Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
měňovány údaje **bez účasti** ISZR či ISSS**.** V případě komunikace přímou vazbou o subjektech práva **__n... ejná správa pracuje se správnými údaji. V opačném případě subjekt práva může okamžitě vyvolat reklamaci úda... vedené v Registru osob jsou platné –** v opačném případě u editora těchto údajů vyvolat reklamaci pro zjed... i IRI číselníku a dalším dereferencováním může v případě potřeby získat celý číselník. Pokud si ale číseln
CzechPOINT @nap
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
• O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické ... lících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné čísl... is snímku z katastrální mapy, musí žadatel znát v případě pozemku údaje o parcele (kmenové číslo a poddělení čísla), nebo v případě stavby typ a číslo stavby. |Pokud žadatel žádá vý
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
vých kontaktech a řízeních s veřejnou správou. V případě asistovaných kontaktních míst (univerzálních i v ... o být řešení v pravomoci tohoto úřadu. V takovém případě, pro taková řešení jako je ERP nebo eSSL může OVS... ámci poskytnutí jedné služby této agendy v žádném případě zadávat žádné údaje dvakrát. Výše uvedená centrá... u evidenci podle zákona o archivnictví. V takovém případě musí být obě (všechny) evidence integrovány v sou
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
ak pohybuje po jakési trvale vzestupné spirále, v případě poklesu zájmu o systém a postupného odebírání fun... “ znamená část cesty od počátku do konce, v tomto případě od jednoho rozsahu produktivních služeb k novému ... podpory výkonu veřejné správy. To platí zejména v případě ústředních správních úřadů, v jejichž odborné ges... váno, a provést analýzu dopadů na rozpočet OVS (v případě požadavků na UC) a na interní zdroje a jejich kap
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
jde po potvrzení rozpočtu vládou a parlamentem. V případě požadavku na **snížení rozpočtu** může docházet *... fakultativních výdajů**. Představený ICT v tomto případě připraví dopadovou analýzu, na které části služeb... tivních změn (tyto si žijí vlastním životem a i v případě schválení navýšení rozpočtu jsou tyto prostředky ... i, potom musí zajistit její alternativní řešení v případě ztráty podpory (pro názornost uvádíme, že v přípa
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
rchnostenské (výsostné)** veřejné správy. V tomto případě jde o činnost nařizovací (autoritativní), která m... počívá v zajišťování určitých veřejných potřeb. V případě této pečovatelské či obhospodařovací činnosti mlu... ISVS neuplatní? ==== Zákon o ISVS se neuplatní v případě, není-li určitý informační systém informačním sys... my o sobě ISVS. Zákon o ISVS se také neuplatní v případě, je-li v něm výslovně stanovena výjimka. Přestože
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktem, který dokáže řešit potřeby klienta, v našem případě jeho situaci ve vztahu k veřejné správě, plynoucí... e prvky jednotného významu a granularity, v tomto případě tedy tzv. „Aplikace“, ve významu existující aplik... jedné aplikace a komponenty, pouze jednoho IS. V případě, kdy budou zastupovat logické prvky architektury ... čení modelovat je pomocí prvku „Hodnota“, v tomto případě společná, sdílená hodnota pro všechny kategorie z
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
e nebo vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území a ... nictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy agendový systém pracuje s referenčními údaji... e, co může a má být podporováno službami ICT.\\ V případě veřejné správy je to výkon veřejné správy a zajiš... dení primárního datového centra zpět do provozu v případě, že došlo k využití alternativního centra. Zárove
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
kladě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V tomto případě je pro klienta výstupem splnění zákonné povinnost... stupové údaje do datové schránky pověřené osobě v případě zrušení jejího pověření a o této skutečnosti ji i... tifikátor služby ==== Automaticky (stejně jako v případě agendy nebo činnosti) generovaný kód sloužící pro... ifikátor úkonu ==== Automaticky (stejně jako v případě služby VS) generovaný kód sloužící pro databázové
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
strojově čitelné podoby, kterou lze zveřejnit. V případě, že lze datový zdroj zveřejnit celý v jeho původn... ransformací identita. Tj. datový zdroj je v tomto případě sám sobě veřejně přístupným obrazem. U ostatních ... gislativně stanoveného dálkového přístupu budou v případě, že tomu nebude nic bránit, publikována primární data, v opačném případě bude jejich publikace provedena formou statistik
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ších nástrojů tak, aby bylo dosaženo stavu jako v případě přímého exportu do otevřeného formátu. === Závěr... t jako otevřená data. To znamená minimálně: - V případě API zajistit jeho vytěžení pro získání kompletníc... licitní údaje s již publikovanými údaji ve VDF. V případě, že OVS publikuje údaje o entitě, o níž již publi... OVS pouze nové doplňující údaje k této entitě. V případě, že zavádí vlastní IRI k identifikaci entity než
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
m odboru institucionalizovány (na rozdíl od OHA v případě architektury), viz také [[metody_dokument:uvod|Úv... atření, aby následně mohl o to více poklesnout (v případě investice do úspor). Součástí řízení ICT musí bý... a je však zákonnou povinností a nelze ji v žádném případě opomíjet, ba naopak je nutné tyto kontroly integr... dborných útvarů. * **Koordinace rezortu** – v případě, že má ICT představený mandát ke koordinaci rezor
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ru více agend. * Identifikátor AIFO se v žádném případě nevyužije při integraci AIS na provozní systémy, ... tyto systémy nevyužívají AIFO v jejich agendě. V případě integrace subjektů mezi AIS a provozními systémy,... ích a v multiagendových AISech, AIFO se v takovém případě využije jen pro vnější integraci a pochopitelně p... e údaje vedené i v provozních systémech. V žádném případě k tomu nevyužíváme některý z AIFO identifikátorů,
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ale zároveň pro potřeby úřadu nejlepší. V takovém případě je potřeba zvažovat veškeré výhody i nevýhody ply... bez závislosti na externích dodavatelích, v tomto případě bez závislosti na jejich kapacitách a jejich znal... ebo externím PM (z kompetenčního centra). Pouze v případě nedostupnosti interních zdrojů a zdrojů kompetenč... ní. V projektu musí být odděleny klíčové role. V případě komponentizace musí být vzájemně na sobě nezávisl
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ich zavedení musí být provedeno tak, aby v žádném případě neomezilo výkon veřejné správy. V ideálním případě by uživatelé ISVS neměli zaznamenat, že pro ukládání a ... ených dat, které zvyšuje ochranu osobních údajů v případě odcizení datových souborů (i ve formě záloh) a dů... být jednoznačně ztotožněna v Registru obyvatel. V případě vzdálené identifikace a autentizace prostřednictv
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: