Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
87 - počet výskytů, Poslední úprava:
datového fondu jako údaje agendového informačního systému. Je nutné zdůraznit, že referenční údaje a údaje... e fyzická osoba je v každém Agendovém informačním systému vedena s jednoznačnou elektronickou identifikací ... a je dostupný pouze prostřednictvím Informačního systému základních registrů (ISZR). Bez spolupráce převod... ráci s případným technickým správcem informačního systému/ů, které zajištují výkon agendy. V dalším textu j
Slovník pojmů eGovernmentu
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
ádí zápis či editaci údajů do jiného informačního systému podle jeho souvislosti s ROS|Zákon č. 111/2009 Sb... n záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy,... ávě nebo bezpečnosti informačního a komunikačního systému |• technické aktivum (technické vybavení, komunikační prostředky dotčeného systému a jeho programové vybavení, objekty, ve kterých j
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
í v daném čase na nějaký čas cílovou architekturu systému a celého úřadu. Období, činnosti a stavy mezi ka... s přidanou hodnotou nazýváme jednou etapou života systému. Etapa se tak rovná jednomu průchodu všemi fázemi... tware Development Life Cycle)) cyklu informačního systému, respektive jeho celého funkčního celku. Vývoj ži... m cyklu ICT služby / informačního / komunikačního systému veřejné správy můžeme průběh každé etapy rozlišov
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
isuje funkční a technické vlastnosti informačního systému a blíže rozpracovává oprávnění a povinnosti jeho ... o ISVS. Absence formálního označení informačního systému za ISVS nehraje při určování typu informačního systému roli, byť, jak bude zmíněno níže, je řada informačn... ISVS, je nutné posoudit vztah tohoto informačního systému k výkonu veřejné správy. V této souvislosti je ne
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ním/Využíváním dokumentů, Výstupům z informačního systému a Výpisem z informačního systému**. ==== Poskytování / Využívání údajů ==== Na business vrstvě orgán veř... é veřejnou správou. V RPP jakožto metainformačním systému výkonu veřejné správy jsou uvedeny oprávnění v rá... ech POINT a formulářového agendového informačního systému FAIS, má povinnost instituce čerpat referenční úd
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
ajů a správce příslušného agendového informačního systému následné informační rozdělení těchto údajů. Toto ... k této položce. Správce Agendového informačního systému tedy musí spolupracovat se správcem agendy na ohl... nnosti využívat a správce agendového informačního systému pak při návrhu datového rozhraní čerpá z definice... y musí určit toho správce agendového informačního systému, který bude závazně určovat rozpad údaje na datov
CzechPOINT @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
: * Služba autorizovaného výpisu z informačního systému veřejné správy * Služba autorizovaného podání do informačního systému veřejné správy * Služba autorizované konverze d... rstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozv... utovrakovišť potřebují získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují při
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní fyzické osoby, která přistupuje k informačnímu systému veřejné správy * **Autentizace** – prokázání, ž... fikát), které osobě přidělil správce informačního systému * **Autorizace** – na základě údajů o identifik... ní oprávnění na úkony a data v rámci informačního systému. NAP v této oblasti vyžaduje naplnění následujíc... nta, musí využít služeb [[nap:nia|kvalifikovaného systému elektronické identifikace]] (v současnosti pouze
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
aktivních prvků, který nemá trvání, je událost. V systému úřadu se mohou dít interní a externí události. Ně... lná aplikační komponenta je součástí Informačního systému. Aplikační komponenta obsahuje aplikační funkce ... cí (colaboration), protože pokud nebudou aplikace systému spolupracovat, pravděpodobně nenaplní svůj / jeho... esu vývoje softwaru nebo nasazením a provozováním systému.
Informační koncepce ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
race. Vybudování nového jednoduchého a jednotného systému informování veřejnosti:    * Využitím portálu v... a subjektů do zlepšování EG služeb === Vytvoření systému zpracování podnětů a návrhů veřejnosti na zlepšov... vní zátěže pomocí nástrojů eGovernmentu. Součástí systému je sběr zpětné vazby k on-line službám a její efe... émů elektronické identifikace (EID) === Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe. D
Pravidla pro Portály veřejné správy a Soukromoprávních uživatelů údajů @nap:pravidla
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
denci a strojově čitelný formát jde od agendového systému. Při provozu portálu nezáleží na technologiích, a... ortál poskytující služby logicky centralizovaného systému pro jiné orgány veřejné správy. Typicky jde tedy ... ho zákona být schopný čerpat údaje z informačního systému základních registrů * Musí využívat stejnou str... rávy v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne|systému o informačních systémech veřejné správy]] * Mus
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěn obecný stav pochopení integrace elektronického systému spisové služby za využití jednoho centrálního úlo... dokumenty. Hovoříme-li o integraci informačního systému s elektronickým systémem spisové služby a o správ... == Vazby na architekturu agendového informačního systému ===== V rámci architektury každého informačního systému veřejné správy sloužícího pro podporu výkonu činn
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ystém ve veřejné správě (Klasifikace informačního systému) *Model jest soubor objektů a vazeb mezi objekt... | | **Atributy platí i pro obraz informačního systému, je-li v modelu** ... | **Atributy platí i pro obraz informačního systému, je-li v modelu** ... | **Atributy platí i pro obraz informačního systému, je-li v pohledu na model**
Registr obyvatel @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
tlivé OVM prostřednictvím [[nap:iseo|Informačního systému evidence obyvatel]] a [[nap:cis|Agendového informačního systému cizinců]]. Subjekty údajů vedených v registru ob... , pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním systému cizinců, * datum, místo a okres narození, u subjektu práva,
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
e pouze prostřednictvím [[nap:nia|kvalifikovaného systému elektronické identifikace]]. Tento paragraf nabýv... ientů veřejné správy mimo systémy kvalifikovaného systému elektronické identifikace, pokud jiný zákon tuto ... ické identifikace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace je vytvořena platforma ... [nap:elektronicke_ukony_a_dorucovani|informačního systému datových schránek (ISDS]]) ztotožněna. Po ztotožn
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:ruian @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:system_spravy_dokumentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: