Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
288 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání údajů o subjektech a objektech v informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k faktu, že se jedná... uálním technickým a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou. Cílem d... jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, legislativní rámec). ===== High-Level pohled n... fond je vytvářen: * **Agendovými informačními systémy**, které na základě výkonu agend zajišťují vytvá
Slovník pojmů eGovernmentu
247 - počet výskytů, Poslední úprava:
ádí zápis či editaci údajů do jiného informačního systému podle jeho souvislosti s ROS|Zákon č. 111/2009 S... n záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy... odník identifikátorů) respektive ISZR (Informační systém základních registrů). Z agendového identifikátoru... ech |§ 9, odst. 1 | |**AIS** |Agendový informační systém |Informační systém veřejné správy, který slouží k
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
131 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zák... řením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se správou ISV... taveny před zásadní úkol identifikovat informační systémy, které jsou ISVS, u kterých vykonávají úlohu spr... snadné určit, které ze spravovaných informačních systémů jsou ISVS či nikoliv, popř. do jaké kategorie sp
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
101 - počet výskytů, Poslední úprava:
e blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodné použí... řadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jejich životního cyklu ===== ... vně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečného a kva... chnologických přístupů než před deseti lety. Nové systémy v mnoha případech díky jisté zastaralosti musí b
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
92 - počet výskytů, Poslední úprava:
de o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument... nter round tip 60%> Popis centrálně poskytovaných systémů a jejich služeb, funkčních celků a tematických o... načnou hierarchii agend a agendových informačních systémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci... edky plynoucí pro návrh architektury informačních systémů na všech vrstvách modelu. Agendu definuje ústře
Informační koncepce ČR
79 - počet výskytů, Poslední úprava:
chny povinné subjekty podle Zákona o informačních systémech jsou povinny jednak svoje informační koncepce a jednak svoje informační systémy uvést do souladu s IKČR. Informační koncepce České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracová... vení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
de o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument... tlivych_uradu#Pravidla pro Integraci informačních systémů|Integrace informačních systémů]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotli... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Systém správy dokumentů|Systém správy dokumentů - eSSL]]
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Pravidla pro Systémy správy dokumentů</title> Spisovou službu považujeme za společnou schopnost na... ednoznačným doporučením je mít jeden elektronický systém spisové služby a u ostatních informačních systémů, včetně agendových informačních systémů a provozních informačních systémů, zajistit úkony spojené se spr
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
|System software |Systémový software | ... správu, a to Právní předpis, Agendu a Informační systém (logický, ISVS). Nad rámec standardní specifikac... an organization (TOGAF). |Osoba, organizace nebo systém, který vystupuje v jedné nebo více rolích jako úč... Interpretace metamodelu byznys architektury === Systém úřadu má architekturu, ta se skládá z prvků a jej
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
ové) a komunikační (infrastrukturní). Informační systémy veřejné správy se již nebudou navrhovat, impleme... rčité agendě v některém z agendových informačních systémů (AIS) má právo a povinnost na čerpání (**využívá... né využívání údajů z registrů a jiných agendových systémů je podmíněno realizací správných procesních krok... poskytování** o něm vedených údajů z informačních systémů úřadů, což upravuje zákon o informačních systéme
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení na úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní schop... e společné a jednotné řízení rozvoje informačních systémů a jejich služeb pro klienty. Důležité je ale tak... v obsazení ServisDesku, ale pro kontroling všech systémů. Musí zde být zastoupení provozu, bezpečnosti a... ko možnost výjimečného zastoupení. Rozvoj a vývoj systémů nikdy provozem a bezpečností nezastoupíte, ale z
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
ním/Využíváním dokumentů, Výstupům z informačního systému a Výpisem z informačního systému**. ==== Poskytování / Využívání údajů ==== Na business vrstvě orgán v... je přes [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]]. Soukromoprávní subjekt práva (t... mž RPP slouží jako zdroj informací pro informační systém ZR při řízení přístupu uživatelů k údajům v jedno
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
und 100%> {{anchor:e}} ===Potřebnost informačních systémů a soulad s 3E=== Informační systémy by měly být vytvářeny k nějakému účelu a přinášet efekt za přiměřené... sovat funkční a technické vlastnosti informačního systému veřejné správy a blíže rozpracovávat oprávnění a... nedílnou součástí ICT, bez kterého je informační systém veřejné správy jen tzv. „blackbox“. Provozní doku
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
zejména v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zákoně č. 111/2009 Sb., o zák... ozhraní pro uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy, a to především při realizaci pro... m údajů mezi jednotlivými agendovými informačními systémy formou sdílených služeb. Referenční rozhraní je ... dílených služeb jednotlivých správců informačních systémů veřejné správy. Referenční rozhraní se skládá z
Úvod @metody_dokument
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
anoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let... o vnitra v rámci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy vytváří a předkládá vládě ke schv... ntu. MŘICT jako takový definuje celkový přístup k systému řízení ICT ve veřejné správě ČR. Současně svou n
Úvod @nap_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Integrace informačních systémů @nap:popisy
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veškerý obsah Rozšiřující znalostní báze @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:system_spravy_dokumentu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených statistických, analytických a výkaznických systémů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených agendových IS v přenesené působnosti @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:ruian @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národních datových center @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis elektronické fakturace @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:popisy:popis_kmvs @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava: