Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
a jednom nebo více serverech anebo klientech. Viz Správa aplikací, Aplikační portfolio. |  |ITIL v3, Slovn... | |** ** |Digitální Government |Digitální veřejná správa, která předpokládá používání digitálních technolo... eřejné správy |Proces, jehož výsledkem je veřejná správa plně využívající digitálních technologií. Moderni... | |** ** |eGovernment |Moderní digitální veřejná správa, využívající k výkonu svých působností digitální
isvs4 @playgroud
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
2013 16:09:15 | |4659 |e-spis |Státní veterinární správa |Nevyplněno |7500000 |500000 |18.07.2013 15:28:16... 0000 |5000000 |11.02.2013 14:09:29 | |4203 |Holín správa základních registrů |Obec Holín |Nevyplněno |1000... Národní bod pro identifikaci a autentizaci - NIA |Správa základních registrů |Nevyplněno |42000000 |500000... eterinární správy ČR (IS SVS) |Státní veterinární správa |Nevyplněno |50000000 |5000000 |05.08.2011 14:48:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
bjektům práva, neboť jim zajišťuje to, že veřejná správa bude pracovat s jejich aktuálními údaji a jednotl... ==== Propojený datový fond zajišťuje, že veřejná správa při svých procesech pracuje s aktuálními údaji o ... é údaje slouží především pro ujištění, že veřejná správa pracuje se správnými údaji. V opačném případě sub... yvolat reklamaci údaje a zajistit tak, že veřejná správa bude pracovat se správnými údaji. * **Zřízení d
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
klienty. Důležité je ale také efektivní řízení a správa vlastních zdrojů a neustále zlepšování řídících p... potřeb vlastními silami nebo dodavatelem. Samotná správa a řízení by mělo být ve vlastních rukách, ale vla... dodavatelům ==== Nedílnou součástí řízení ICT je správa smluvních vztahů s dodavateli, a to zejména z těc... :znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Komplexní správa licencí ==== Řízení licencí je dnes zcela samos
isvs3 @playgroud
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
8000 |24000 |17.04.2012 17:57:01 | |7275 |Veřejná správa základních registrů Libuň |Obec Libuň |Nevyplněno... 5000 |24000 |20.09.2016 17:19:13 | |3500 |Veřejná správa základních registrů |Obec Dětenice |Nevyplněno |5... ní systém Státní plavební správy |Státní plavební správa |Nevyplněno |8305000 |240000 |26.07.2016 17:34:56... obyvatel – základní registr |Ministerstvo vnitra |Správa základních registrů |373273000 |34092000 |30.01.2
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |A102 |Základní registr - registr osob | |A485 |Správa základního registru osob | |A687 |Sčítání lidu, d... |Mezinárodní spolupráce při správě daní | |A1722 |Správa spotřebních daní | |A1881 |Evidence tržeb | |A22 ... lasti kultury | |A452 |Zákon o audiovizi | |A458 |Správa Státního fondu kultury České republiky | |A5 |Cír... ho zákona | |A736 |Státní podniky | |A741 |Státní správa ve věcech komoditních burz | |A750 |Regulace rekl
Výstupy z jednání pracovních skupiny, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
a z pozice OHA: \\ 1. Digitálně propojená veřejná správa \\ 2. Globální architektury \\ 3. Změny v NAP (no... František Křesák |Frantisek.Kresak@cssz.cz |Česká správa sociálního zabezpečení | |František Sedláček |sed... | |Iva Fortelková |Iva.Fortelkova@cssz.cz |Česká správa sociálního zabezpečení | |Ivana Svatá |ivana.svat... ních věcí | |Josef Knotek |josef.knotek@szrcr.cz |Správa základních registrů | |Josef Švec |svec@velkemezi
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
e různým způsobem a různou měrou podílejí veřejná správa (ústřední orgány státní správy, orgány územní sam... ). Významnou roli při budování NIPI hraje veřejná správa, neboť velké množství prostorových dat vzniká v p... e se rozvíjející, jsou služby analytické. Tvorba, správa a aktualizace prostorových dat a jejich zpřístupn... ájmem uživatelů. Tyto služby zpřístupňuje veřejná správa, méně pak soukromé firmy. Stejně jako u prostorov
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
otlivými IS, ať již je to například: * celková správa datových center a virtualizované infrastruktury * celková správa klíčových aplikačních platforem * celková péče ... služby byly hrazeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebyly zatím akceptovány, namísto toho došlo k do... každém případě použitím OSS nám nevzniká řízení a správa bezúplatně. Dlouhodobá udržitelnost informačních
Informační koncepce ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
tegickým materiálem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, který bude na SRR VS navazovat jak časově, ... řejné správy. K tomu, aby digitalizovaná veřejná správa dobře fungovala, a aby v ni organizace i občané m... ovního ruchu. === Dílčí cíl 3.3: Digitalizace a správa úředních dokumentů a úředního obsahu === Vytvoře... í, služeb). Jedná se o oblast, ve které je státní správa velmi slabá a společné IT projekty by v praxi ved
Legislativní praxe v užívání pojmů „veřejná moc“, „veřejná správa“ a „působnost“ ve veřejnoprávních předpisech @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
vní praxe v užívání pojmů „veřejná moc“, „veřejná správa“ a „působnost“ ve veřejnoprávních předpisech=====... vedení obchodního rejstříku je materiálně veřejná správa, nikoliv materiálně soudnictví). ===Závěr=== ... en součástí veřejné správy (kde je pojem „veřejná správa“ nadřazený pojmu „veřejná moc, a kde je tudíž veř... správu. Jak vidno, pojmy „veřejná moc“ a „veřejná správa“ jsou vzájemně částečně podmnožinami, částečně se
Veřejný datový fond @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejné údaje evidované v jimi spravovaných ISVS. Správa takového virtuálního prostředí a udržení kvality,... vník pojmů VS s pomocí k tomu určených nástrojů. Správa dat VDF bude v základu probíhat stejným způsobem ... zajištění v organizaci poskytovatele dat. ==== Správa dat VS ČR ==== Zapojení VDF do výkonu veřejné sp... rmatiky v souladu s postavením dat v legislativě. Správa a řízení dat VS se zdá být v budoucnu nezbytná i
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
e informační podpory eGovernmentu ===== Veřejná správa ČR plně využije potenciál **digitalizace**, **kon... onu** svých služeb. Z pohledu občana bude veřejná správa sjednocována do dvou základních vnímaných oblastí... |agendového modelu veřejné správy]] * Veřejná správa funguje vždy výhradně v mantinelech zákonů a záko... í optimalizaci a automatizaci provozních procesů (správa nemovitostí, controlling atd.) Společně s tím po
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
útvary (ekonomika, bezpečnost a ochrana soukromí, správa majetku, právní, personalistika apod.), nebo - ... řencem pro ochranu osobních údajů (dle GDPR), * správa byznys architektury, modelování a řízení interníc... z prvních praktických společných úloh jsou: * správa katalogu služeb ve všech kanálech obsluhy * správa znalostí a poskytování podpory ve všech kanálech obs
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
lužeb - zda ji OVM vykonává v působnosti: státní správa státní správa v přenesené působnosti samospráva Působnost se určuje prostřednictvím číselníku s výše uve... eObčanky vykonává Ministerstvo vnitra jako státní správa, ale obce  s rozšířenou působností jako státní správa v přenesené působnosti). ==== Místní příslušnost =
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
isvs @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: