Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
91 - počet výskytů, Poslední úprava:
aním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrálního místa služeb. * **Informačním systé... ávnosti// údajů o subjektech práva, které získají prostřednictvím propojeného datového fondu. Jde tedy o údaje gara... em pro ochranu osobních údajů a je dostupný pouze prostřednictvím Informačního systému základních registrů (ISZR). ... přenosu). * **Nepřímá vazba** – přenášení údajů prostřednictvím ISZR a ISSS. Při použití této vazby je zajištěna
Slovník pojmů eGovernmentu
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
ientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adres... témy jednotlivých orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě... lýza procesů a výkonů a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních, j... dovednosti podniku/ úřadu (business capabilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačn
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
nformačních zodpovědností.** Při návrhu publikace prostřednictvím [[:nap:egsb|eGSB / ISSS]] tedy správce agendy def... u veřejné správy]]. **Pokud je agenda vykonávána prostřednictvím více Agendových informačních systémů, pak správce... Rozvoj každého informačního systému úřadu se děje prostřednictvím rozvoje jeho aplikačních komponent, a to v kontex... uze při externí výměně údajů o klientovi v agendě prostřednictvím Back-End integrace přes [[nap:referencni_rozhrani
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
mezi klientem veřejné správy a veřejnou správou. Prostřednictvím obslužných kanálů lze provést digitální úkon a vy... ky kterému občan digitálně kdykoli a odkudkoli či prostřednictvím [[https://archi.gov.cz/nap:univerzalni_kontaktni_... onávat spisovou službu v elektronické podobě, tj. prostřednictvím systémů elektronické spisové služby (eSSL). Podro... mezi úřady. Takto odeslané a přijímané dokumenty prostřednictvím [[https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-dato
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálního místa služeb (také jako CMS). V kombi... o Internetu. Připojení k CMS je možné realizovat prostřednictvím: - Neveřejného KIVS operátora (Krajské sítě, M... kace mezi jednotlivými OVS je tak vedena výhradně prostřednictvím KIVS/CMS, tzn. jednotlivé OVS mají povinnost přis... informačním systémům veřejné správy (ISVS) pouze prostřednictvím KIVS/CMS. ==== IPsec a jeho úskalí ==== Ačkoliv
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
agramy, představující model netrénovaným čtenářům prostřednictvím intuitivních (často naivních a naturálních) ikon ... ruje podnikové dovednosti (business capabilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačn... í a data, nabízí své služby a dává je k dispozici prostřednictvím rozhraní.\\ \\ 2) Aplikační komponenta je nainsta... |Spojení mezi dvěma nebo více uzly, prostřednictvím kterého si tyto uzly mohou vyměňovat data nebo ma
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
žnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím [[nap:nia|kvalifikovaného systému elektronické id... Podporu celého procesu elektronické identifikace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace... ba má právo za danou právnickou osobu činit úkony prostřednictvím digitální služby. Autorizaci dané fyzické osoby k... osoba si tedy vybírá, za koho a v jaké roli bude prostřednictvím [[nap:elektronicke_ukony_a_dorucovani|datových sc
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
R či dalších ISVS. Dotazy a výdeje jsou přenášeny prostřednictvím Datových schránek. | Využívání údajů prostřednictvím referenčního rozhraní je vždy realizováno výhradně na zákla... ilo pomocí referenčních údajů [[nap:rpp|RPP]]. Prostřednictvím referenčního rozhraní se: * Realizuje zápis a... obách provádí [[nap:egsb|eGSB/ISSS]] překlad AIFO prostřednictvím [[nap:iszr|ISZR]] * Realizují služby hromadnéh
CzechPOINT @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
jena v následujících letech do té míry, že jejich prostřednictvím bude možné učinit podobný rozsah podání, získat p... ních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré... eškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:\\ • ohlá... datel může žádat o změnu svých údajů osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce. |Pro veřejnost |
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ce |Vysoká (nejvyšší možná dle eIDAS)| Přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu vydaného po 1. 7. 2018,... e službám využívajícím elektronickou identifikaci prostřednictvím Národního bodu. Aby vše fungovalo, je nutné mít n... i možnost využít ji i pro přihlašování ke službám prostřednictvím Národního bodu.|[[https://info.eidentita.cz/mep/]... ní pomocí druhého faktoru. | Střední | Přihlášení prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které jste zadali př
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
působ přístupu k datům. Data VS ČR jsou přístupná prostřednictvím datových zdrojů v následujících kategoriích: {{ :... kdy příslušná OVS nemají možnost tato data sdílet prostřednictvím [[nap:propojeny_datovy_fond|PPDF]] (nemají přiděl... y_fond|PPDF]] a jednotlivá OVM k nim mají přístup prostřednictvím [[nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhraní v... adech může přistupovat k veřejně dostupným údajům prostřednictvím VDF a k získání potřebných dat využije vhodnou pu
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ačních systémů a elektronických aplikací, jejichž prostřednictvím lze poskytovat efektivní on-line služby, a to pro... m cílům. Vybrané cíle IK ČR budou naplňovány také prostřednictvím Prováděcího dokumentu programu Digitální Česko pr... ální fyzická i elektronická identifikace úředníků prostřednictvím jednotného autentizačního systému (Single Sign-On... veřejné služby mají být poskytovány i asistovaně prostřednictvím jednotného kontaktního místa a prostřednictvím
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
h údajů ze ZR</title> ===== Webové služby ===== Prostřednictvím webových služeb může subjekt čerpat referenční úd... to subjekt oprávněn čerpat referenční údaje ze ZR prostřednictvím vnějších služeb informačního systému správy zákla... sou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k ref... [[nap:elektronicke_ukony_a_dorucovani|Komunikace prostřednictvím datových schránek]] nahrazuje klasický způsob dor
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== Přístup ke strategickému řízení informatiky prostřednictvím architektury úřadu ==== V běžném managementu tra... hledem na význam poskytovaných služeb a rozhraní, prostřednictvím kterých jsou služby poskytovány. Hodnoty provozní... myšlenkou přístupu je, že služby jsou poskytovány prostřednictvím jednoho či více rozhraní a každé rozhraní je klas... ačuje zajištění bezpečnosti IS zařazených do ISVS prostřednictvím provozu a zlepšování systému řízení bezpečnosti i
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
roveň** – důsledné využívání identifikátoru AIFO, prostřednictvím komunikace s [[nap:iszr|Informačním systémem zákl... ropojeny_datovy_fond|propojeného datového fondu]] prostřednictvím překladu identifikátorů přes [[nap:iszr|ISZR]] ... el. V případě vzdálené identifikace a autentizace prostřednictvím Národního bodu(Zákona 250/2017 Sb. o elektronické... vým identifikátorem (BSI), který je možné převést prostřednictvím informačního systému základních registrů na AIFO
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:ruian @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava: