Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
(předepisuje modelovací jazyk, použité elementy a možné vazby). ==== Základy jazyka ArchiMate ==== Mode... rdem The Open Group. Vedle toho (a navíc) je ale možné vytvářet na základě korektně zachyceného modelu ú... ro VS ČR, například „Účastník interakce s VS“, je možné pro zjednodušení v profesní komunitě vždy používa... chováním, mají svoji byznys funkci. Byznys funkce možné řídit v jejich přesném pořadí jako byznys proces,
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy. Slučování údajů o jednom subjektu však není možné provádět bez potřebných oprávnění jednotlivých ag... údaje a údaje agendových informačních systémů je možné poskytovat v rámci propojeného datového fondu pou... ). Bez spolupráce převodníku ORG a ISZR tedy není možné sloučit údaje o jedné fyzické osobě z různých age... zby__, tj. použití ISZR a ISSS.** Přímou vazbu je možné použít pouze při přenosu velkých objemů dat o sub
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
odiky více než vhodné. Řízení jednotlivých IS je možné popsat a návody a akcelerátory k němu ve [[:znalo... esci jsou jednotlivé právní předpisy a u nichž je možné a potřebné se na tvorbě celostátních strategií a ... mostatného, manažerského shrnutí (toto shrnutí je možné připojit jako přílohu dané rozdílové analýzy). ... vaných změn úřadu a eGovernmentu jako celku. Není možné vytvořit nebo aktualizovat IK OVS bez předchozí a
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
správcem agendy na ohlášení agendy tak, aby bylo možné provést jednoznačnou dekompozici údaje v kontextu... ely jejich efektivního řízení a jejich IT podpory možné dělit z několika úhlů pohledu, a to podle: * S... obslužných kanálů (Multichannel) - tj. řízení je možné v kterémkoli kanálu začít, v jiném sledovat jeho ... systémy) téhož úřadu. Na druhou stranu dosud není možné, nestanovuje-li to explicitně zákon, sdílet v ISV
Slovník pojmů eGovernmentu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
lnu, ověřovací místo a informační centrum, kde je možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výp... ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektro... ě. |Místo chození na poštu pro obálky s pruhem je možné si zdarma zřídit datovou schránku a komunikovat (... dání dostalo na správný úřad. Odeslanou zprávu je možné si uložit a prokázat obsah zprávy (z podacího lís
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
aktivity, které však mají společné hranice a není možné je od sebe oddělit. Mezi bezpečností a provozem v... státní části eGovernment Cloudu, jakmile to bude možné. ==== Rozvoj a udržení znalostí a kompetencí ==... o poměru, naopak. Pro takové případy by mělo být možné zaměstnávat experty jak ve služebním, tak v zaměs... emusí mít pouze charakter architektonický, je zde možné uložit nebo integrovat informace z jiných zdrojů
CzechPOINT @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výp... ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektro... letech do té míry, že jejich prostřednictvím bude možné učinit podobný rozsah podání, získat podobný rozs... o rodné číslo. Pro dohledání řidiče v registru je možné nepovinně zadat i číslo řidičského průkazu. |Sprá
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
rvalého zlepšování všech základních registrů není možné naplnit ostatní cíle IKČR, včetně práva občanů na... nním zásahům do tohoto prostředí (zejména v rámci možné nedovolené veřejné podpory), je potřeba rozvoj ko... činnosti úřadu budou dekomponovány tak, aby bylo možné určit ty, které budou vykonávány jednotně a z nic... ch s externími a sdílenými službami tak, aby bylo možné zajistit v úřadech dostatečný výpočetní výkon, úl
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch|evidenci subjektů a identifikátorům]]. ===== Možné způsoby zajištění digitální kontinuity dokumentů ... émech, kde je navíc pomocí transakčního protokolu možné po celou dobu životního cyklu dokumentu prokázat ... it systémů zajišťujících vedení spisové služby je možné realizovat v průběhu času a každý veřejnoprávní p... ými autentizačními či autorizačními prvky. ==== Možné problémy ==== Možným rizikem zajištění digitální
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ednotlivých OVS do Internetu. Připojení k CMS je možné realizovat prostřednictvím: - Neveřejného KIVS... zovaných prostřednictvím veřejného internetu není možné dostatečným způsobem garantovat následující: ... V případě, že by v důsledku užívání IPsec, nebylo možné dálkově nainstalovat na koncová pracoviště systém... Varianty služby se liší podle cílového prostředí. Možné varianty jsou: 1. do sítě Internet 2. do sítě CMS
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
). Teprve v případě prokázání jejich platnosti je možné, v závislosti na druhu elektronického podpisu či ... ém pojistky by po uplynutí určité doby již nebylo možné z technické platnosti dovozovat právní pravost po... tých u původně podepsaného dokumentu, by již bylo možné reálně najít (vypočítat) jiný dokument, který je ... bsah, ale stejný elektronický podpis. Pak by bylo možné přenést elektronický podpis z původně podepsaného
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
znamovým směrovým identifikátorem (BSI), který je možné převést prostřednictvím informačního systému zákl... a představují cennou informační hodnotu. Aby bylo možné s daty pracovat maximálně efektivně, musí si úřad... tifikátorů fyzických osob (AIFO), díky němuž není možné při znalosti jednoho identifikátoru vyhledávat úd... vatelé IS chovat), systémová pravidla (tj. jak je možné IS ostatních úřadů s daným IS propojit) a sémanti
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
lší) dosahuje 10 a více let. Rychlého pokroku je možné dosáhnout prostým uplatněním nejlepších praxí z t... hody i nevýhody plynoucí z nejlepšího řešení, ale možného vendor lock-in, ale i povinností nediskriminova... interních zdrojů a zdrojů kompetenčního centra je možné zadat PM roli externímu subjektu soutěží. Vybraný... d využití otevřeného kódu není pro realizaci ISVS možné či vhodné, pak pro taková řešení postupuje podle
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
finanční reporting tak, aby docházelo v maximální možné míře k včasné predikci s problémy v čerpání (nedo... enční matice je (nejen pro oblast ICT) eliminovat možné kolize kompetencí rolí a útvarů, které vycházejí ... pro návrh detailní kompetenční matice úřadu bude možné využít vzorové ICT kompetenční matice obsažené ja... a vždy vzít při rozhodování v úvahu. Celek OVS je možné, stejně jako celou veřejnou správu, nebo naopak j
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ronicke_ukony_a_dorucovani|datových schránek]] je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům v... ofilu. Do [[nap:portal_obcana|portálu občana]] je možné se přihlásit datovou schránkou, jménem – heslem –... ttps://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni * Dále je možné požádat o výpis ze ZR přes portál veřejné správy.... e jiné fyzické nebo právnické osobě. * Těmto je možné poskytnout všechny nebo vybrané údaje vedené k Va
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Elektronickou fakturaci @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:popisy:popis_kmvs @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: