Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
226 - počet výskytů, Poslední úprava:
h údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo, |  |Záko... ako účastník aktivit (byznys funkcí, procesů nebo služeb). |Ve veřejné správě převážně subjekt práva na je... by |Jakákoli způsobilost nebo zdroj poskytovatele služeb. Viz Aktiva. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, defi... u mohou zahrnovat neprovedení aktivity zlepšování služeb, na kterou by jinak peníze mohly být vynaloženy.
Informační koncepce ČR
149 - počet výskytů, Poslední úprava:
SVS a jejich propojování a pro budování sdílených služeb EG * Hlavní a dílčí cíle pro efektivní rozvoj ... 1 odst. 2 písm. b, tj. s výjimkou zpravodajských služeb. V návaznosti na požadavky stanovené prováděcím ... h a rozvoj takových informačních systémů a jejich služeb, - obecné principy řízení útvarů informatiky a... řejné správy je komplexní soubor metod, nástrojů, služeb, programového, technického vybavení a jimi realiz
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
103 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy dostupné prostřednictvím Centrálního místa služeb. * **Informačním systémem základních registrů a... * Prostředky pro technické ověření dostupnosti služeb publikátora (probe). Výměna údajů vždy musí odpo... řejné správy (FAIS při vyřizování žádosti využívá služeb referenčního rozhraní). V dalších kapitolách toh... erpáno výhradně prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS). Uvedená základní pravidla zajištují, že v
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
86 - počet výskytů, Poslední úprava:
klů změn nelze efektivně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečného a kvalitního výkonu služeb veřejné správy. Toto konstatování platí jak z hle... postupně k zásadním změnám v počtu a rozsahu ICT služeb úřadů, tento nárůst vyžaduje kvalitnější nastaven... tivního provozu nové (nebo výrazně obměněné) sady služeb, přinášejících pro zadavatele nové byznys hodnoty
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
76 - počet výskytů, Poslední úprava:
|01.01 Vytvoření národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné správy. |OVM vytvoří svůj seznam služeb veřejné správy (primárně samosprávnou působnost a jedineč... třední správní úřad) a doplní svoji část katalogu služeb poskytovaných veřejnosti. | |01.02 Centrální info... - X (Kontaktní centrum) | |01.03 Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů "front office" |p
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGon Service Bus) * v provozu řadu digitálních služeb využívaných jak úředníky VS, tak občany, např.: ... rů při řízení jak celého ICT VS, tak jednotlivých služeb a systémů, zejména současné nastavení: * o vz... zodpovědnosti za chod nezbytných podmínek výkonu služeb veřejné správy a k nevyužitému vysokému potenciálu při digitální transformaci právních předpisů, služeb a úřadů samotných, - vysoká rizikovost řízení I
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
68 - počet výskytů, Poslední úprava:
otné řízení rozvoje informačních systémů a jejich služeb pro klienty. Důležité je ale také efektivní řízen... lientů a uživatelů - Monitoring a vyhodnocování služeb ICT (jako prostředek governance, tj. dohledu a ko... ení a implementace změn, řízení provozu a dodávky služeb, ICT governance. Spolu s rozvíjející se speciali... městek, aby mohl inspirovat rozvoj jeho veřejných služeb a -musí dojít k zásadní změně vztahu útvaru ICT
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
~~Title: Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady~~ ====== Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivý... ato kapitola popisuje způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí v celé šíř... přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
56 - počet výskytů, Poslední úprava:
přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_... ry_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivý... === Pravidla byznys architektury výkonu veřejných služeb úřadu ===== <WRAP center round tip 60%> Popis centrálně poskytovaných systémů a jejich služeb, funkčních celků a tematických oblastí je popsán
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace</title> <WRAP center round box ... d vás potřebujeme ====== Abyste vyplnili katalog služeb veřejné správy (VS). K tomu musíte nejdříve uděla... lní službu. Vzhledem k tomu, že údaje v katalogu služeb VS jsou referenční, je nutné je udržovat aktuální. ====== Co je katalog služeb VS ====== Katalog služeb VS je součást registru
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
ak budou existující a dobudované pilíře sdílených služeb eGovernmentu používány k realizaci užitečných služeb veřejné správy pro její klienty na jedné straně a pr... eformy veřejné správy ČR, které musí digitalizaci služeb veřejné správy a efektivní podporu výkonu veřejné... iál **digitalizace**, **konsolidace** a **sdílení služeb** na všech čtyřech vrstvách své architektury – by
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
ostní), * metody a nástroje pro řízení zdrojů a služeb * organizační stabilitu a kontinuitu * možnos... rtnery, * klienty uvnitř OVS (objednatele ICT služeb) * vedení a orgány úřadu * centrální řídí... orgány * dodavatele a provozovatele řešení a služeb * odborné organizace a komunity a další. Pro... eba se zaměřit na klíčový vztah poskytovatele ICT služeb a jeho zákazníka, resp. interního objednatele (vě
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
sou důležitou součástí celkového pohledu na výkon služeb veřejné správy (tj. Byznys). Myslí se tím koncept... ako účastník aktivit (byznys funkcí, procesů nebo služeb).\\ \\ Účastníky, aktéry, jsou všechny strany výk... krétní osoby nebo skupiny osob ve vztahu k výkonu služeb ve veřejné správě. Každá reálná osoba (aktér) vys... kontraktu.\\ \\ Pro řízení interních i externích služeb budou sloužit dohody o úrovni služeb (SLA((Z angl
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
ou stávajícími nebo potenciálními klienty dodávky služeb ICT útvaru. Spolupráce s nimi, jako s klienty, je... technologií do majetku, tak při nákupu externích služeb(( V širším smyslu ICT služby, tzn. ne jen „pouhé“... tenace (např.: update SW), ale i DaaS, cloudových služeb (zejm.: SaaS, IaaS, PaaS, DPaaS) apod.)). To krom... igitalizaci. ===== Podpora útvarů péče o klienty služeb úřadu ===== Informatika bude poskytovat stále ro
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
nto on-line průzkum umožňuje vlastníkům veřejných služeb vyhodnotit dosaženou úroveň interoperability digi... s cílem zajistit efektivní poskytování veřejných služeb jiným orgánům veřejné správy, podnikům a/nebo občanům. Průzkum IMAPS pomáhá vlastníkům veřejných služeb zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, snižovat náklady, řešit problémy s integrací opakovaným používáním
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:popisy:popis_kmvs @nap:popisy
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veškerý obsah Rozšiřující znalostní báze @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Public administration policy model @en:nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národních datových center @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: