Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
uálním technickým a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou. Cílem do... jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, legislativní rámec). ===== High-Level pohled na... ním** – sdílené a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrální... ferenčním údajům a údajům agendových informačních systémů > Propojený datový fond slouží tedy k výměně úda
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
e blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodné použít... řadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jejich životního cyklu ===== B... vně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečného a kval... tak, jako ISVS mají oproti komerčním informačním systémům svá specifika, má je nutně i jejich životní cykl
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
de o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:... tlivych_uradu#Pravidla pro Integraci informačních systémů|Integrace informačních systémů]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivy... ch architektury]]. Popis centrálně poskytovaných systémů a jejich služeb, funkčních celků a tematických ob
Slovník pojmů eGovernmentu
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
edná se o aktivní prvek architektury informačních systémů. Aplikační komponenta je samostatně instalovateln... |Stanovení shody dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů (informačních systémů pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a odměňování, elektronických systémů spisové slu
Informační koncepce ČR
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracováv... rávy, cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy (také jako ISVS) a obecné principy... ání, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let.... principy pro návrh a rozvoj takových informačních systémů a jejich služeb, - obecné principy řízení útva
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
de o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:... nter round tip 60%> Popis centrálně poskytovaných systémů a jejich služeb, funkčních celků a tematických ob... načnou hierarchii agend a agendových informačních systémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci ... edky plynoucí pro návrh architektury informačních systémů na všech vrstvách modelu. Agendu definuje ústřed
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
řením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se správou ISVS... snadné určit, které ze spravovaných informačních systémů jsou ISVS či nikoliv, popř. do jaké kategorie spa... potřebu rozlišovat jednotlivé druhy informačních systémů mohou orgány veřejné správy narazit právě při zpr... cích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení inf
Úvod @nap_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
opisuje věcný a technologický pohled na propojení systémů veřejné správy s centrálními sdílenými službami e... ernmentu a definuje, co mají správci informačních systémů činit ve své kompetenci a architektuře tak, aby b... h pořízení nebo technické zhodnocení informačních systémů veřejné správy, investičních záměrů akcí pořízení nebo technického zhodnocení informačních systémů veřejné správy nebo projektů informačních systémů
Úvod @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
anoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let,... o vnitra v rámci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy vytváří a předkládá vládě ke schvá... chopny naplňovat cíle rozvoje služeb informačních systémů veřejné správy, řídit jejich životní cyklus a zle
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
e společné a jednotné řízení rozvoje informačních systémů a jejich služeb pro klienty. Důležité je ale také... v obsazení ServisDesku, ale pro kontroling všech systémů. Musí zde být zastoupení provozu, bezpečnosti a ... ko možnost výjimečného zastoupení. Rozvoj a vývoj systémů nikdy provozem a bezpečností nezastoupíte, ale zá... zek.)) apod. * Morální zastarávání informačních systémů počínaje sedmým rokem IS prodražuje systém (manda
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
rčité agendě v některém z agendových informačních systémů (AIS) má právo a povinnost na čerpání (**využíván... né využívání údajů z registrů a jiných agendových systémů je podmíněno realizací správných procesních kroků... poskytování** o něm vedených údajů z informačních systémů úřadů, což upravuje zákon o informačních systémec... na poskytování veřejných informací z informačních systémů úřadů, tj. informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Úvod @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
vy, **cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy** (také jako "ISVS") a obecné **pr... ání, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy** v České republice na období 5 le... í, v celém životním cyklu ICT služeb informačních systémů veřejné správy, tedy definuje pravidla strategick... chopny naplňovat cíle rozvoje služeb informačních systémů veřejné správy a řídit jejich životní cyklus. Ab
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
systém spisové služby a u ostatních informačních systémů, včetně agendových informačních systémů a provozních informačních systémů, zajistit úkony spojené se správou dokumentů (příloh k transakcím) a s v... u být implementována integrace všech informačních systémů spravujících dokumenty (pokud nejsou samy samosta
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
dat |OVM doplní datové sady ze svých informačních systémů (ISVS, provozní i ostatní) do Národního katalogu ... .08 Zařazení metodik UX/UI do tvorby informačních systémů |OVM zahrne tyto aspekty do rozvoje svých IS | |0... st | |05.07 Podpora budování sdílených agendových systémů v přenesené působnosti |OVM zanalyzuje v EA, zda ... áměru X (EA) | |05.08 Podpora budování agendových systémů v samosprávné působnosti |OVM pro svou samosprávn
CzechPOINT @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
latky** ^**Legislativa** ^ |Výpisy z informačních systémů veřejné správy |Vydání ověřeného výstupu ze Sezna... nění pozdějších předpisů | |Výpisy z informačních systémů veřejné správy |Výpis z bodového hodnocení řidiče... znění pozdějších předpisů| |Výpisy z informačních systémů veřejné správy |Výpis z insolvenčního rejstříku |... nění pozdějších předpisů | |Výpisy z informačních systémů veřejné správy |Výpis z Katastru nemovitostí |Čes
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Integrace informačních systémů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národních datových center @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených statistických, analytických a výkaznických systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava: