Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
196 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektu nebo procesu. Viz Kritéria akceptovatelnosti služby.  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek,... iva |Zdroj nebo způsobilost. Aktiva poskytovatele služby zahrnují vše, co může přispět k dodávce služby. |Typy aktiv mohou být následující: management, organizace... , itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktiva služby |Jakákoli způsobilost nebo zdroj poskytovatele sl
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
126 - počet výskytů, Poslední úprava:
ákladních registrů a Informačním systémem sdílené služby –** součást referenčního rozhraní, která zajišťuj... částem/údajům prostřednictvím RPP. * Poskytnout služby vyrozumívání o změnách údajů, aby čtenáři mohli a... technické propojení s PPDF a napojení na všechny služby podpory výměny údajů (tedy nejen čtení, ale i pří... ákladních registrů a Informačním systémem sdílené služby, jejichž služby jsou publikovány prostřednictvím
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
87 - počet výskytů, Poslední úprava:
odnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby</title> =====Úvod===== Tento on-line průzkum u... saženou úroveň interoperability digitální veřejné služby, kterou poskytují. Používá model **hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby (IMAPS)**, který orgánům veřejné správy pomáhá po... távající dosažené úrovni interoperability veřejné služby, prioritním oblastem pro zlepšení, aby se úroveň
Informační koncepce ČR
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormě Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti, kterým budou Rada vlády p... prostřednictvím lze poskytovat efektivní on-line služby, a to pro klienty, pro úředníky i pro připojení z... ím a nejefektivnějším způsobem poskytovat on-line služby, které jim usnadňují jak dosažení jejich práv a n... , optimálně veřejnou správou sdílené elektronické služby nad referenčními/garantovanými daty při výkonu je
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
69 - počet výskytů, Poslední úprava:
nt_cloud|Cloud]]) či posilování zájmu o digitální služby veřejné správy. Nelze odhlédnout od nových trendů... giky věcné podstaty činností v životním cyklu ICT služby / informačního / komunikačního systému veřejné sp... četně řízených změn) - VYHODNOCENÍ - UKONČENÍ SLUŽBY Grafické vyjádření logické návaznosti těchto fáz... á strategickým rozhodnutím o ukončení poskytování služby / existence systému, a končí fyzickou likvidací i
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
d dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o právu na digitální služby“). Metodika je zveřejněna také na stránkách [[htt... e nejdříve udělat následující: * Identifikovat služby VS a popsat jejich atributy v agendách, které ohlašujete. * Rozložit služby VS na jednotlivé úkony a popsat jejich atributy.
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
opisují v celé šíři (v celé architektuře) sdílené služby, funkčního celky či tematické oblasti. Skladba t... jné správy ČR]]. Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v... šechny činnosti (schopnosti, procesy, funkce nebo služby, dále zastoupeny pouze pojmem funkce), které orga... vá v interakci s externím klientem nebo pro výkon služby veřejné správy externímu klientovi * Podpůrné
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy ČR ====== Tato kapitola nahlíží na sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti veřejné správy... rostřednictvím jsou poskytovány centrální sdílené služby eGovernmentu i sdílené agendové služby, které jsou souhrnně zahrnuty do [[nap_dokument:architektonicka_vi... e eGovernmentu]]. V této části popisované sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti je povinné zoh
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
|01 - UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A EFEKTIVNÍ „ON-LINE“ SLUŽBY PRO OBČANY A FIRMY|| |01.01 Vytvoření národního ... rávy (primárně samosprávnou působnost a jedinečné služby, služby přenesené působnosti jsou pro garanční ústřední správní úřad) a doplní svoji část katalogu služeb... ovaných veřejnosti. | |01.02 Centrální informační služby nové generace. |OVM vybuduje rezortní kontaktní (
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
by řízení zodpovědnosti za rozdílné technologické služby. V souladu se specifikací ArchiMate nedoporučuje... |Hodnota |Hodnota služby VS | |Strategická |C... |Hodnotový řetězec |Scénář dodávky služby | |Byznys |Business int... ní infrastruktury jsou to volitelně <<Komunikační služby>>, <<Komunikační funkce>> apod. (z čtyřvrstvé viz
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
tvách - všude kde to je možné se využijí sdílené služby na příslušné vrstvě. Primárně půjde o transformac... eřejné správy bude plně podporovat **orientaci na služby** klientům a přitom informačními technologiemi pl... ována do dvou základních vnímaných oblastí - jako služby státu, dostupné kdekoli (v přímé i přenesené působnosti, zcela bez místní příslušnosti), a služby samosprávy, srozumitelně spojené s místem života
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
at stav dodávek. ==== Vztah profese ICT a státní služby ==== Základem poctivého řízení je věci neskrýva... ů, pak je potřeba urychleně rozšířit obory státní služby o tyto role. Tato změna je v souladu s dílčím cíl... ltativní výdaje. * Sledování nákladů na všechny služby ICT – zde se sledují položky interních personální... í, tedy z: * provozních prostředků určených na služby a nákupy do 40 tisíc Kč. * investičních prostře
Informační systém základních registrů @nap
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozhraní^ Hlavní uživatelé^ Popis funkčnosti | | Služby vnitřního rozhraní| Pouze ISZR vůči základním registrům| Vnitřní služby, které může využívat pouze ISZR pro získávání a d... enci údajů z jednotlivých základních registrů | | Služby vnějšího rozhraní| Agendové informační systémy| Služby umožňující využívání údajů ze základních registrů
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
ané agendy minimálně. Architekturu výkonu spisové služby tedy je třeba zahrnout do mapy schopností úřadu.... o jaké míry je faktický i technický výkon spisové služby společný v rámci celé organizace a jestli a jakým... oručením je mít jeden elektronický systém spisové služby a u ostatních informačních systémů, včetně agendo... kumentů (příloh k transakcím) a s výkonem spisové služby formou integrace na elektronický systém spisové s
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní informatiků a informatiky jako profese a oboru služby vzhledem k jejich zodpovědnosti za chod nezbytnýc... ře a zmiňované rizikovosti ICT služeb, nahlíží na služby ICT jako na zbytné a nákladově vysoké. Pravidelně... P center round tip 60%> **Definice:** Informační služby(( Vychází z následující definice služby: „Služba je funkce úřadu/útvaru, poskytnutá konkrétním poskytovat
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:popisy:popis_kmvs @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národních datových center @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených agendových IS pro samostatnou působnost @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Integrace informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis elektronické fakturace @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: