s využitím projektových rolí, tak část strategických přípra... ho programu či projektu se musí dít v souladu a s využitím metod a nástrojů plánování programů, projektů a
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
ehrávání modelů úřadů do centrálního repozitory s využitím výměnného formátu The Open Group ArchiMate File ... iMate pro komunikační infrastrukturu, zdroj: MV s využitím (The Open Group, 2017)}} Pro běžné použití ve z... byla vybrána s výhledem na jejich další praktické využití. Jejich přehled se nachází ve Znalostní bázi NA V... iska Přehledu čtyřvrstvé architektury, zdroj MV s využitím (The Open Group, 2017)}} Ostatní prvky metamode
Slovník pojmů eGovernmentu
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
|  | |** ** |Digitalizace |Proces, který umožňuje využití všech možností digitálních technologií pro zefekt... společenskou změnu, která je v principu spojena s využitím digitalizace a internetu, s rozvojem robotizace ... použitelné. |Veřejná správa poskytující služby s využitím možností informačních a komunikačních technologi... ým úředníkům. Veřejná správa poskytující služby s využitím možností informačních a komunikačních technologi
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
- Hledisko míry (a potenciálu) vymístění funkcí a využití sdílených služeb na místo individuálních funkcí. ... = Hledisko míry (a potenciálu) vymístění funkcí a využití sdílených služeb na místo individuálních funkcí =... nění údajů z [[nap:propojeny_datovy_fond|PPDF]] s využitím [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_vere... ní totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
odílejících se na řízení a provozu ICT služeb, ať využitím výše uvedených kompetenčních center VS nebo pro ... atřeními centrálními i místními, například větším využitím institutu „Klíčového zaměstnance“. S ohledem na... zba na centrální nákupy licencí státu a maximální využití nabízených centrálních licencí, viz [[metody_doku... o změněný přístup je nově, v souladu s cíli IKČR, využití architektury úřadu jako manažerské metody na podp
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
m na 3 stupních: - Proklik na vlastní řešení s využitím Single Sign-On. Obsahuje pouze vlastní prostor n... mační dlaždici, skrze kterou se klient dostane, s využitím principu Single Sign-On a zapojení do [[nap:elek... 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, a to s využitím občanského průkazu s elektronickou částí (pouze ... né od 1. 7. 2018, nevyžadována registrace) nebo s využitím identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS (n
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
právy a efektivní podporu výkonu veřejné správy s využitím ICT aktivně rozvíjet. ===== Celková architektoni... ntizovaných prostorech obslužných kanálů, s plným využitím předvyplněných údajů z [[nap:propojeny_datovy_fo... ost připravit úředníkovi rozhodnutí v dané věci s využitím aktuálních a relevantních údajů. Část změn apl... efektivní podpoře jejich automatizovaného sběru a využití při řízení veřejné správy. V případech, kde zák
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
(KeGC - služby provozované komerčními subjekty s využitím jejich vlastních datových center a komunikační i... služby budou poskytovány formou SaaS služeb eGC. Využití standardizovaných aplikací přispěje ke standardiz... vých procesů. Jedním ze základních pravidel pro využití služeb SeGC nebo KeGC je zajištění požadované úro... bezpečnostních úrovní a v maximální míře umožňuje využití tržních mechanismů pro zajištění optimálních cen.
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů s využitím sdílených služeb. |OVM používá pro publikaci svý... vat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty |Nerelevantní pro OVM... né elektronické identifikace do praxe |OVM umožní využití všech svých adresných digitálních služeb s důvěry... y) | |04.04 Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center |OVM navrhne změn
Úvod @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
amená nutnost poznat a popsat svou architekturu s využitím postupů a prostředků stanovených NAR a rozhodova... jejich využívání přinést řadu výhod, tzn. je jim využití doporučeno. ==== Periodicita a aktualizace dok... ní strategických cílů organizace díky efektivnímu využití dostupných zdrojů a minimalizaci IT rizik. COBIT ... ení procesů správy IT. Tento rámec byl vytvořen s využitím prostředků TOGAF a ArchiMate a soustřeďuje se na
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktronických podpisů a digitálních pečetí. A právě využití elektronického podpisu, zaručeného elektronického... ) na agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO). Využitím elektronické identifikace úřady přispívají k nap... struktury dat např. pomocí sémantických modelů a využití dostupných [[https://data.gov.cz/ofn/|otevřených ... avidla:pravidla_cms_kivs|pravidla pro KIVS/CMS]]. Využitím KIVS/CMS OVS naplňují architektonické principy /
Formulářový agendový informační systém @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
kladu vyřizují žádosti o výpisy údajů, přehledy o využití údajů apod. FAIS má rozhraní na [[nap:system_spra... edy celého PPDF * Sestavování přehledu výpisu využití údajů zasílaného do datové schránky subjektu práv... k údajům a výdej jednotlivých údajů - FAIS po využití služeb ISZR sestaví odpověď, a tu v daném formátu... vé schránky žadatele. FAIS není primárně určen k využití agendovými informačními systémy, ale ke zpracován
CzechPOINT @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:ruian @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava: