Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
111 - počet výskytů, Poslední úprava:
a schéma výměny {{media/image1.png?480x215}} V rámci každé agendy jsou o subjektech v jednotlivých rol... vých informačních systémů). * Údaje vytvářené v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda po... dových informačních systémů je možné poskytovat v rámci propojeného datového fondu pouze o subjektech, kt... ěm všech informací potřebných k předávání údajů v rámci propojeného datového fondu. Obsahuje údaje o jedn
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
56 - počet výskytů, Poslední úprava:
h služeb, funkčních celků a tematických oblastí v rámci agendového modelu veřejné správy je popsán na sam... [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzb... h služeb, funkčních celků a tematických oblastí v rámci identifikace klientů veřejné správy je popsán na ... ntifikace_pro_klienty_verejne_spravy|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzb
Slovník pojmů eGovernmentu
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
o síťových prostředcích, které jsou k dispozici v rámci infrastruktury IT a spravující odpovídající příst... vymezený okruh vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci. |Agenda je vymeze... vém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identi... ailní a formální popis jedné oblasti (segmentu) v rámci podniku za účelem organizace změn na úrovni proje
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury na další výše popsané a zmíněné činnosti v rámci celého úřadu. Jen tak lze zajistit, že ICT, jako ... CT), které obě společně pracují pro CIO úřadu. V rámci Strategického řízení informatiky a ICT Governance... architektura útvaru ICT ===== Každý útvar ICT v rámci zajištění své průřezové provozní schopnosti má (m... atorních výdajů (resp. jejich finančního krytí) v rámci ročního rozpočtu může dojít k porušení zákonných
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
ystémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávně... yužívat ze základních registrů a dalších agend. V rámci tohoto textu jsou uvedeny důsledky plynoucí pro n... tak jak jsou definovány v legislativním textu. V rámci přijaté notace je kód agendy označován velkým pís... dále postupně číslovány. Následuje číslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A998 //Agen
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncepce ČR bude blíže řešena i proble... v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v [[metody_doku... společné nebo jinak vzájemně související řízení v rámci fáze, projektové a liniové. V tomto úvodním vydá... e jakékoli změny, ale také po změně strategie a v rámci realizace změnového řízení. * **Periodicky**,
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== Metamodel byznys architektury (BA) ==== V rámci této části je definován metamodel organizační arc... itektury IS - aplikační architektury (AA) ==== V rámci této části je definován metamodel architektury ap... model ICT technologické architektury (TA) ==== V rámci této části je definován plný a zjednodušený metam... elmi blízce odpovídající jejímu původnímu účelu v rámci vize čtyřvrstvé architektury. {{ :nar-dokument:i
Informační koncepce ČR
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
pojeny na agendy a procesy, jimiž se realizují, v rámci modelu enterprise architektury úřadů (souvislost ... ch dílčích elektronických služeb v dané agendě. V rámci této role: * odpovídají i za realizaci IT podp... rávná). Přitom zajistit koordinaci legislativy v rámci celého životního cyklu zákonných předpisů včetně ... vyhodnocení dopadů dotčeného právního předpisu v rámci ex post RIA. === Dílčí cíl 2.2: Podíl na tvorbě
CzechPOINT @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
mentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze.\\ Při konverzi dokumentu v listinné pod... dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bu... v těchto případech provedena zdarma. |Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prová... v těchto případech provedena zdarma. |Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prová
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
5d=eidas%2A|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služby. Řada subjektů má dle [[https://ww... zajistit nejen nejpřísnější podmínky vyžadované v rámci kybernetické bezpečnosti, ale zároveň přispívá k ... gové podobě prostřednictvím podatelny. Činnosti v rámci ISDS jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze ... ronizace procesů nad všemi dokumenty kolujícími v rámci úřadu respektuje architektonické principy //P1: S
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
itu služeb klientům (zejména digitálních).\\ \\ V rámci záměru - X (Digitální služby) | |01.08 Zařazení m... opraví všechny své záznamy v RPP a doplní další v rámci návrhu služeb do Katalogu a v rámci Enterprise Architektury.\\ \\ OVM, které je vykonavatelem agendy, zk... lužby) s podporou záměru (Digitální úřad).\\ \\ V rámci zaměru (Katalog služeb) zajistí OVM zpětnou vazbu
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
plánům programu „Digitální Česko“, kterým byli v rámci jednotlivých resortů nově ustaveni Digitální zmoc... ámce jednoho zadávacího řízení či jsou zahrnuty v rámci souběhu s jiným zadávacím řízením nebo jsou pokry... technologické komponenty, které budou pořízeny v rámci jiné veřejné zakázky, je pak doporučeno s útvary ... ožadavky s příslušnými útvary, zda jsou pokryty v rámci jiných již zadaných veřejných zakázek, nebo zda m
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ice na období 5 let, kterou Ministerstvo vnitra v rámci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné ... cíl (Shrnutí implementačních plánů pro 2019) )) v rámci dílčího cíle IKČR 5.01 schváleného(( Usnesení vlá... ky a jejích následných příloh uvnitř organizace v rámci spravovaného útvaru zajistit lepší koordinaci vůč... ry jednotlivých resortů a s odbornou veřejnosti v rámci příslušného pracovního výboru RVIS aktualizovány
Popis evidence subjektů @nap:popisy
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
e. ===== Identifikátory fyzických osob ===== V rámci [[nap:propojeny_datovy_fond|propojeného datového ... agendě a AIS, i na AIFO v agendě pro komunikaci v rámci PPDF. AIS poté ví, jak AIFO, tak KI, v systémech... ravidla se neposkytuje mimo, ale využívá se jen v rámci této agendy. Klient si své číslo může, ale nemusí... ávnických osob, které vznikají a jsou evidované v rámci české veřejné správy, je situace nepoměrně jednod
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
tický i technický výkon spisové služby společný v rámci celé organizace a jestli a jakým způsobem se bude lišit v rámci jednotlivých agend či řešení. Jednoznačným doporu... SL Jelikož legislativa obecně počítá s tím, že v rámci úřadu je vždy provozován jeden ESSL a ostatní age... ekturu agendového informačního systému ===== V rámci architektury každého informačního systému veřejné
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Elektronickou fakturaci @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis elektronické fakturace @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:popisy:popis_kmvs @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: