Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
agramech barvou nějakou klíčovou vlastnost prvku, například, že vzniká, mění se nebo zaniká, může použít i ji... pokyny a rozšiřující metodiky typu „Jak na to?“. Například tabulky a vysvětlení ve formuláři a metodickém po... ředpis. Vedle lokalizovaných označení pro VS ČR, například „Účastník interakce s VS“, je možné pro zjednoduš... konat určité kolektivní chování.\\ \\ Může nastat například při spolupráci více OVS na jedné službě. | |**Byz
Slovník pojmů eGovernmentu
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
ké a personální předpoklady k provádění atestaci |Například akreditovaná instituce může být schválena pro pro... kán při užití existujících zdrojů jiným způsobem. Například Alternativní náklady spojené s nákupem nového ser... |Atribut |Část informace o konfigurační položce. Například jméno, umístění, číslo verze a náklady. Atributy ... raní a je jednoznačně formálně řízena organizací (například má SLA smlouvu).\\ Jde o poskytnutí funkce klient
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
forma žádosti o výdej údajů (i hromadných jako je například seznam změn za určité období). Tento proces zprac... ve skupinách více subjektů. Takovým případem jsou například výdeje voličských seznamů.  FAIS slouží k vyřizo... složen z písmene “A” a číselného označení agendy, například “A101” odpovídá agendě “Základní registr – regist... ného označení subjektu či objektu v rámci agendy, například “101-1” odpovídá subjektu “Obyvatel” v agendě “A1
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejících činností, někdy i velmi dlouhé, neměnné - například fáze produkčního provozu. Vedle toho pojem „etapa... ve svých činnostech mohou překrývat či předbíhat. Například ještě nejsou provedeny všechny činnosti uzavření ... ckých požadavků na změny s mandatorními požadavky například na bezpečnost (GDPR), na elektronickou identifika... aplňují ani jednu z výše uvedených kategorií, ale například zvyšují kvalitu služby a komfort pro uživatele.
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
osti nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu, například účetnictví, správu majetku nebo elektronickou poš... ování služeb informačních systémů veřejné správy, například sdílení dat – viz § 2 písm. o) zákona o ISVS; pro... na zákon o ISVS:** <WRAP center round box 100%> Například zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a... na zákon o ISVS:** <WRAP center round box 100%> Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ny. Následuje číslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A998 //Agenda o podmínkách provozu vo... systémů úřadu, lze pro účely jejich správy dělit například podle toho, jaké skupiny byznys funkcí úřadu podp... ématu]] Kromě výjimečně zdůvodnitelných případů, například modelovacích nebo GIS nástrojů, nebo při nedostup... ená, že aplikace obslužných kanálů stejného typu, například externí portál, musí být hierarchicky federativně
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
výstupů, kategorizovatelný z mnoha úhlů pohledu, například podle účelu a míry podrobnosti modelů, viz [[nar_... rými se uskutečňovala architektonická governance, například výsledky posuzování architektury projektů, zápisy... strojů pro správu, sdílení a komunikaci znalostí, například nástrojem pro správu dokumentů (DMS – Document Ma... ená, že obecnější celostátní referenční model pro například ÚSÚ nebo kraje si resort nebo krajská korporace m
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
modelu organizace jsou postupně vybírány objekty (například proces, služba aplikace, organizační jednotka atp... GAF přesunuty koncepty motivace. Z oblastí, které například TOGAF považuje za součást obsahu metamodelu obsah... vybraných případech ji zdůrazňuje samostatně, viz například [[nar_dokument:ramec_obsahu_a_vystupu_architektur... ndividuální modely Některé výstupy architektury, například standardy protokolů komunikace IS nebo standardy
Úvod @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
oji ve shodě s IKČR a s NAP. To prakticky znamená například mít a používat místo excelů transparentní a sdíle... které v užším smyslu poskytnou praktické návody, například pro to, jak modelovat architekturu úřadu pro vytv... ložení a prezentaci vybraných znalostí z NAP, tj. například modelů a akčních plánů jednotlivých OVS, ve spole... veřejné moci (také jako „OVM“), které nejsou OVS (například školy nebo nemocnice) sice [[:ikcr|IKČR]] (a tedy
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
usí realizovat opatřeními centrálními i místními, například větším využitím institutu „Klíčového zaměstnance“... dle IKČR a MŘICT jsou v ICT VS potřební odborníci například pro role z oblasti strategického plánování a říze... v potaz ještě následující: * Obnovení smlouvy (například na údržbu) může v procesu tvorby zadání a výběru ... tatné je však, jaká jsou s licencí spojené práva, například přenositelnost pro osoby třetích stran. Pokud se
Identifikace klientů veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
bné parametry při jeho vydávání, ačkoliv obsahuje například fotografii držitele. Aby mohla fyzická identifi... m pobytu pro cizince. Některé z těchto listin - například povolení k trvalému pobytu, azylový štítek či víz... bné parametry při jeho vydávání, ačkoliv obsahuje například fotografii držitele. Samotný občanský průkaz, k... tové schránky, do nichž se fyzická osoba přihlásí například novým občanským průkazem s aktivovaným čipem. Po
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
terprise architekturou úřadů a s NAP. Je nezbytné například při zadání VZ předem stanovit optimální dobu prov... rozvoj eGovernment služeb pro veřejnost. Jedná se například o fondy duševního vlastnictví, knihovní fondy a f... ednotu přístupu i vzájemné sdílení best-practice, například v oblasti architektury úřadu nebo návrhu služeb a... í a poskytování služeb zapojit zúčastněné strany (například podniky, výzkumné pracovníky a neziskové organiza
Úvod @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
týkajících se jednotlivých disciplín řízení ICT, například řízení změn, projektového řízení, řízení hospodár... * nabízí řadu připravených formulářů a pomůcek, například pro efektivní sběr požadavků, nebo pro tvorbu nej... veřejné moci (také jako „OVM“), které nejsou OVS (například školy nebo nemocnice) sice [[:ikcr|IKČR]] (a tedy... podporujících tuto agendu. Takovými systémy jsou například rejstřík informačních systémů veřejné správy, pro
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
o podle druhu technického řešení než podle účelu, například model CORA. Oba pohledy na aplikační portfolio je... klonů modelu i pro další segmenty veřejné správy, například zaměřené na projektově orientovanou správu liniov... třed jsou aplikace, které oba tyto světy spojují, například účetnictví a logistika v ERP v transakční (IV.) v... === Při úvahách o uplatnění referenčních modelů, například v této části u RM-AA platí, že celkový model apli
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
právu na digitální služby v § 4 odst. 1. Jedná se například o datovou schránku nebo o podání pomocí informačn... * nebo **vykonávaná** **z moci úřední**. Pokud se například jedná o službu iniciovanou klientem, měl by být z... s založený na kvalifikovaném certifikátu) zaslaný například emailem, * samoobslužný portál (AIS), * j... ostatních parametrů agendy (které jsou využívány například pro řízení přístupu k základním registrům). * O
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: