Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
lektivní aktivní prvky a prvky chování modelu * specifické prvky Seskupení a Umístění (lokalita) {{ :nar-... ě. | |**Role** |The responsibility for performing specific behavior, to which an actor can be assigned, or t... |A sequence of business behaviors that achieves a specific outcome such as a defined set of products or busi... rvices, and processes (TOGAF).|Proces představuje specifický způsob řízení funkcí v jejich přesně daném pořa
Slovník pojmů eGovernmentu
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
amové vybavení |Programové vybavení vytvořené pro specifický business účel. |  |český překlad výkladového sl... |Balíček práce |Série akcí sestavená tak, aby ve specifickém čase dosáhla určitého cíle – naplnila gap.. | ... smlouvu).\\ Jde o poskytnutí funkce klientovi za specifických podmínek. |  |český překlad výkladového slovn... AF |  | |** ** |Fyzická technologická komponenta |Specifický technologický produkt nebo jeho instance. Příkl
Informační koncepce ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
způsobem PVS poskytne službu úředníkům směrem ke specifickým podpůrným službám (informačním, interaktivním ... k úkonům na základě zákonných zmocnění, agendově specifických plných mocí, profesních způsobilostí (lékaři,... itálních kompetencí, využívání e-kurzů. Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů podporujících rozvoj specifických a nepřenositelných digitálních kompetencí, kt
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy (vidimace, konverze apod.) * Agendově specifické funkce veřejné správy * Funkce společného záz... kumentů, spisů a případů * Individuální (dílčí, specifické, nesdílené) funkce - typicky odborné agendové f... aným dokumentem do elektronické podatelny nebo do specifické aplikace úřadu (dle zvláštních zákonů) nebo pos... y čerpají a prezentují obslužné kanály z agendově specifických (MiddleOffice) systémů a ze systémů agendovéh
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
práva se ke svým údajům v PPDF může dostat pomocí specifických rozhraní, které mu poskytuje čtenář PPDF. Cíl... k o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat ta... objektu) v rámci agend a  * jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agend... mačních systémech veřejné správy mohou být vedeny specifická oprávnění pro zastupování právnické osoby. V rá
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
udování expertních, rychle dostupných kapacit pro specifické konzultační úlohy (architektura úřadu, tvorba I... ry, vyžadující od odpovědných architektů podobnou specifickou kvalifikaci a znalosti. Za návrh, správu a roz... etodik a přístupů k budování řešení zaměřených na specifické oblasti a problémy. Architektonické vzory jsou ... projektových manažerů na straně objednatele), za specifické role ve štábu projektu, jako je architekt proje
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |**Specifické atributy byznys funkce (procesu)**| ... | |**Specifické atributy informačního systému**| ... |Agendově specifické aplikace obsahující byznys logiku, algoritmy, r... |Specifické aplikace pro správu interních zdrojů
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
* Architektura rizik a bezpečnosti – postihující specifické bezpečnostní aspekty napříč doménami * Archit... hitektury IS, ale jazyk ArchiMate ji vůbec nezná (specificky ji neformuluje). Stejně tak vize čtyřvrstvé arc... na: Foundation, Common Systems, Industry, Company Specific. )). Doporučuje se pohlížet na ABB a SBB trojím
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
specifikace(( Z angl. Functional & Non-functional Specification.)) pro účely zadávací dokumentace výběrového... specifikace(( Z angl. Functional & Non-functional Specification. )) pro účely zadávací dokumentace výběrovéh... tlivých kapitol státního rozpočtu budou stanoveny specifické výdajové ukazatele, které budou zahrnovat výdaj
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
**Architektura rizik a bezpečnosti**, postihující specifické bezpečnostní atributy napříč doménami včetně po... referenčních modelů, vydávány i referenční modely specifické pro určité odvětví (segment) veřejné správy, na... * Sdílený agendový Front-office (CRM) * Specifický agendový Middle-Office (odborné části agendovýc
Přístupnost informací @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ném základě pracovat všichni, včetně uživatelů se specifickými potřebami, zejména osoby se zdravotním postiž... nformace, jako osoby bez jakéhokoliv postižení či specifických potřeb. Přístupnost ve veřejné správě je jedn
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
duje společné koordinované řízení z obou útvarů. Specifické je, že útvar ICT zde vystupuje jak v roli techn... itostí je dvojí: - Potřeba útvaru ICT využívat specifické prostory a s nimi spojené služby - Významná p
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
sdílená mezi organizacemi, bezpečnostní služba - specifický typ funkční služby pro sdílení běžných bezpečno... mezi organizacemi, základní rejstříková služba - specifický typ funkční služby pro sdílení důvěryhodných, s
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
sou systémy veřejných rejstříků, mohou být vedeny specifická oprávnění pro zastupování právnické osoby. V rá... O příjemce výměny údajů. - Pokud k tomu nejsou specifické důvody, tak při výměně údajů se vyměňuje pouze
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
k o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat ta... objektu) v rámci agend a * jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agend
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: