Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
159 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávu propojeného datového fondu. * **Referenčním rozhraním** – sdílené a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrálního ... systémem sdílené služby –** součást referenčního rozhraní, která zajišťuje aplikační přístup k referenčním ... oukromoprávních uživatelů údajů. * **Referenční rozhraní** zajišťující komunikaci mezi čtenáři a publikáto
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Referenční rozhraní veřejné správy====== ===== Popis referenčního rozhraní ===== Referenčním rozhraním se v souladu s jeho definicí zakotvenou zejména v zákoně č. 365/2000 Sb., o in... 2009 Sb., o základních registrech fakticky rozumí rozhraní pro uskutečňování vazeb mezi informačními systémy
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Business interface |(Byznys) rozhraní |Obslužný kanál VS | | :::... |Application interface |(Aplikační) rozhraní | | | ::: ... |Technology interface |(Technologické) rozhraní | | | ::: ... ýznamu typu prvku** ^**Definice NAR** ^ |**Byznys rozhraní** |A point of access where a business service is
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
echnologická řešení centrálních komponent vytváří rozhraní pro napojení (interních) jiných systémů VS na výs... akové veřejné listiny. ==== Využití referenčního rozhraní veřejné správy==== Referenční rozhraní veřejné správy, jakožto jednotné integrační prostředí informačních ... ojů federovaných portálů do jednoho vyhledávacího rozhraní – **centrální řízení sady vyhledávacích komponent
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
položek je následovně součástí definice datového rozhraní. **Zvolený princip zamezuje záměnám údajů podle ... enují jméno) a je nutné při návrhu všech datových rozhraní používat výše uvedenou číselnou hierarchickou not... vého informačního systému pak při návrhu datového rozhraní čerpá z definice datových položek jednotlivých IS... ích komponent shora počínaje úlohou uživatelského rozhraní a navigace až po platformy, zcela nezávislé na dr
Veřejný datový fond @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
vovány databázovými systémy. Databázový systém má rozhraní pro získání obsahu údajů, prostřednictvím kterého... otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní katalogů otevřených dat]]. Jinými slovy, veřejné ... řednictvím [[nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhraní]]. {{ :nap-dokument:vdf2.png?800 |}} Podle § 51... řednictvím [[nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhraní]] a stanovuje pravidla poskytování a čerpání údaj
Slovník pojmů eGovernmentu
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
h orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy age... ící své chování a data, které poskytuje skrz sadu rozhraní. |Aplikační komponenty jsou realizovány, rozmístě... eřejné správy. Obsahuje procesy, služby, aktéry a rozhraní popisující chování organizace vůči koncovému klie... ilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačně formálně řízena organizací (např
Informační koncepce ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejné správy) zahrnuje různé komunikační kanály (rozhraní) od samoobslužných plně digitálních po asistované... k, aby všechny společně s PVS vytvářely homogenní rozhraní služeb veřejné správy pro občany a firmy. Obdobný... odobě „Portálu úředníka“ s odděleným uživatelským rozhraním od rozhraní pro veřejnost. Platforma Czech POINT jako kontaktní místo veřejné správy bude transformována
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ka.cz%2fportal%2fISDS%2f&status=NCOO|autentizační rozhraní Informačního systému datových schránek]]. Portál ... ému]] nebo přímo v daném IS. Aby mohl IS využívat rozhraní JIP/KAAS, musí být připojen k [[https://archi.gov... qua round 100%> {{anchor:rozhrani}} ===Referenční rozhraní veřejné správy=== [[https://archi.gov.cz/nap:referencni_rozhrani|Referenční rozhraní veřejné správy]] umožňuje více subjektům přistupo
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Referenční rozhraní|Referenční rozhraní veřejné správy - ZR, ISZR, eGSB/ISSS, FAIS]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcn... avidla pro Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků|Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_fun
Informační systém základních registrů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
alší činnosti. ISZR se skládá ze dvou základních rozhraní: ^ Rozhraní^ Hlavní uživatelé^ Popis funkčnosti | | Služby vnitřního rozhraní| Pouze ISZR vůči základním registrům| Vnitřní slu... notlivých základních registrů | | Služby vnějšího rozhraní| Agendové informační systémy| Služby umožňující v
Systémy správy dokumentů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
na elektronický systém spisové služby předepsaným rozhraním. Součástí architektury úřadu by tedy z pohledu ... digitálních dokumentů po dobu skartační lhůty * Rozhraní ESSL zajišťující úkony spojené s dokumenty a proc... mační systémy spravující dokumenty integrované na rozhraní ESSL Jelikož legislativa obecně počítá s tím, že... y a úkony spojené s dokumenty se realizují formou rozhraní ESSL, měla by v úřadu být implementována integrac
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
, kteří využívají agendu (služby agendy). * **Rozhraní** - byznys interface, kterým se služby konzumují.... se vyměňují služby, které jsou poskytovány pomocí rozhraní * Vazby nesmí působit rušivým dojmem a je nutné... v 1 vedle sebe) se vyskytují **role** a **byznys rozhraní** s vazbami dle metamodelu. - Oblast obsahuje... Ve druhé oblasti elementů by měly být **aplikační rozhraní** - Stěžejní část diagramu obsahuje **aplikač
Národní identitní autorita @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ručena v úrovni 60 minut. NIA poskytuje soubor rozhraní, které mají za cíl umožnit poskytovatelům služeb ... API a NIA pro vyzvedávání JWT NIA poskytuje * rozhraní pro interaktivní přihlášení * rozhraní pro registraci mobilní aplikace * rozhraní pro přihlášení mobilní aplikace * rozhraní pro API, které si
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
_verejne_spravy_cr#Referencni rozhrani|Referenční rozhraní veřejné správy - ZR, ISZR, eGSB/ISSS, FAIS]]** ... _spravy_cr#Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků|Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_s... _narodni_identitni_autority}} ===== Referenční rozhraní ===== <WRAP center round tip 60%> Popis architekt
Úplné elektronické podání @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: