Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
řejné správy ČR ====== Tato kapitola nahlíží na sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti veřejné... Jejich prostřednictvím jsou poskytovány centrální sdílené služby eGovernmentu i sdílené agendové služby, které jsou souhrnně zahrnuty do [[nap_dokument:architektoni... ické vize eGovernmentu]]. V této části popisované sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti je povi
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
kturaci|Elektronická fakturace - eFaktura]]** **Sdílené služby a [[znalostni_baze:funkcni_celek|funkční c... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Sdílené služby INSPIRE|Sdílené služby INSPIRE]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Sdílené agendové IS v přenesené působnosti|Sdílené agendo
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
adavky popisují v celé šíři (v celé architektuře) sdílené služby, funkčního celky či tematické oblasti. Sk... stí veřejné správy ČR]]. Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou po... byznys funkcí úřadu, * rozhodnutí o možnostech sdílené IT podpory byznys funkcí úřadu, * optimalizaci ... z ohledu na to, jaké jsou jeho hlavní, podpůrné a sdílené zdrojové funkce. {{ :soubor:zakladni_deleni_funk
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
o datového fondu. * **Referenčním rozhraním** – sdílené a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné... stémem základních registrů a Informačním systémem sdílené služby –** součást referenčního rozhraní, která z... stémem základních registrů a Informačním systémem sdílené služby, jejichž služby jsou publikovány prostředn... ními systémy navzájem zajišťuje Informační systém sdílené služby. Veškeré poskytování služeb v rámci PPDF
Informační koncepce ČR
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
trukturu, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, důvěryhodné, propojené, přístu... ardizované, efektivní, optimálně veřejnou správou sdílené elektronické služby nad referenčními/garantovaným... ůst produktivity hospodářství ČR je důležité, aby sdílené služby eGovernmentu (e-identifikace, CzechPOINT, ... ť pro úředníky a úřady, a jejich poskytování jako sdílené služby státu. Součástí cíle je i zajištění elektr
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
trukturu, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, důvěryhodné, propojené, přístu... \\ Pojem je synonymem s ISSS - informační systém sdílené služby  |Z pohledu veřejné správy představuje tec... .\\ Pojem je synonymem s ISSS - informační systém sdílené služby |Výklad OHA |  | |** ** |Elektronická iden... K |  |Výklad OHA | | |**ISSS** |Informační systém sdílené služby |informační systém veřejné správy, který j
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ro financování zřízení, provozování a poskytování sdílené ICT služby je právním předpisem pověřit konkrétní... ko například služby ISDS, ISZR apod. Návrhy, aby sdílené ICT služby byly hrazeny z kapitoly Všeobecná pokl... dních registrů]], [[nap:egsb|informačního systému sdílené služby]], [[nap:komunikacni_infrastruktura_verejn... vojem řešení vlastními silami nebo pořízením jako sdílené služby) rozhodovat se zodpovědností dobrého hospo
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
y ve vrstvách - všude kde to je možné se využijí sdílené služby na příslušné vrstvě. Primárně půjde o tran... d|propojeným datovým fondem]] a * využívající sdílené ICT platformy a virtualizace, např. formou PaaS č... v návaznosti na to budou přibývající centrální a sdílené ICT služby pro podporu veřejné správy publikovány... í místní individuální funkce úřadu a odpovídající sdílené služby. Potenciál pro poskytování a využívání sdí
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ostí úřadu, jak bude na jedné straně sloužit jako sdílené úložiště pro ostatní organizace úřadu (resortu, k... iště pro celostátní vizi a přehledové modely, pro sdílené prvky eGovernmentu a pro lokální architektury úřa... A to architektury těch nadřazených úřadů, jejichž sdílené nebo obecné prvky musí nebo může užívat v současn... elu výše * Projekt (package, soubor) - Vzorové (sdílené) modely * Vzory eGovernmentu ČR - Architekto
Úvod @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormě lépe obsahově a procesně **sladěné**, jsou **sdílené** subjekty veřejné správy, **důvěryhodné** pro ob... ky informatizace veřejné správy budou centrální a sdílené, které lokální prvky musí být jednotné podle před... ké principy stanovené IKČR a odkazy na jednotlivé sdílené služby eGovernmentu, které je naplňují - respekti... ikace]] | |[[:ikcr#Architektonický princip ČR P9: Sdílené služby veřejné správy|Architektonický princip ČR
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
nických principů, např. //P8: Jeden stát//, //P9: Sdílené služby veřejné správy// či //P11: eGovernment jak... overnment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby]] (eGSB/ISSS). Skrze eGSB/ISSS si mohou úř... ouncement left aqua round 100%> {{anchor:ais}} ===Sdílené agendové informační systémy=== Vedle centrálních ... cz/nap:sdilene_agendove_is_v_prenesene_pusobnosti|sdílené agendové IS v přenesené působnosti]] (např. Živno
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
[[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]]. Soukromoprávní subjekt práva (také jako... [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]] napříč veřejnou správou. Důležitým fakto... [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]], služby Czech POINT a formulářového agen... I[[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]] napříč veřejnou správou. Dále je možné č
Pravidla pro Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost územních samospráv @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Pravidla pro Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost územních samospráv</title> OVS, které mu... * Tento model již v řadě ORP funguje. Pro jiné sdílené služby (například dlouhodobé ukládání dokumentů v... isponují IT kapacitami a kompetencemi Pro další sdílené služby, například pro aplikační služby ekonomický... proto tyto potřebují multi-tenantní řešení ==== Sdílené aplikační služby kraje ==== Doporučujeme, aby kr
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
nanců k digitální transformaci nebo se připojí ke sdílené službě.\\ \\ Záměr X (Digitální vzdělávání) | |05... t a jaké má potřeby a možnosti využívat centrální sdílené služby pro prostorové informace, viz 3.07. | |05.... -of-Government) |OVM ověří v projektu (EA), které sdílené služby jiných OVM může využívat a tamtéž poskytne... igitální služby) s podporou záměru X (EA). | |P9 |Sdílené služby veřejné správy (Shared Services) |OVM prov
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
byznys služeb, aplikačních ICT služeb, tak služeb sdílené technologické a komunikační infrastruktury OVS a ... odstraněním duplicit a přechodem na efektivnější, sdílené služby (například [[nap:egovernment_cloud|eGovern... t veškeré komponenty v celku, nebo jsou využívány sdílené technologické komponenty, které budou pořízeny v
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených agendových IS v přenesené působnosti @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených agendových IS pro samostatnou působnost @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava: