Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
158 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávu propojeného datového fondu. * **Referenčním rozhraním** – sdílené a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrálního ... systémem sdílené služby –** součást referenčního rozhraní, která zajišťuje aplikační přístup k referenčním ... oukromoprávních uživatelů údajů. * **Referenční rozhraní** zajišťující komunikaci mezi čtenáři a publikáto
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Business interface |(Byznys) rozhraní |Obslužný kanál VS | | :::... |Application interface |(Aplikační) rozhraní | | | ::: ... |Technology interface |(Technologické) rozhraní | | | ::: ... ýznamu typu prvku** ^**Definice NAR** ^ |**Byznys rozhraní** |A point of access where a business service is
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
položek je následovně součástí definice datového rozhraní. **Zvolený princip zamezuje záměnám údajů podle ... enují jméno) a je nutné při návrhu všech datových rozhraní používat výše uvedenou číselnou hierarchickou not... vého informačního systému pak při návrhu datového rozhraní čerpá z definice datových položek jednotlivých IS... ích komponent shora počínaje úlohou uživatelského rozhraní a navigace až po platformy, zcela nezávislé na dr
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Popis referenčního rozhraní veřejné správy</title> Referenčním rozhraním se v souladu s jeho definicí zakotvenou zejména v zákoně č. 3... 2009 Sb., o základních registrech fakticky rozumí rozhraní pro uskutečňování vazeb mezi informačními systémy... čními systémy formou sdílených služeb. Referenční rozhraní je tedy komunikačním rozhraním pro poskytování a
Slovník pojmů eGovernmentu
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
h orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy age... ící své chování a data, které poskytuje skrz sadu rozhraní. |Aplikační komponenty jsou realizovány, rozmístě... eřejné správy. Obsahuje procesy, služby, aktéry a rozhraní popisující chování organizace vůči koncovému klie... ilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačně formálně řízena organizací (např
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Pravidla pro Referenční rozhraní</title> ===== Způsob získání referenčních údajů ===== {{page>nap:z... nich_udaju}} ===== Povinnost využívat referenční rozhraní ===== Povinnost využívat referenční rozhraní pro uskutečňování takzvaných "vazeb" mezi jednotlivými inform... rávců, má být primárně využíváno právě referenční rozhraní. U informačních systémů stejného správce toto nem
Informační koncepce ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejné správy) zahrnuje různé komunikační kanály (rozhraní) od samoobslužných plně digitálních po asistované... k, aby všechny společně s PVS vytvářely homogenní rozhraní služeb veřejné správy pro občany a firmy. Obdobný... odobě „Portálu úředníka“ s odděleným uživatelským rozhraním od rozhraní pro veřejnost. Platforma Czech POINT jako kontaktní místo veřejné správy bude transformována
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ka.cz%2fportal%2fISDS%2f&status=NCOO|autentizační rozhraní Informačního systému datových schránek]]. Portál ... ému]] nebo přímo v daném IS. Aby mohl IS využívat rozhraní JIP/KAAS, musí být připojen k [[https://archi.gov... qua round 100%> {{anchor:rozhrani}} ===Referenční rozhraní veřejné správy=== [[https://archi.gov.cz/nap:referencni_rozhrani|Referenční rozhraní veřejné správy]] umožňuje více subjektům přistupo
Informační systém základních registrů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
alší činnosti. ISZR se skládá ze dvou základních rozhraní: ^ Rozhraní^ Hlavní uživatelé^ Popis funkčnosti | | Služby vnitřního rozhraní| Pouze ISZR vůči základním registrům| Vnitřní slu... notlivých základních registrů | | Služby vnějšího rozhraní| Agendové informační systémy| Služby umožňující v
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Referenční rozhraní|Referenční rozhraní veřejné správy - ZR, ISZR, eGSB/ISSS, FAIS]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcn... avidla pro Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků|Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_fun
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
na elektronický systém spisové služby předepsaným rozhraním. Součástí architektury úřadu by tedy z pohledu ... digitálních dokumentů po dobu skartační lhůty * Rozhraní ESSL zajišťující úkony spojené s dokumenty a proc... mační systémy spravující dokumenty integrované na rozhraní ESSL Jelikož legislativa obecně počítá s tím, že... y a úkony spojené s dokumenty se realizují formou rozhraní ESSL, měla by v úřadu být implementována integrac
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
_verejne_spravy_cr#Referencni rozhrani|Referenční rozhraní veřejné správy - ZR, ISZR, eGSB/ISSS, FAIS]]** ... _spravy_cr#Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků|Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_s... {{page>nap:popisy:popis_nia}} ===== Referenční rozhraní ===== <WRAP center round tip 60%> Popis architekt
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků</title> Ve shodě s cílem a s principy poskytnout ú... a podpis žádostí). Systém Czech POINT poskytuje rozhraní CzechPOINT@office, které je určeno pro orgány veřejné moci. Pomocí formulářů, dostupných v rozhraní CzechPOINT@office, mohou úředníci využívat pro vý... úřední (také jako KzMU). K dispozici jsou dvě API rozhraní systému CzechPOINT pro tuto úlohu. Služby CzechP
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
delem, * účely dekompozice a definice klíčových rozhraní služby a definic indikátorů a měření, * nástroj... m správné funkce je správně definované integrační rozhraní a jeho konfigurace, s povinným využitím mezinárod... hovány s ohledem na význam poskytovaných služeb a rozhraní, prostřednictvím kterých jsou služby poskytovány.... jsou poskytovány prostřednictvím jednoho či více rozhraní a každé rozhraní je klasifikováno významem dle ka
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Referenční rozhraní veřejné správy</title> ===== Popis referenčního rozhraní ===== {{page>nap:popisy:popis_referencni_rozhrani}} ===== Pravidla referenčního rozhraní ===== {{page>nap:pravidla:pravidla_referencni_rozhrani}} {{tag>"referenční rozhraní" "Základní registry" ISZR eGSB ISSS FAIS "Funkční
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:pravidla:pravidla_jednotne_ui_uredniku @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava: