Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
116 - počet výskytů, Poslední úprava:
ajišťuje převod Základního identifikátoru fyzické osoby a dělené elektronické identity v jednotlivých agendách (Agendový identifikátor fyzické osoby). * **Registrem práv a povinností – poskytuje**... tech, které existují či existovaly (např. zemřelé osoby po dobu před výmazem zápisu) v základních registr... jištěna prvotní podmínka jednoznačné identifikace osoby, o níž jsou údaje předávány, a tudíž tyto údaje m
Identifikace klientů veřejné správy @nap
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
ifikačního dokladu. === Fyzická identifikace pro osoby bez identifikačního dokladu === Ačkoliv předcház... eré může zastat roli identifikačního dokladu. Pro osoby do 15 let to může být rodný list vedeny v jednom ... ovědný** za řízení oprávnění (autorizaci) fyzické osoby, která prokázala takto svoji totožnost. Nadále te... ikace právnických osob === Pokud jde o právnické osoby v pojetí českého právního řádu, tyto nemohou z je
Registr osob @nap
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby registrovat. Jedná se o obchodní rejstřík, rejstř... ganizační složka a organizační jednotka právnické osoby, * organizační složka státu, * vnitřní organi... zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby, * svěřenský fond, pokud jsou zapsány do eviden... , popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osobu a organizační složku zahran
Slovník pojmů eGovernmentu
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
ganizační složka a organizační jednotka právnické osoby, organizační složka státu, vnitřní organizační je... zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby, svěřenský fond) podle jiného právního předpisu, ... . a), | |**AIFO** |Agendový identifikátor fyzické osoby |Neveřejný identifikátor, který je jednoznačně př... , je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému
CzechPOINT @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
nizace) a podle osobních údajů (hledání konkrétní osoby). |Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o sp... eřejné správy |Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby |Rejstřík trestů – Ministerstvo spravedlnosti |V ... spravedlnosti evidence Rejstříku trestů právnické osoby.\\ Z této evidence je vydáván výpis z Rejstříku trestů právnické osoby. Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických os
Národní identitní autorita @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
ašovací identity dle principy Single Sign-On. Pro osoby uvedené v ROB nebo přihlašující se identitou v rá... zince s trvalým pobytem a [[nap:ejfo|jiné fyzické osoby (EjFO)]], které mají k ČR právní či majetkový vzt... ajišťuje současně vždy **jednoznačné ztotožnění** osoby, která prokazuje svoji totožnost předložením aute... chto prostředků a prokazováním totožnosti fyzické osoby * **Základní registry,** které poskytují jednoz
Informační systém Evidence obyvatel @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
z informačního systému evidence obyvatel ==== ===Osoby, které mají stejné jméno, příjmení a datum naroze... Aktuální příjmení, jméno a datum narození – živé osoby (celkový počet živých osob, nad kterými probíhalo... ost n-tic^Počet osob^Pozn. ^ |4 |1 |4 |Existují 4 osoby, které mají všechny údaje shodné. Tzn. existuje 4... datum narození“, které jsou společné vždy pro tři osoby. Tzn. existuje 109x trojice lidí, kteří mají shod
Evidence subjektů @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
která vrátí AIFO (agendový identifikátor fyzické osoby) pro současné i historické číslo a typ dokladu. T... rů typu Rodného čísla jako identifikátoru fyzické osoby nejen v procesech a dokumentech veřejné správy, a... s přehledem identifikátorů týkajících se fyzické osoby: ^Název ^Po... ^ |Agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO) | Identifikátor, který přiděluje ORG pro d
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ta trvalého pobytu (místa pobytu cizince) fyzické osoby** – klient musí službu VS vyřizovat u příslušného... le adresy nemovitosti). * **dle sídla právnické osoby** – klient službu VS vyřizuje u příslušného OVM podle adresy právnické osoby (např. poplatník daně z příjmů právnických osob j... ni u příslušného správce daně dle sídla právnické osoby). * **dle místa podnikání fyzické osoby** – kli
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |identifikátor osoby v organizaci (v celé veřejné správě), služební čí... | | | jméno (a příjmení) osoby ... | |ID_odp_osoby_pohled |view_resp_pers_ID | ... |ID osoby zodpovědné za udržování standardu pro prvek
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
správě formou **Agendového identifikátoru fyzické osoby (AIFO)**(§9 až §11 zákona 111/209 Sb. o základníc... ifikátor (obsahuje údaj o datu narození a pohlaví osoby), zejména umožňuje spojování jakýchkoli údajů, kt... veň** – oddělení primárních identifikačních údajů osoby (referenční údaje vedené v Registru obyvatel) od ... vy osobních údajů. Každá agenda má přiděleno AIFO osoby a pouze převodník AIFO (ORG) je schopen převádět
Elektronické úkony a doručování @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
lněno datum zániku. Obdobně, jakmile je u fyzické osoby v Registru obyvatel vyplněno datum úmrtí, datová ... automaticky. ==== Přidání / odebrání Oprávněné osoby ==== Oprávněné osoby u datových schránek těch subjektů, které jsou zapsány v Registru osob, jsou aktual... tupce, automatizovaně mu je zřízen účet Oprávněné osoby u datové schránky subjektu a naopak, je-li statut
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
tál občana a portál veřejné správy ===== Fyzické osoby (občané) mají možnost žádat o výpisy ze základníc... ící fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby), o kterém jsou údaje vedeny v registru osob. Žá... ící fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby), o kterém jsou údaje vedeny. * V žádosti subje... ící fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby). * Na základě žádosti podává žadatel **návrh**
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
y/objekty vedené v základních registrech (fyzické osoby – ROB, právnické osoby – ROS, adresní body a další územní prvky - RUIAN) a začít přijímat [[nap:notifika... lient_ur.png |}} ==== Pohled klienta - právnické osoby ==== {{ :nap-dokument:egov_4_prehled_klient_po.png |}} ==== Pohled klienta - fyzické osoby ==== {{ :nap-dokument:egov_4_prehled_klient_fo.p
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
osobách se využívá Agendový identifikátor Fyzické osoby (AIFO), pro referenční vazby právnických osob Identifikační číslo osoby (IČO), pro referenční vazby územních prvků jejich... aždému plný důkaz o původu listiny od orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době pořízení listiny, jakož... án opak. Zachycuje-li veřejná listina projev vůle osoby při právním jednání a je-li jednajícím podepsána,
Registr obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: