Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
98 - počet výskytů, Poslední úprava:
aním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrálního místa služeb. * **Informačním systé... ávnosti// údajů o subjektech práva, které získají prostřednictvím propojeného datového fondu. Jde tedy o údaje gara... em pro ochranu osobních údajů a je dostupný pouze prostřednictvím Informačního systému základních registrů (ISZR). ... přenosu). * **Nepřímá vazba** – přenášení údajů prostřednictvím ISZR a ISSS. Při použití této vazby je zajištěna
Veřejný datový fond @nap
84 - počet výskytů, Poslední úprava:
zový systém má rozhraní pro získání obsahu údajů, prostřednictvím kterého lze obsah údajů ve strukturované podobě z... 5|ZoISVS]] rozumí umožnění přístupu k daným datům prostřednictvím [[nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhraní]]... je přístupné z VDF dostupné ve stejné podobě také prostřednictvím otevřeného přístupu, a to bez výjimky. V obou případech zpřístupnění, tj. prostřednictvím VDF a prostřednictvím otevřeného přístupu, jsou ú
Slovník pojmů eGovernmentu
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
ientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adres... témy jednotlivých orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě... lýza procesů a výkonů a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních, j... dovednosti podniku/ úřadu (business capabilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačn
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
nformačních zodpovědností.** Při návrhu publikace prostřednictvím [[:nap:egsb|eGSB / ISSS]] tedy správce agendy def... u veřejné správy]]. **Pokud je agenda vykonávána prostřednictvím více Agendových informačních systémů, pak správce... Rozvoj každého informačního systému úřadu se děje prostřednictvím rozvoje jeho aplikačních komponent, a to v kontex... uze při externí výměně údajů o klientovi v agendě prostřednictvím Back-End integrace přes [[nap:referencni_rozhrani
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
dně přes CMS jedním ze čtyř možných způsobů: - Prostřednictvím Krajských sítí (aktuálně v krajích Vysočina, Plze... ně Pardubickém + další budou-li vybudovány). - Prostřednictvím [[nap:metropolitni_site|metropolitních sítí]] při... tegrovanou telekomunikační sít (ITS) MVČR]]. - Prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) s využitím komerčních nabídek soutěžených prostřednictvím Ministerstva vnitra. - Prostřednictvím veřejné
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
mezi klientem veřejné správy a veřejnou správou. Prostřednictvím obslužných kanálů lze provést digitální úkon a vy... ky kterému občan digitálně kdykoli a odkudkoli či prostřednictvím [[https://archi.gov.cz/nap:univerzalni_kontaktni_... onávat spisovou službu v elektronické podobě, tj. prostřednictvím systémů elektronické spisové služby (eSSL). Podro... mezi úřady. Takto odeslané a přijímané dokumenty prostřednictvím [[https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-dato
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
explicitně informuje OVM jako ohlašovatel agendy prostřednictvím evidence v RPP. Registrované údaje OVM nabídne ke... (PPDF)// a do //veřejného datového fondu (VDF//) prostřednictvím referenčního rozhraní. Neregistrované údaje jsou ... řených dat dle § 3 odst. 11 InfoZ. Údaje sdílené prostřednictvím PPDF a VDF jsou poskytovány čerpajícím OVM a SPUÚ... Veřejné registrované údaje sdílejí jejich správci prostřednictvím VDF. Ve výjimečných a odůvodněných případech je s
Identifikace klientů veřejné správy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
předcházející text předpokládá identifikaci pouze prostřednictvím identifikačních dokladů, existují situace, kdy os... žnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace... Podporu celého procesu elektronické identifikace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace... žnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím [[nap:nia|kvalifikovaného systému elektronické id
Národní identitní autorita @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ce |Vysoká (nejvyšší možná dle eIDAS)| Přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu vydaného po 1. 7. 2018,... e službám využívajícím elektronickou identifikaci prostřednictvím Národního bodu. Aby vše fungovalo, je nutné mít n... i možnost využít ji i pro přihlašování ke službám prostřednictvím Národního bodu.|[[https://info.eidentita.cz/mep/]... ní pomocí druhého faktoru. | Střední | Přihlášení prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které jste zadali př
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
R či dalších ISVS. Dotazy a výdeje jsou přenášeny prostřednictvím Datových schránek. | Využívání údajů prostřednictvím referenčního rozhraní je vždy realizováno výhradně na zákla... ilo pomocí referenčních údajů [[nap:rpp|RPP]]. Prostřednictvím referenčního rozhraní se: * Realizuje zápis a... obách provádí [[nap:egsb|eGSB/ISSS]] překlad AIFO prostřednictvím [[nap:iszr|ISZR]] * Realizují služby hromadnéh
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
agramy, představující model netrénovaným čtenářům prostřednictvím intuitivních (často naivních a naturálních) ikon ... ruje podnikové dovednosti (business capabilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačn... í a data, nabízí své služby a dává je k dispozici prostřednictvím rozhraní.\\ \\ 2) Aplikační komponenta je nainsta... |Spojení mezi dvěma nebo více uzly, prostřednictvím kterého si tyto uzly mohou vyměňovat data nebo ma
CzechPOINT @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
jena v následujících letech do té míry, že jejich prostřednictvím bude možné učinit podobný rozsah podání, získat p... ních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré... eškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:\\ • ohlá... datel může žádat o změnu svých údajů osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce. |Pro veřejnost |
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ačních systémů a elektronických aplikací, jejichž prostřednictvím lze poskytovat efektivní on-line služby, a to pro... m cílům. Vybrané cíle IK ČR budou naplňovány také prostřednictvím Prováděcího dokumentu programu Digitální Česko pr... ální fyzická i elektronická identifikace úředníků prostřednictvím jednotného autentizačního systému (Single Sign-On... veřejné služby mají být poskytovány i asistovaně prostřednictvím jednotného kontaktního místa a prostřednictvím
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ích údajů ze ZR====== ===== Webové služby ===== Prostřednictvím webových služeb může subjekt čerpat referenční úd... to subjekt oprávněn čerpat referenční údaje ze ZR prostřednictvím vnějších služeb informačního systému správy zákla... sou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k ref... [[nap:elektronicke_ukony_a_dorucovani|Komunikace prostřednictvím datových schránek]] nahrazuje klasický způsob dor
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ázaný s jednoznačně identifikovanou osobou, která prostřednictvím tohoto účtu – e-identity může dále komunikovat zejména se státní správou. Prostřednictvím e-identity je možné mít dálkový přístup k údajům ... moci mít přístup do Vaší datové schránky a jejím prostřednictvím podávat žádosti na úřady, komunikovat Vaším jméne... ů je bezpečnější než zasílání přihlašovacích kódů prostřednictvím SMS. Příjem SMS není chráněn dalších heslem (PINe
Agendový model veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: