Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
111 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny}} V rámci každé agendy jsou o subjektech v jednotlivých rol... vých informačních systémů). * Údaje vytvářené v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda po... dových informačních systémů je možné poskytovat v rámci propojeného datového fondu pouze o subjektech, kt... ěm všech informací potřebných k předávání údajů v rámci propojeného datového fondu. Obsahuje údaje o jedn
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
56 - počet výskytů, Poslední úprava:
h služeb, funkčních celků a tematických oblastí v rámci agendového modelu veřejné správy je popsán na sam... [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzb... h služeb, funkčních celků a tematických oblastí v rámci identifikace klientů veřejné správy je popsán na ... ntifikace_pro_klienty_verejne_spravy|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzb
Slovník pojmů eGovernmentu
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
o síťových prostředcích, které jsou k dispozici v rámci infrastruktury IT a spravující odpovídající příst... vymezený okruh vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci. |Agenda je vymeze... vém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identi... ailní a formální popis jedné oblasti (segmentu) v rámci podniku za účelem organizace změn na úrovni proje
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury na další výše popsané a zmíněné činnosti v rámci celého úřadu. Jen tak lze zajistit, že ICT, jako ... CT), které obě společně pracují pro CIO úřadu. V rámci Strategického řízení informatiky a ICT Governance... architektura útvaru ICT ===== Každý útvar ICT v rámci zajištění své průřezové provozní schopnosti má (m... atorních výdajů (resp. jejich finančního krytí) v rámci ročního rozpočtu může dojít k porušení zákonných
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
ystémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávně... yužívat ze základních registrů a dalších agend. V rámci tohoto textu jsou uvedeny důsledky plynoucí pro n... tak jak jsou definovány v legislativním textu. V rámci přijaté notace je kód agendy označován velkým pís... dále postupně číslovány. Následuje číslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A998 //Agen
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncepce ČR bude blíže řešena i proble... v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v [[metody_doku... společné nebo jinak vzájemně související řízení v rámci fáze, projektové a liniové. V tomto úvodním vydá... e jakékoli změny, ale také po změně strategie a v rámci realizace změnového řízení. * **Periodicky**,
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== Metamodel byznys architektury (BA) ==== V rámci této části je definován metamodel organizační arc... itektury IS - aplikační architektury (AA) ==== V rámci této části je definován metamodel architektury ap... model ICT technologické architektury (TA) ==== V rámci této části je definován plný a zjednodušený metam... elmi blízce odpovídající jejímu původnímu účelu v rámci vize čtyřvrstvé architektury. {{ :nar-dokument:i
Informační koncepce ČR
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
pojeny na agendy a procesy, jimiž se realizují, v rámci modelu enterprise architektury úřadů (souvislost ... ch dílčích elektronických služeb v dané agendě. V rámci této role: * odpovídají i za realizaci IT podp... rávná). Přitom zajistit koordinaci legislativy v rámci celého životního cyklu zákonných předpisů včetně ... vyhodnocení dopadů dotčeného právního předpisu v rámci ex post RIA. === Dílčí cíl 2.2: Podíl na tvorbě
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
y_dokumentu|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služby. Řada subjektů má dle [[https://ww... zajistit nejen nejpřísnější podmínky vyžadované v rámci kybernetické bezpečnosti, ale zároveň přispívá k ... gové podobě prostřednictvím podatelny. Činnosti v rámci ISDS jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze ... ronizace procesů nad všemi dokumenty kolujícími v rámci úřadu respektuje architektonické principy //P1: S
Veřejný datový fond @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
zmíněn. Legislativa pouze zavádí pojmy důležité v rámci VDF a pravidla evidence a sdílení údajů ve VDF. V... Základním pojmem je údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy. Podle § 51 odst. 6, písm. k) [[https://ww... |ZoZR]] je pro každý údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy v [[nap:rpp|RPP]] vedena jeho přístupnost ... /2009-111|ZoZR]] pro údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy, jehož možné hodnoty jsou vymezeny číselní
Národní identitní autorita @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
by uvedené v ROB nebo přihlašující se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihl... autentizace. Její použití je pro ostatní státy v rámci eIDAS povinné k použití od září 2020. | |**[[nap:... , které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného prostředku | Aktuálně je možné v rámci eIDAS uzlů vybírat z prostředků, které jsou zveře
CzechPOINT @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
mentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze.\\ Při konverzi dokumentu v listinné pod... dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bu... v těchto případech provedena zdarma. |Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prová... v těchto případech provedena zdarma. |Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prová
Agendový model veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
í a pro evidenci a spravování a využívání údajů v rámci principu [[nap:propojeny_datovy_fond|propojeného... a popis úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy na žádost subjektu, který není orgánem veř... nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci agendy; to neplatí pro zpravodajské služby, ... efinice agendových činností a činnostních rolí: V rámci ohlášení ohlašovatel provede dekompozici legislat
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
itu služeb klientům (zejména digitálních).\\ \\ V rámci záměru - X (Digitální služby) | |[[:ikcr#dilci_ci... opraví všechny své záznamy v RPP a doplní další v rámci návrhu služeb do Katalogu a v rámci Enterprise Architektury.\\ \\ OVM, které je vykonavatelem agendy, zk... ení pro získání a udržení klíčových specialistů v rámci veřejné správy]] |OVM navrhne změny podle svých p
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
plánům programu „Digitální Česko“, kterým byli v rámci jednotlivých resortů nově ustaveni Digitální zmoc... ámce jednoho zadávacího řízení či jsou zahrnuty v rámci souběhu s jiným zadávacím řízením nebo jsou pokry... technologické komponenty, které budou pořízeny v rámci jiné veřejné zakázky, je pak doporučeno s útvary ... ožadavky s příslušnými útvary, zda jsou pokryty v rámci jiných již zadaných veřejných zakázek, nebo zda m
Systémy správy dokumentů @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla diskuze na webu @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: