Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
y a jejích vrstvách architektury]]. Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti... y a jejích vrstvách architektury]]. Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti... y a jejích vrstvách architektury]]. Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti... y a jejích vrstvách architektury]]. Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
vysoce zabezpečeny před neoprávněným slučováním. Jednotlivé role Agendových informačních systémů pro činnost ... správa bude pracovat s jejich aktuálními údaji a jednotlivé úřady/agendy nebudou po občanech či právnických o... a využívání propojeného datového fondu je to, že jednotlivé orgány veřejné moci budou údaje ze svých agend (a... aní). V dalších kapitolách tohoto dokumentu jsou jednotlivé procesy detailně popsány s doplněním požadovaných
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
kromě výše uvedené hierarchie aktivit, obsahuje i jednotlivé procesní kroky, konkrétní dokumenty (jak je defin... y – vzhledem k životnímu cyklu jedné ICT služby / jednotlivého systému VS, zařazeny i kroky strategického plán... ích správních úřadů, v jejichž odborné gesci jsou jednotlivé právní předpisy a u nichž je možné a potřebné se ... e** je sice nedílnou součástí každé životní etapy jednotlivého IS, ale plnou měrou se u ní uplatní a převažují
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
ických oblastí veřejné správy ČR]]. Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti... nisterstva vnitra ČR a organizacemi zastupujícími jednotlivé úrovně státní správy a samosprávy. === Hledisko ... ící ke správě dokumentů a informací propojujících jednotlivé fáze (a funkční oblasti) vyřizování případů (říze... písmenem A následovaným přiděleným číslem agendy. Jednotlivé subjekty/objekty, o kterých jsou v agendě vedeny
Slovník pojmů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
klad OHA |  | |**SA** |Architektura řešení |Popis jednotlivé business aktivity a její IT podpory. Architektura... podpory (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy).\\ Původní poj... kturou veřejné správy (také jako KIVS) zavádí pro jednotlivé orgány veřejné správy bezpečnou, od internetu odd... lenou, komunikační infrastrukturu poskytující pro jednotlivé orgány veřejné správy:\\ Bezpečný a spolehlivý př
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
mů v modelech === V diagramech je třeba rozlišit jednotlivé vrstvy (příp. strukturu) modelů pomocí vizuálního... infrastrukturní) budou vždy odlišeny **barevně**. Jednotlivé elementy pohledů jsou i mezi vrstvami vertikálně ... ch a jejich diagramech dostávají (mohou dostávat) jednotlivé instance těchto typů vazeb své výstižné názvy, ob... bsah standardizace vyjadřován prohlášením každého jednotlivého prvku architektury nebo jejich kombinace za arc
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
kých modelů. Za účelem rozdělení odpovědností za jednotlivé složky architektury má být architektura dané orga... ístup k referenčním architekturám, které zavazují jednotlivé role a vytváří tak účinný nástroj k centrální jed... k dané problematice. Úložiště má nejenom ukládat jednotlivé modely, ale zejména disponovat nadstavbou pro ryc... Programy změn je možné identifikovat jak uvnitř jednotlivého OVS, tak napříč více organizacemi VS. V takovém
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
dách, které ohlašujete. * Rozložit služby VS na jednotlivé úkony a popsat jejich atributy. * Definovat způ... zuje OVM ohlašovatele, * rozložení služeb VS na jednotlivé úkony a s tím spojené informace, jakými obslužným... echny služby VS a ideálně je současně rozložte na jednotlivé úkony. * K úkonům následně přiřaďte a popište... lánu digitalizace je nutné nejdříve identifikovat jednotlivé entity celé evidence, a to: **službu VS**, **úkon
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
kcí a služeb}} ===== Základy a podstaty změn pro jednotlivé architektonické vrstvy ===== ==== Byznys archite... ient), se kterou (a pro kterou) se budou provádět jednotlivé úkony, bude ztotožněna v rámci základních registr... ízení celého úřadu naučí nesoustředit se jenom na jednotlivé nepropojené celky, ale naopak na co největší komp... Do aplikační vrstvy architektury se neřadí pouze jednotlivé informační systémy veřejné správy či agendové inf
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ými stanou dalšími zákonnými pilíři eGovernmentu. Jednotlivé zákony budou představovat záměry/projekty tohoto ... vatelské a přístupového rozhraní úředníků každého jednotlivého úřadu, tak centrálních sdílených aplikací a inf... u agend) a role, které je využívají a vykonávají jednotlivé činnosti procesu/agendy. Role není organizační po... IKČR ==== Jedná se o implementační plány každého jednotlivého hlavního cíle IKČR, tzn. o: * Implementační p
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ak vedena výhradně prostřednictvím KIVS/CMS, tzn. jednotlivé OVS mají povinnost přistupovat k informačním syst... kturou veřejné správy (také jako KIVS) zavádí pro jednotlivé orgány veřejné správy bezpečnou, od internetu odd... lenou, komunikační infrastrukturu poskytující pro jednotlivé orgány veřejné správy: * Bezpečný a spolehlivý... ak vedena výhradně prostřednictvím KIVS/CMS, tzn. jednotlivé OVS mají povinnost přistupovat k informačním syst
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
akcelerátory, včetně zpětného mapování toho, jak jednotlivé metody přispívají k naplňování cílů a zásad IKČR,... u agend) a role, které je využívají a vykonávají jednotlivé činnosti procesu/agendy. Role není organizační po... enerálně uvolnit rozpočtová pravidla natolik, aby jednotlivé OVS získaly větší míru kompetence k flexibilním z... é informace k tomu, jak řídit a jak přitom užívat jednotlivé metody, a to ve dvou oblastech, úrovních řízení:
Úvod @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
odpory** (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy). Zavedení tzv... e rady pro: * Popis architektury: jak zachytit jednotlivé obrazy architektury podle potřeb zájmových skupin... cí, kategorií, pojmů a úrovní detailu se modelují jednotlivé součásti architektury úřadu. Je zde tedy zejména ... jazykem, tj. jakými pojmy a symboly se vyjadřují jednotlivé prvky a vazby architektury a pomocí jakých výstup
Základní registry @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ferenční údaje a za tímto účelem přistupuje k ZR| Jednotlivé OVM působící v agendách, správci AISů, samy subje... Agendový model veřejné správy]])| V agendě matrik jednotlivé obecní úřady, v agendách sociálních dávek třeba Ú... d práce a ORP, v agendách stavebního zákona MMR a jednotlivé stavební úřady. | {{tag>"Základní registry" "fun
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
y, které jsou beze stopy. Důraz na odpovědnost za jednotlivé oblasti působnosti v rámci stanovených rolí podle... tuje nová pravidla, ale zároveň se snaží postupně jednotlivé milníky oddálit, protože čeká na finanční úspory ... étních přesných požadavků/zadání implementace pro jednotlivé IS odpovídají jejich věcní správci ve spolupráci
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: