Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
itovaný |Oficiálně schválený pro zastávání určité role. Zákon 365/2000 Sb. následně akreditací myslí pos... |Architekt kybernetické bezpečnosti|Bezpečnostní role odpovědná za zajištění návrhu implementace bezpeč... nformačního a komunikačního systému |Výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnos... |Auditor kybernetické bezpečnosti|a) bezpečnostní role odpovědná za provádění auditu kybernetické bezpeč
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
zpečeny před neoprávněným slučováním. Jednotlivé role Agendových informačních systémů pro činnost v pro... cesu je vymezena působnost AIS – agenda, agendové role a OVM Tento proces je popsán v samostatném dokume... váno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP - Musí mít ve svém... áv a povinností. Uživatel (OVM, agenda, činnostní role) musí mít povolen přístup k indikátoru s daným ná
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
klíčových rolí k rolím méně významným. Klíčovými rolemi jsou v této fázi role, které budou vytvářet novou koncepci řízení ICT ve VS, navrhovat architekturu s... CT jsou v ICT VS potřební odborníci například pro role z oblasti strategického plánování a řízení transformačních změn, tedy zejména role architektů úřadu nebo programových a projektových
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | ::: |Business role |Role |Role ve veřejné správě | | ::: |Business collab... ní spojuje prvky chování s aktivními prvky (např. role, komponenty), které je provádějí nebo role s účas
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
něnost zahájení) a klíčové na aktivitě zúčastněné role. Popisy jednotlivých výše uvedených fází každé ž... o fáze každé etapy nutné respektovat. - Dotčené role – výběr rolí, které by se měly na výkonu aktivit ... tupy a nejen termíny, ale i výstupy) a účastníci (role). - Postup a způsoby řízení - posloupnost dílčí... se bude řešení používat (funkce, procesy, služby, role, výstupy-produkty, apod.) * IT koncept - jak
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
t následující základní východiska: - **Klíčové role a kompetence –** jednoznačně nastavit pravomoci a... projednání s odbornou veřejnosti. ===== Klíčové role v ICT a eGovernmentu ===== Stejně tak, jako met... mněji člení nejméně na následující specializované role: * **Provoz** – pořizování a správa komodit, ... d veřejné správy, je ustavit níže uvedené klíčové role správy ISVS nebo provozního systému. Podrobný po
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
tvořit příslušnou organizační strukturu, procesy, role, zodpovědnosti a znalosti. NAR, v návaznosti na t... bí ustanovit útvar architektury, vydefinovat jeho role, zodpovědnosti a činnosti. Dále je pak potřeba za... chitektonického úložiště. Nejdůležitější jsou ale role a zodpovědnosti pro užití architektury při řízení... a slouží a co se od ní očekává. ===== Ustavení a role architektonických útvarů a orgánů ===== Útvar a
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
budoucího, lepšího stavu informatiky úřadů a její role v rámci digitální transformace. ===== Zjednoduše... * metodické řízení a výkon konkrétních agend VS (role věcného správce), * útvary odpovědnými za poskytování informační podpory těmto agendám (role technického správce), - nedostatečná úroveň spe... ou zavedeny do všech procesů/postupů, stejně jako role, pozice manažera kvality (nezávislost výkonnosti
Identifikace klientů veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
rušení směrnice 1999/93/ES. === Mandáty, práva a role v elektronické identifikaci pro klienty veřejné s... _identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#Mandáty, role a práva v elektronické komunikaci|níže]]. Skuteč... ebo od údajů, ke kterým má přístup. === Mandáty, role a práva v elektronické komunikaci === Zajištění správné obsazení do role neboli autorizace, klienta využívajícího elektron
Úvod @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
rany vedení, * obsahuje přehled klíčových rizik role CIO ICT, včetně doporučení, jak tato rizika elimi... strukturálních fondů * Správci rozpočtu a další role, a to zejména díky možnosti, využívat společný a... které jej o to požádají a kde nepostačí předchozí role rádce. * Kontrolní orgán (jako stavební úřad) p... legislativní zdroje určující kompetence, procesní role, omezení, aj., podstatné pro MŘICT. Jsou to zákon
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
elektronických služeb v dané agendě. V rámci této role: * odpovídají i za realizaci IT podpory těchto... í projektů, bezpečnost, audit, jakost apod.) a IT role tak, aby jejich nedílnou součástí byla aktivní pa... ou zavedeny do všech procesů/postupů, stejně jako role, pozice manažera kvality (nezávislost výkonnosti ... ncí === Zdroj: IKČR. Popis: Pro všechny klíčové role řízení služeb eGovernmentu a řízení informatiky m
Agendový model veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
pohledu veřejné správy) a stanoví, jaké činnostní role budou jednotlivé činnosti vykonávat. - Působn... ké úřady apod.) a u nich jsou stanoveny činnostní role pro výkon jednotlivých činností. Působnost stanov... odkazů na ně ministerstvu vnitra. ==== Klíčové role OVS v agendovém modelu ==== Existují následující klíčové role, o kterých se hovoří i jinde v rámci architektoni
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
y OVM]]|OVM vytvoří ve svém úřadě i v OSS rezortu role správců služeb a správců obslužných kanálů, napříč agendami. Tyto role by neměly být automaticky přiděleny pracovníkům v... a subjektů do zlepšování EG služeb]]|OVM podpoří role správců služeb a kanálů odpovídajícími (centrální... chny potřebné transformační, rozvojové i provozní role a pozice, nezbytné pro plánování, nákup, řízení a
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ační koncepce zahrne. Zákon o ISVS rozlišuje dvě role subjektu ve vztahu k ISVS, a to správce [§ 2 písm... Pro zpracování informační koncepce je nutné tyto role odlišovat, resp. je nutné odlišit správce od zbylých dvou rolí, tj. role provozovatele a role uživatele. V některých případech by mohlo být obtížné odlišit provozovatele a uži
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
tění všech ostatních předpokladů a zdrojů dle své role a pozice ve veřejné správě, bez přímé souvislosti... innost věcných správců, například prostřednictvím role digitálního zmocněnce. (4) Koordinaci a řízení či... a bezpečnosti, která může zahrnovat i odpovědnost role architekta kybernetické bezpečnosti podle právníc... primárních aktiv a garanta podpůrných aktiv. Tyto role by měly být v orgánu veřejné správy přiděleny vžd
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: