Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
117 - počet výskytů, Poslední úprava:
60%> Na místo symbolu „X“ při použití ve svých IK OVM vložte Váš vnitřní identifikátor záměru či běžící... ktura úřadu ====== Dopady cílů IK ČR na podmínky OVM ^**Cíle IK ČR** ^**Dopady cílů IK ČR na OVM**^ |01 - UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A EFEKTIVNÍ „ON-LINE“ SLUŽ... jne_spravy|01.01 Katalog služeb veřejné správy]] |OVM vytvoří svůj seznam služeb veřejné správy (primár
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
53 - počet výskytů, Poslední úprava:
Definovat způsob, jakým dochází k interakci mezi OVM a klientem – určit obslužný kanál. * Určit, kdy... ienta** o všech dostupných službách poskytovaných OVM. Cílem evidence úkonů služeb VS je **podpora roz... ované klientem a primárně takové, které realizuje OVM ohlašovatele, * rozložení služeb VS na jednotli... a takové služby, za které reálně zodpovídá i jiné OVM než OVM ohlašovatele. ====== Stručný návod k vyp
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
sou údaje sdíleny v následujících scénářích: - OVM při sdílení údajů prostřednictvím PPDF potřebuje ... vybraných položek číselníku, který spravuje jiný OVM. Nezískává je prostřednictvím PPDF, ale prostřednictvím VDF jako otevřená data. - OVM nevykonává správní činnost, ale provádí jinou dop... atům dostupným z VDF je, že údaje ve VDF mají pro OVM garantovánu dostupnost a publikující OVM garantuj
Agendový model veřejné správy @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
ením v Registru práv a povinností včetně definice OVM v agendách působících. V souladu s touto registrací pak OVM musejí vykonávat svoje činnosti a poskytovat svoj... , evidence řidičů apod.)** - Ohlašovatelem je OVM, který je gestorem dané právní úpravy a má tedy p... nformačních systémů v RPP. - Adresy pracovišť OVM, kde jsou vykonávány činnosti agendy: Vytváří fak
Veřejný datový fond @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
řístupňuje veřejné registrované údaje jednotlivým OVM a SPUÚ pro čtení bez omezení přístupu. Navíc jsou... ntralizaci na jedno místo. * P2 (garance) - pro OVM a SPUÚ čerpající údaje z VDF je garantována techn... ch záznamů v NKOD. === Princip P2 – garance === OVM garantuje zpřístupnění veškerých veřejných regist... e dostupné z VDF musí být navíc pro účely čerpání OVM a SPUÚ dostupné, správné, úplné, platné a pravide
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
ajů veřejné správy ČR====== Orgány veřejné moci (OVM) a soukromoprávní uživatelé údajů (SPUÚ) při výko... štění efektivní veřejné správy je nutné, aby měli OVM a SPUÚ pro sdílení údajů k dispozici jasně defino... veřejné správy jsou údaje evidované jednotlivými OVM v jejich informačních systémech. Z pohledu sdílen... odst. 1, písm. a) ZoZR. Ostatní údaje spravované OVM jsou pro účely tohoto dokumentu označovány jako n
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
apod. | | ::: |02. Kvalifikace záměru uvnitř ÚSÚ/OVM (dle IK OVM) |Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce OVM , definice vnitřních vazeb na ostatní informační systémy spravované OVM nebo vnějších vazeb na informační systémy ostatní
Elektronické úkony a doručování @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
chránky v ISDS**^ Zřízena | | Orgán veřejné moci| OVM (10)| Ze zákona | | Fyzická osoba, která je v roli OVM| OVM_FO (14)| Ze zákona | | Podnikající fyzická osoba, která je v roli OVM| OVM_PFO (15)| Ze zákona | | Právnická osoba v ro
Informační systém základních registrů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
t využity ve formulářích jiného správce formulářů OVM. | | Orgán veřejné moci| svým Agendovým informačn... údajů| Agendovým informačním systémem vybudovaným OVM| zajistí OVM, které spravuje příslušný AIS | | Soukromoprávní uživatel údajů| Soukromoprávní systém pr... (které) tímto AISem bude vykonávat pro příslušné OVM - Správce AIS musí v RPP uvést, která OVM/SPUÚ
Propojený datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
závazných údajů pro subjekty práva i pro všechny OVM a SPUÚ při výkonu jejich působnosti. Tak povede P... h práva (fyzických osobách, právnických osobách a OVM) a referenční údaje o objektech práva (územní prv... eřejné správy a působení v určité agendě ohlášené OVM, čerpat údaje ze základních registrů, ovšem výhradně přes AIS OVM nebo formuláře Czech POINT. V zákoně č. 111/2009
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
|GOV |OVM |(Government-all institu... souhrnná kategorie pro modely, platné pro všechna OVM ... které jsou součástí veřejného sektoru, ale nejsou OVM (a nebo možná i včetně nich ???) ... |GOV |OVM
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
cíl 1.6: Stanovení rolí a zodpovědnosti za služby OVM === Zavedení rolí v OVS, zodpovědných za elektro... . === Dílčí cíl 5.4: Realizace modelu spolupráce OVM a podniků poskytujících infrastrukturu === Reali... jinými agendovými systémy i s provozními systémy OVM v agendě působících, a zahrnující řešení pro samo... správou i tradiční obslužné přepážky jednotlivých OVM (opt – out princip). Jinými slovy platí, že a) k
Národní identitní autorita @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
dnictvím ISDS (v definované roli a typem schránky OVM). V případě, že organizace není OVM, je potřeba provést registraci u Správy základních registrů. - V... raci. Toto platí pouze pro organizace, které jsou OVM. Není-li organizace OVM, jsou místo registračního formuláře zobrazeny podrobné informace o tom, jakým
Katalog služeb veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ost) úřadu, která je vědomě poskytnuta konkrétním OVM konkrétnímu příjemci služby podle příslušného prá... é služby VS, během nichž dochází k interakci mezi OVM a klientem či naopak, nikoli k interakci mezi OVM a OVM. Na službu VS lze také pohlížet jako na dosažení práva či naplnění povinnosti klienta, které nel
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ených služeb mezi jednotlivými AIS * Provádí OVM mezi sebou s využitím služeb [[nap:egsb|eGSB/ISSS... ajů * Realizuje komponenta FAIS a využívají OVM či SPUÚ s patřičným oprávněním * FAIS na z... rozhraní * K referenčnímu rozhraní přistupují OVM prostřednictvím svých AIS a SPUÚ pomocí soukromop... o využívání údajů nebo prostřednictvím AIS jiného OVM * Každý systém přistupující k referenčnímu roz
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: