Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
83 - počet výskytů, Poslední úprava:
ce jednotlivých rolí (editor, publikátor, čtenář, správce, auditor) a pravidla poskytování údajů o subjekte... mací. Povinnosti publikátora musí zajistit věcný správce ve spolupráci s případným technickým správcem informačního systému/ů, které zajištují výkon agendy. V dalš... o, zda informace jsou určeny primárně pro věcného správce agendy či technického správce informačních systém
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
ce prostřednictvím [[:nap:egsb|eGSB / ISSS]] tedy správce agendy definuje právní rozdělení kontextů a údajů a správce příslušného agendového informačního systému násle... ondu a řízení oprávnění přístupu k této položce. Správce Agendového informačního systému tedy musí spolupracovat se správcem agendy na ohlášení agendy tak, aby bylo možné pr
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
niovém řízení útvarů a rolí věcného a technického správce systému. Fázím 1, 2 a 3 životního cyklu, vedoucí... duktivně užívány. Manažeři věcného i technického správce, provozovatele i dodavatele se musí v jednotlivýc... ualizovat. * **Architektura ISVS.** Každý věcný správce ISVS a věcný správce centrálního prvku eGovernmentu je povinen pro tento systém udržovat model stávající,
Slovník pojmů eGovernmentu
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
k činnosti podle jiného právního předpisu, \\ 3) Správce rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních ... údajů a jejich poskytování oprávněným subjektům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Minist... dě zvláštního oprávnění (např. tlumočník, znalec, správce konkurzní podstaty). Právnická osoba je zákonem v... veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány. Správcem portálu veřejné správy je ministerstvo. |Portál
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
témy, které jsou ISVS, u kterých vykonávají úlohu správce ve smyslu zákona o ISVS. ===== Předmět tohoto ma... y, tj. do tzv. rejstříku ISVS (dále jen „RISVS“). Správcem tohoto základního registru je Ministerstvo vnitr... a blíže rozpracovává oprávnění a povinnosti jeho správce, provozovatele a uživatele – viz § 2 písm. s) zák... 55#f1377752|38d)]] vedeným v elektronické podobě….Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad Če
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ymezení odpovědností a práv klíčových rolí (věcný správce, technický správce, provozovatel) v legislativě, - nedostatečné kompetenční vymezení práv a zodpovědnost... řízení a výkon konkrétních agend VS (role věcného správce), * útvary odpovědnými za poskytování informační podpory těmto agendám (role technického správce), - nedostatečná úroveň specializace a motivace
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ích (rezortních) a z ústředních orgánů. Technický správce **jednoho** ISVS musí být podpořen vedoucím ICT ú... ťují v různých fázích: * příkazce operace, * správce rozpočtu a * hlavní účetní. Kontrolu průběžnou... se v roli poskytovatele ICT služeb a technického správce řešení ISVS dělí minimálně na tři základní nezamě... lostní bázi]]. Jsou to zejména role: * **Věcný správce (služeb) ISVS** – OVS (jeho útvar), který je čast
nap:editorske_ais @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
údaje vedené v ZR: * Evidence obyvatel - AISEO (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR) * Agendový informační systém cizinců - AISC(Správcem je Policie ČR) * Evidence cestovních dokladů - AIESCD (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR) * Evidence občanských průkazů - AISEOP (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR) * Informační systé
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ystémů</title> ===== Vnitřní integrace u jednoho správce či v jednom AIS ===== Integrace mezi informačními systémy jednoho správce je primárně zodpovědností a oblastí onoho správce. To neznamená, že taková integrace nepodléhá splnění EG principů, ale primárně se jí OHA nezabývá, dokud správce ISVS doloží soulad se zde uvedenými principy (jak
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
eb. Pracovníci v této roli budou z pozice věcného správce zodpovídat za rozvoj plnohodnotného transakčního ... y provozování těchto systémů pro jejich technické správce a provozovatele. === Dílčí cíl 1.7: Systém zapo... zeným komunikačním prostředím zejména pro všechny správce agendových systémů pro výkon agendy státní správy... řízení (viz také cíl 6.3), zejména ustavení rolí Správce elektronických služeb úřadu (viz také cíl 1.6) a
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
lečné body v jejich vztahu jako věcný a technický správce Front-Office řešení pro dodávku služeb úřadu. Jed... že útvar ICT zde vystupuje jak v roli technického správce sdíleného řešení, tak jako dodavatel znalostí a k... ČR a MŘICT vede útvary informatiky, tj. Technické správce ISVS těch úřadů, které zodpovídají jak za příprav... ry změny legislativy od svého příslušného Věcného správce již od prvotních záměrů odpovědi na kontrolní otá
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
statním plán rozvoje sdílených služeb, jejichž je správcem.\\ \\ OVM současně zajistí, aby všechny služby ú... rocesů), s podporou (Organizační změny) - zřízení správce služeb a kanálů (Digitální služby). | |P16 |Konso... lních služeb, přes interního klienta ICT (věcného správce), jeho interního dodavatele (technického správce) a jeho externího dodavatele služeb.\\ \\ Záměr X (Kvalit
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ení těchto systémů důsledně rozdělil role Věcného správce a Technického správce mezi dva zaměstnance, přičemž na úrovni CIO jde o zdvojení zodpovědnosti, * pro ce... ako při správě aplikací pro všechny ostatní věcné správce. V důsledku toho musí být i aplikace potřebné pr... oprávněnou potřebou útvaru ICT v roli technického správce je dostávat od strategických a odborných útvarů (
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ba a údržba provozních řádů ISVS, kterých je úřad správce. Samotná tvorba provozních řádů ISVS je byznysová... S, s rozlišením kompetencí a odpovědnosti věcného správce, technického správce a provozovatele. Zákon o kybernetické bezpečnosti odděluje kompetence a odpovědnosti mezi správce informačního systému, správce komunikačního systé
Evidence jiných fyzických osob @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
R žádný další vztah. Taková osoba je vedena jen u správce systému spravující právní vztahy k nemovitostem (... :cis|cizineckého informačního systému]]. Každý správce AIS, který eviduje subjekt, který není v [[nap:za... Evidenci jiných fyzických osob, pokud o nich bude správce AIS informován. **Výše popsaná situace však nefu... živateli výdej údajů o subjektu pomocí jeho AIFO Správce evidence EjFO bude shromažďovat údaje o subjektec
Informační systém základních registrů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Integrace informačních systémů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:ruian @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: