Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
popis propojeného datového fondu, pravidla práce jednotlivých rolí (editor, publikátor, čtenář, správce, audito... strategický rámec, který bude dále rozpracován v jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, leg... ru fyzické osoby a dělené elektronické identity v jednotlivých agendách (Agendový identifikátor fyzické osoby). ... však není možné provádět bez potřebných oprávnění jednotlivých agend, a zvláště osobní údaje fyzických osob jsou
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
e opakující se metody a postupy z životních cyklů jednotlivých IS, které vyžadují jednotný a centrální přístup (... dpovídají i identifikovaným fázím životního cyklu jednotlivých ICT aktiv (IS, řešení, funkčních celků), více v [... dy_dokument:rizeni_jednotlivych_ict_reseni|Řízení jednotlivých ICT řešení]] a jsou předpokladem toho, aby se individuální činnosti správy jednotlivých aktiv odehrávaly koordinovaně, v souvislostech a
Informační koncepce ČR
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
prezentována v jiné grafické podobě, jinak text u jednotlivých objektů je shodný se schváleným originálním dokum... resp. aktualizaci vlastních informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy, s jejichž vytvářením § 5 a... e mohl uplatnit při dlouhodobém řízení rozvoje IS jednotlivých OVS. Vyjma úzké provazby s materiálem Digitální Č... čku dle DESI indexu Evropské komise a stav plnění jednotlivých **hlavních cílů** Informační koncepce ČR. =====
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
> Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
> Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení jednotlivých ICT řešení ====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncep... jakékoliv jiné metodiky více než vhodné. Řízení jednotlivých IS je možné popsat a návody a akcelerátory k němu... ze|znalostní báze]]. Všechny činnosti při řízení jednotlivých IS musí být vykonávány v kontextu celého úřadu a ... poskytovatelů, tak zejména z pohledu změn potřeb jednotlivých interních útvarů úřadu a očekávání klientů veřejn
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
ci diagramů modelů předepisuje základní barevnost jednotlivých prvků v tabulkách níže. Barevnost podle RPG není ... oužívat barevné vzájemné rozdělení tzv. aspektů v jednotlivých vrstvách (aktivní prvky, chování a pasivní prvky)... Přehled vazeb ArchiMate === Přehled a vysvětlení jednotlivých vazeb obsahuje následující tabulka((Tabulka - Pře... níže (vybrané prvky) a současně po částech vždy u jednotlivých doménových metamodelů (kompletně). {{ :nar-dokum
Úvod @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
díky koordinovanému úsilí o uvedení lokálních IK jednotlivých OVS do souladu s cíli, principy a zásadami IKČR((... ch podniků a agentur, řízení útvarů informatiky v jednotlivých OVS i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS a dalších IS ve veřejné správě. Rozpracovává a navazuje na zásad... nt maximálně zestručněn, podrobnější rozpracování jednotlivých témat je obsaženo v jeho dodatcích a přílohách, p
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
pojovací uzel veřejného Internetu a datových sítí jednotlivých OVS, který zároveň plní funkci bezpečnostního a d... ačnost a nekonzistence kompetencí (zodpovědností) jednotlivých aktérů při řízení jak celého ICT VS, tak jednotlivých služeb a systémů, zejména současné nastavení: * o vzá... o zejména: * pro plánování a řízení rozvoje jednotlivých řešení (architektura) a * pro plánování a ř
Slovník pojmů eGovernmentu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
ické identifikaci. |Jedná se o informační systémy jednotlivých orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím r... EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytu... ezpečný a spolehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS\\ Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS\\ Bezpečný přístup do internetu\\ Bezpečný p
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
o a efektivního řízení ICT na úrovni úřadu i jeho jednotlivých řešení. Proto je tato kapitola východiskem pro ka... m programu „Digitální Česko“, kterým byli v rámci jednotlivých resortů nově ustaveni Digitální zmocněnci ústředn... ezit, především zajištěním návazností či souběhem jednotlivých veřejných zakázek - o takové spolupráci také v [[... rnmentu ===== Stejně tak, jako metodické řízení jednotlivých agend VS spadá pod věcně příslušné ministerstvo a
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
opisuje architekturu úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... ých služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivých úřadů]], kde se požadavky popisují v celé šíři (v... gend stanovuje, jaké údaje jsou v agendě vedeny o jednotlivých subjektech/objektech práva tak jak jsou definován... tového rozhraní čerpá z definice datových položek jednotlivých ISVS, které údaje/data publikují do [[nap:propoje
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
t, v rozsahu a obsahu podle povinných náležitostí jednotlivých typů architektonických angažmá. Veškeré vytvořen... spektivy. Potřeba jednotně udržovat architektury jednotlivých OVS (tzv. lokální), společně s potřebou centrálně... k následujícím formulacím požadovaných vlastností jednotlivých architektonických úložišť. ===== Struktura obsah... novaných klasifikačních a segmentačních dimenzí v jednotlivých skupinách se nachází v Příloze 2 a ve [[:znalostn
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
eb. | |01.04 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů s využitím sdílených služeb. |OVM používá... ící úkony OVM a stanoví plán jejich dostupnosti v jednotlivých digitální kanálech, případě potřeby bude iniciova... gendových zákonů.\\ \\ Následně bude OVM služby v jednotlivých obslužných kanálech implementovat.\\ \\ Záměr X (... míry parametrizovatelnosti a výměnnosti komponent jednotlivých řešení.\\ \\ Výsledky promítne OVM do zadání všec
Úvod @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
pů Informační koncepce ČR a informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy a pro řízení realizace změn... í společně za nějakým účelem“.// Na místo správy jednotlivých dílčích činností úřadů a jejich informačních syst... je souhrn architektur a popisů architektury všech jednotlivých úřadů veřejné správy, včetně všech centrálních sd... ý plán** (NAP) bude tvořit popis současného stavu jednotlivých úřadů veřejné správy a centrálních prvků eGovernm
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava: