Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
fond je vytvářen: * **Agendovými informačními systémy**, které na základě výkonu agend zajišťují vytvář... **, které jako specializované Agendové informační systémy zajišťuji poskytování referenčních údajů o subjek... u jsou: * **Publikátor** - Agendové informační systémy poskytující údaje o identifikovaných subjektech č... i objektech. * **Čtenář –** Agendové informační systémy a určené informační systémy soukromoprávních uživ
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
taveny před zásadní úkol identifikovat informační systémy, které jsou ISVS, u kterých vykonávají úlohu sprá... ležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhr... žňující výkon informačních činností **Informační systémy veřejné správy** - funkční celek nebo jeho část z... dovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy, a to i se systémy mimo Českou republiku – viz § 
Slovník pojmů eGovernmentu
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
elektronické identifikaci. |Jedná se o informační systémy jednotlivých orgánů veřejné moci, které jsou pros... nikačního systému a objekty, ve kterých jsou tyto systémy umístěny, jejichž selhání může mít dopad na infor... e a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy).\\ Původní pojem podniková archit... jednotlivé datové sady, datové zdroje (databázové systémy, datové soubory), vazby mezi nimi a vazby na dalš
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
každého úřadu, orgánu veřejné správy. Informační systémy veřejné správy slouží pro podporu výkonu agendy č... plikací dle referenčního modelu ==== Informační systémy veřejné správy (ISVS), tak jak je definují jejich... žívat společně s ostatními agendami (a agendovými systémy) téhož úřadu. Na druhou stranu dosud není možné, ... e nástrojem agendového zázemí (BO), byla pro tyto systémy a pravidla pro ně vytvořena zvláštní kategorie, v
Informační koncepce ČR
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
oje informační koncepce a jednak svoje informační systémy uvést do souladu s IKČR. Informační koncepce Česk...  oblasti eGovernmentu a jeho podpory informačními systémy veřejné správy, - obecné architektonické princ... livou a bezpečnou komunikaci mezi jednotlivými IT systémy a uživateli těchto systémů. Komunikačního prostře... ování přes NDS v eGC (zejména provozní informační systémy), je nutné udržovat standardy funkčních specifika
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Pravidla pro Systémy správy dokumentů</title> Spisovou službu považujeme za společnou schopnost na ... SL formou aplikačních služeb pro další informační systémy úřadu (agendové, provozní) * Informační systémy spravující dokumenty integrované na rozhraní ESSL Jelik... den ESSL a ostatní agendové a provozní informační systémy jsou na něj integrovány a úkony spojené s dokumen
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
t:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou|Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou - ... zby_verejne_spravy_cr#Sdílené provozní informační systémy|Sdílené provozní informační systémy]]** * například Informační systém státní služby, Integrovaný infor
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ové) a komunikační (infrastrukturní). Informační systémy veřejné správy se již nebudou navrhovat, implemen... rchitektury se neřadí pouze jednotlivé informační systémy veřejné správy či agendové informační systémy, ale také provozní informační systémy a veškeré aplikační komponenty, které jsou v úřadu provozovány, nebo
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou|Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou - ... ch_uradu#Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy|Sdílené provozní informační systémy]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jedno
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
i v jednom AIS ===== Integrace mezi informačními systémy jednoho správce je primárně zodpovědností a oblas... tformu a integraci mezi jednotlivými informačními systémy zajistit formou služeb volaných a orchestrovaných... m případě nevyužije při integraci AIS na provozní systémy, pokud tyto systémy nevyužívají AIFO v jejich agendě. V případě integrace subjektů mezi AIS a provozními s
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
chnologických přístupů než před deseti lety. Nové systémy v mnoha případech díky jisté zastaralosti musí br... nování prováděné společně za všechny ICT služby a systémy úřadu, konkrétně vytvoření a aktualizace Informač... h případech je přípustné dvoustupňové (nekritické systémy bez kritických dat a integrací např. BI) a ustave... ní model dopomáhá k dekompozici (stávající i nové systémy) a přesnému návrhu rozhraní pro měření a řízení k
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ne_spravy|Centrálního místa služeb]]. PPDF a jeho systémy/služby jsou fyzickou reprezentací [[nap:referencn... y údajů mezi jednotlivými Agendovými informačními systémy. <wrap info>Agendový informační systém je termín... zákona 111/2009 Sb., a označuje takové Informační systémy veřejné správy, které slouží k výkonu agendy. Tex... i.</wrap> Propojení mezi Agendovými informačními systémy a základními registry zajišťuje [[nap:iszr|Inform
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou</title> Míra možnosti a dokonce povinnosti využívat výše zmíněné informační systémy a jejich sdílené služby závisí na tom, v jakém po... základních rolí mohou být výše zmíněné informační systémy aktivně používány. Nesmí se zapomínat ani na pov... ledně i integraci na závazně používané informační systémy (eLegislativa, ODOK, EKLEP, apod.). Při vyhodnoc
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Z 7 |Řízení zodpovědnosti za služby a systémy | |Z 8 |Řízení katalogu služeb ... ávy. Tzn. mimo jiné, že nově budované informační systémy nemají být pouhou evidencí (kartotékou) zákonem u... vazba na příslušné aplikace ISVS (a/nebo provozní systémy), které proces podporují, dále vazba na příslušno... ickou a komunikační infrastrukturu, ve které jsou systémy realizovány a provozovány. Do EA modelu OVS musí
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
í změn a k řízení provozu řešení pro ISVS a další systémy. Další podstatnou změnou je úsilí o plánování a ... ernetické bezpečnosti (včetně vyhlášky) nejen pro systémy spadající do gesce tohoto zákona, ale i pro ostatní informační systémy, neboť tento předpis stanovuje vhodné metody říze... i) nad bezpečnostními informacemi. Oba monitoring systémy (operační a bezpečnostní) pak mohou vzájemně eska
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Integrace informačních systémů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených agendových IS v přenesené působnosti @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených statistických, analytických a výkaznických systémů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Univerzálního kontaktního místa @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:system_spravy_dokumentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: