Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
u jako údaje agendového informačního systému. Je nutné zdůraznit, že referenční údaje a údaje agendových... musí provádět složité ověřování údajů, které jsou nutné pro výkon jejich agendy. ====== Východiska a pra... dajů o jednotlivých komponentách a údajích. **Je nutné zdůraznit, že preferovaným postupem je používání ... publikovat do propojeného datového fondu. Zde je nutné uvést, že publikací údajů ze svých informačních s
CzechPOINT @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace. |Vydán... |Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné... věku, i zmocněná osoba. Zastoupení i zmocnění je nutné doložit příslušnými doklady. | O výpis si může žá... věku, i zmocněná osoba. Zastoupení i zmocnění je nutné doložit příslušnými doklady. |Za výpis se hradí s
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
ách podpory potřeb výkonu veřejné správy úřadu je nutné všechny tyto byznys potřeby VS vyhodnocovat a tří... nedostatečné ICT podpory funkcí úřadu. Přitom je nutné pohlížet na identifikované funkce úřadu a rozhodo... vané funkce v modelu byznys architektury úřadu je nutné posuzovat z hlediska dostupnosti již sdílených by... ě obojí. U všech identifikovaných funkcí úřadu je nutné - vždy posuzovat i tento aspekt, tj. u činností (
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ategického řízení informatiky a ICT Governance je nutné implementovat vazbu ICT útvaru do celkové struktu... ůbec vlastní pracovníky získat a udržet. Proto je nutné změnit odměňování pracovníků, řídících ICT ve stá... podpory a správně se rozhodnout, zda je nebo není nutné podporu pořizovat (velkou nápomoc k tomuto má dlo... a interních služeb a služeb klientům VS. Proto je nutné rozpočet ekonomickému představenému interpretovat
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
že údaje v katalogu služeb VS jsou referenční, je nutné je udržovat aktuální. ====== Co je katalog služe... stanovit plán digitalizace** služeb VS, proto je nutné, aby v první fázi (do konce roku 2020) katalog sl... **nejpozději do konce roku 2020**. Následně bude nutné doplnit služby vykonávané z moci úřední a takové ... rálního agendového informačního systému (AIS), je nutné alespoň uskutečnit kroky, které překážky digitali
Informační koncepce ČR
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
jednoduché strojové zpracování. Současně je ale nutné nastavit procesy a zodpovědnosti a stanovit zdroj... formační systém (Meta-IS). V této souvislosti je nutné pro stále častější užívání těchto nástrojů při vý... munikačního prostředí veřejné správy je mimo jiné nutné pro využití při zajišťování vnitřního pořádku a b... případě zavádění centralizovaného řízení pak bude nutné zhodnotit jeho nelegislativní i legislativní možn
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
řízení životního cyklu systémů / služeb ICT VS je nutné postupovat odlišně a respektovat jiné zákonné pov... které je při výkonu aktivit této fáze každé etapy nutné respektovat. - Dotčené role – výběr rolí, které... vně podílet. - Vstupy, a zdroje, výstupy: * nutné vstupy – iniciátory fáze – přehled úkonů a rozhod... ovozu služeb jednotlivých informačních systémů je nutné vybudovat a užívat schopnosti provozního řízení c
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
případně jeho rezortu nebo veřejné korporace, je nutné zajistit následující základní východiska: - **... eho** služby) pro konkrétního objednatele je vždy nutné vnímat souvislosti a potřeby celku, tj. zejména v... l možný, a pro jejichž zlepšování a zlevňování je nutné do služeb ICT odpovídajícím způsobem (adekvátně) ... žby celkově nebudou (nemohou) snižovat. Přitom je nutné respektovat, že dosahování všech uvedených přínos
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
lné fyzické osobě// S odkazem na výše uvedené je nutné poznamenat, že v současnosti stále ještě využívan... obyvatel. Při výměně údajů mezi agendami je vždy nutné zvážit rozsah údajů, které jsou přenášeny. Součas... ikace osoby, o které jsou údaje předávány. Zde je nutné si ale uvědomit, že ačkoli může existovat široké ... údajů je doporučeno využívat pouze údaje nezbytně nutné. Pro identifikaci fyzické osoby při jejím kontak
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
drobných změn a zahájení provozu |V této etapě je nutné dopracovat provozní dokumentaci a nastavit odpově... ých změn a provozní podpora |V průběhu provozu je nutné vykonávat sadu činností, nezbytných pro zachování... koli výlučně, uvnitř úřadu. Záměr je v této etapě nutné podrobněji strukturovaně popsat, vč. identifikace... liky a podepsání Prezidentem České republiky – je nutné kontrolovat změny, mezi vládou schváleným návrhem
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
má překryv s jinými disciplínami řízení úřadu, je nutné se vůči těmto disciplínám vymezit a stanovit jeji... ovujícími rozsah ochrany osobních údajů, který je nutné zohlednit při tvorbě informačních systémů a při n... cování osobních údajů musí být v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném pro zajištění bezpečnosti sítě a in... st i ve vztahu k GDPR a ochraně osobních údajů je nutné na sebe vzájemně mapovat klíčové role a sladit je
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
kterého se budou realizovat projekty. Zároveň je nutné ji pravidelně aktualizovat a nechat odsouhlasit n... e nevytváří. Z hlediska uživatelského komfortu je nutné řešit i možnost přesměrování/přechodu mezi portál... ímu systému (IS) přistupují uživatelé, a proto je nutné ověřit jejich totožnost, tzv. identitu, a nastavi... /|opendata.gov.cz]]. V oblasti dat je samozřejmě nutné myslet i na ochranu osobních údajů. Doporučujeme
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
chování a pasivní prvky) – barevné odlišení není nutné, a když, tak jedině stupni šedé. **Barevnost prv... jectives. |Jakmile je architektura definována, je nutné tuto architekturu řídit a dohůlížet na průběh imp... vernance. |Jakmile je architektura definována, je nutné naplánovat, jak bude prováděn dohled na průběh im... řní potřebu zavedení tvorby, správy a užití EA je nutné vytvořit a užívat pohled na dílčí schopnost úřadu
Slovník pojmů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
zavést bezpečnostní opatření podle zákona a není nutné jej zvládat pomocí dalších bezpečnostních opatřen... ktura digitálních služeb |Jsou veškeré prostředky nutné pro provoz / poskytování digitální služby. |  |Vý... námého konzistentního stavu. Po obnově jsou někdy nutné ještě další kroky předtím, než je služba IT opět ... ou součástí dohody o úrovni služeb IT, avšak jsou nutné k zajištění úspěšné dodávky těchto služeb. Např.
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
informační systém zajišťující informační činnosti nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu, například ... a konkrétní informační systém je zároveň ISVS, je nutné posoudit vztah tohoto informačního systému k výko... na o ISVS. Pro zpracování informační koncepce je nutné tyto role odlišovat, resp. je nutné odlišit správce od zbylých dvou rolí, tj. role provozovatele a role
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Elektronickou fakturaci @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava: