Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
250 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendové informační systémy zajišťuji poskytování referenčních údajů o subjektech práva a zajišťují jednoznačn... . * **Registrem práv a povinností – poskytuje** referenční údaje pro řízení a správu propojeného datového fondu. * **Referenčním rozhraním** – sdílené a bezpečné rozhraním infor... a Informačním systémem sdílené služby –** součást referenčního rozhraní, která zajišťuje aplikační přístup k r
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Referenční modely a klasifikační rámce ====== Není možné srovnávat a vyhodnocovat části architektur me... asifikačních systémů a na jejich bázi vytvořených referenčních modelů, platných vedle architektur ústředních s... se setkáváme s dvojím významem a rozsahem pojmu „referenční model“: * Referenční model integrovaného systému řízení úřadu (RM ISŘ)- se zaměřuje na představení a udržo
Referenční údaje @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Referenční údaje</title> Referenční údaje jsou údaje vedené v základním registru, které jsou označené jako referenční. Platí obecná právní a procesní premisa, že referenční údaje jsou při výkonu veřejné správy považovány za pla
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
cí úřadu podle nich prokazatelně řídit. Detailní referenční modely byznys architektury, rozpracovávající zde ... navrhuje Národní architektonický plán následující Referenční model byznys architektury úřadu. Ten dělí funkce ... Základní dělení funkcí, procesů a služeb úřadu}} Referenční model byznys architektury úřadu dále dělí hlavní ... rocesní. ==== Principy klasifikace aplikací dle referenčního modelu ==== Informační systémy veřejné správy
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Způsoby získání referenčních údajů ze ZR</title> ===== Webové služby ===== Prostřednictvím webových služeb může subjekt čerpat referenční údaje ze ZR. Subjekt, který působí v agendě, má t... ních registrech, je tento subjekt oprávněn čerpat referenční údaje ze ZR prostřednictvím vnějších služeb infor... ladních registrů (také jako ISZR). Pro získávání referenčních údajů webovými službami je nezbytné nejdříve zt
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Popis referenčního rozhraní veřejné správy</title> Referenčním rozhraním se v souladu s jeho definicí zakotvenou zejména v zá... ými informačními systémy formou sdílených služeb. Referenční rozhraní je tedy komunikačním rozhraním pro posky... ých správců informačních systémů veřejné správy. Referenční rozhraní se skládá ze tří hlavních komponent: ^
Slovník pojmů eGovernmentu
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
egistry. V případě, kdy agendový systém pracuje s referenčními údaji, požádá si o tyto údaje ze základních reg... Výklad OHA |  | |** ** |Benchmarking |Porovnávání referenčních bodů s výchozím stavem nebo nejlepšími praktika... role |Souhrn oprávnění definovaných k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v a... je stanoveno zákonným zmocněním, že se využívají referenční údaje ve skupinách více subjektů. Takovým případe
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Pravidla pro Referenční rozhraní</title> ===== Způsob získání referenčních údajů ===== {{page>nap:ziskavani_referencnich_udaju}} ===== Povinnost využívat referenční rozhraní ===== Povinnost využívat referenční rozhraní pro uskutečňování takzvaných "vazeb" mezi jednotlivými
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
vání je repozitory primárně úložištěm metamodelů, referenčních modelů, resp. povinných vzorů a individuálních ... , komentující a rozšiřující tyto artefakty. * **Referenční knihovna** (orig. Reference Library) – obsahuje návody, klasifikační a referenční modely, předlohy a vzory výstupů, příklady a všec... nický rámec, knihovna individuálních architektur, referenční knihovna a knihovna standardů**, tedy první čtyři
Registr osob @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
/2009 Sb., o základních registrech, který eviduje referenční údaje. Správcem registru osob je Český statistick... dle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu. Referenčními údaji o právnických osobách jsou: * obchodní... v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel, * agendový identifi
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
AP]] a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]] jako referenční modely a akcelerátory modelování OVS. ===== Per... tni_baze|Znalostní bázi]]. === Principy, vzory a referenční architektury – standardy pro architektonické změn... ktonických vzorů(( Z angl. Pattern.)) a přístup k referenčním architekturám, které zavazují jednotlivé role a ... ně lze nahlížet na problematiku principů, vzorů a referenčních modelů následovně: * Architektonické princip
CzechPOINT @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ností |Žadatel může v této agendě požádat o výpis referenčních údajů, které jsou o jeho osobě vedeny v registr... atistický úřad |V této agendě lze požádat o výpis referenčních údajů podnikající fyzické osoby, evidované v re... ký statistický úřad |Žadatel může požádat o výpis referenčních údajů libovolné podnikající fyzické osoby či or... činností |Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů o jeho osobě v ROB orgány veřejné moci („
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní prvků v diagramech poslouží postupně sestavené referenční modely k jednotlivým vrstvám architektury a k jed... r_dokument:referencni_modely_a_klasifikacni_ramce|Referenční modely a klasifikační rámce]]. „Umístění/ lokace... hitektonického úložiště (orig. „repository“) jako referenční modely nebo jako záznamy daného stavu architektur... bude k dispozici akcelerátor modelování v podobě referenčního modelu (RM). Aktuáně jsou k dispozici RM byznys
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
arvy vertikálních domén jsou převzaty ze schématu referenčních modelů GEA-NZ 3.2 (Deleu, 2014). **Tabulka((Ta... šujeme tyto kategorie modelů: * Metamodel * Referenční modely * Společné (sdílené) modely, včetně mode... modelů bude obsah architektury členěn na: * **Referenční modely** (RM) - vyjadřující zobecnění nejlepších ... ur (ani As-Is, ani To-Be). Tato vrstva je povinně referenční na meta-úrovni, tj. přináší povinné klasifikace a
Úvod @nap_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ČR v Informační koncepci ČR (také jako "IKČR") do referenčních modelů, závazných architektonických vzorů a dal... {{ :soubor:nap.png |Domény NAP}} ===== Koncepce referenčních modelů architektury úřadů VS ===== Referenční modely představují buď povinnou, nebo fakultativní (podle do... obu modelování a interpretace architektur úřadů. Referenční modely budou vydávány převážně pro architektury c
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:ruian @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava: