Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
116 - počet výskytů, Poslední úprava:
ajišťuje převod Základního identifikátoru fyzické osoby a dělené elektronické identity v jednotlivých agendách (Agendový identifikátor fyzické osoby). * **Registrem práv a povinností – poskytuje**... tech, které existují či existovaly (např. zemřelé osoby po dobu před výmazem zápisu) v základních registr... jištěna prvotní podmínka jednoznačné identifikace osoby, o níž jsou údaje předávány, a tudíž tyto údaje m
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
kace právnických osob ==== Pokud jde o právnické osoby v pojetí českého právního řádu, tyto nemohou z je... rávnická osoba statutárním orgánem jiné právnické osoby) finálně vždy fyzická osoba (příp. fyzické osoby). Pro použití ve fyzickém prostředí se identifikační pr... e právnických osob ==== Pokud jde o právnické osoby v pojetí českého právního řádu, tyto nemohou z je
Registr osob @nap
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby registrovat. Jedná se o obchodní rejstřík, rejstř... ganizační složka a organizační jednotka právnické osoby, * organizační složka státu, * vnitřní organi... zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby, * svěřenský fond, pokud jsou zapsány do eviden... , popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osobu a organizační složku zahran
Slovník pojmů eGovernmentu
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
ganizační složka a organizační jednotka právnické osoby, organizační složka státu, vnitřní organizační je... zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby, svěřenský fond) podle jiného právního předpisu, ... . a), | |**AIFO** |Agendový identifikátor fyzické osoby |Neveřejný identifikátor, který je jednoznačně př... , je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému
CzechPOINT @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
nizace) a podle osobních údajů (hledání konkrétní osoby). |Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o sp... eřejné správy |Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby |Rejstřík trestů – Ministerstvo spravedlnosti |V ... spravedlnosti evidence Rejstříku trestů právnické osoby.\\ Z této evidence je vydáván výpis z Rejstříku trestů právnické osoby. Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických os
Informační systém Evidence obyvatel @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
z informačního systému evidence obyvatel ==== ===Osoby, které mají stejné jméno, příjmení a datum naroze... Aktuální příjmení, jméno a datum narození – živé osoby (celkový počet živých osob, nad kterými probíhalo... ost n-tic^Počet osob^Pozn. ^ |4 |1 |4 |Existují 4 osoby, které mají všechny údaje shodné. Tzn. existuje 4... datum narození“, které jsou společné vždy pro tři osoby. Tzn. existuje 109x trojice lidí, kteří mají shod
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
ašovací identity dle principy Single Sign-On. Pro osoby uvedené v ROB nebo přihlašující se identitou v rá... zince s trvalým pobytem a [[nap:ejfo|jiné fyzické osoby (EjFO)]], které mají k ČR právní či majetkový vzt... ajišťuje současně vždy **jednoznačné ztotožnění** osoby, která prokazuje svoji totožnost předložením aute... chto prostředků a prokazováním totožnosti fyzické osoby * **Základní registry,** které poskytují jednoz
Popis evidence subjektů @nap:popisy
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
která vrátí AIFO (agendový identifikátor fyzické osoby) pro současné i historické číslo a typ dokladu. T... rů typu Rodného čísla jako identifikátoru fyzické osoby nejen v procesech a dokumentech veřejné správy, a... s přehledem identifikátorů týkajících se fyzické osoby: ^Název ^Po... ^ |Agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO) | Identifikátor, který přiděluje ORG pro d
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
správě formou **Agendového identifikátoru fyzické osoby (AIFO)**(§9 až §11 zákona 111/209 Sb. o základníc... ifikátor (obsahuje údaj o datu narození a pohlaví osoby), zejména umožňuje spojování jakýchkoli údajů, kt... veň** – oddělení primárních identifikačních údajů osoby (referenční údaje vedené v Registru obyvatel) od ... vy osobních údajů. Každá agenda má přiděleno AIFO osoby a pouze převodník AIFO (ORG) je schopen převádět
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |identifikátor osoby v organizaci (v celé veřejné správě), služební čí... | | | jméno (a příjmení) osoby ... | |ID_odp_osoby_pohled |view_resp_pers_ID | ... |ID osoby zodpovědné za udržování standardu pro prvek
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ta trvalého pobytu (místa pobytu cizince) fyzické osoby** – klient musí službu VS vyřizovat u příslušného... le adresy nemovitosti). * **dle sídla právnické osoby** – klient službu VS vyřizuje u příslušného OVM podle adresy právnické osoby (např. poplatník daně z příjmů právnických osob j... ni u příslušného správce daně dle sídla právnické osoby). * **dle místa podnikání fyzické osoby** – kli
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch uživatelů. Pro každou operaci je nutná znalost osoby, která tuto operaci provádí zvláště z hlediska nepopiratelné zodpovědnosti osoby. Externí uživatelé (klienti) informačních systémů... ce –** jednoznačné a nepopiratelné určení fyzické osoby, která přistupuje k informačnímu systému veřejné ... (například zařazení na pracovní pozici) zařazení osoby do odpovídající role a z toho vyplývající vyhodno
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
identifikátorů ===== Jako identifikátor fyzické osoby (a potažmo i právnické, protože za právnickou oso... p. - Úředním/klientským identifikátorem fyzické osoby nesmí být AIFO, ale vždy klientské číslo pro dano... lze tedy z něj odvodit další osobní údaje fyzické osoby. Agenda přidělující klientský identifikátor musí ... leda by byly zároveň klientským číslem. - AIFO osoby se nikdy nesmí přímo poskytnout, vždy se využívá
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
tál občana a portál veřejné správy ===== Fyzické osoby (občané) mají možnost žádat o výpisy ze základníc... ící fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby), o kterém jsou údaje vedeny v registru osob. Žá... ící fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby), o kterém jsou údaje vedeny. * V žádosti subje... ící fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby). * Na základě žádosti podává žadatel **návrh**
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
lněno datum zániku. Obdobně, jakmile je u fyzické osoby v Registru obyvatel vyplněno datum úmrtí, datová ... automaticky. ===== Přidání / odebrání Oprávněné osoby ===== Oprávněné osoby u datových schránek těch subjektů, které jsou zapsány v Registru osob, jsou aktua... tupce, automatizovaně mu je zřízen účet Oprávněné osoby u datové schránky subjektu a naopak, je-li statut
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: