Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |** ** |Adresářová služba |Aplikace spravující informace o síťových prostředcích, které jsou k dispozici v... í: management, organizace, proces, znalost, lidé, informace, aplikace, infrastruktura a finanční kapitál.  |I... čnosti |§ 2, písm. f) | |** ** |Aktivum primární |Informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje inf... ejné správy |§2 písm. i), | |** ** |Atribut |Část informace o konfigurační položce. Například jméno, umístění
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
í výkon agendy. V dalším textu je zdůrazněno, zda informace jsou určeny primárně pro věcného správce agendy č... formačních systémů v případech, kdy v nich taková informace vedena není. Zavedení indikátoru do základního re... práv a povinností spravuje Ministerstvo vnitra a informace pro řízení přístupu k údajům ostatních základních... právnických osobách jsou v tomto registru vedeny informace o rozhodnutích, která vedla ke změně údajů v zákl
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
i) řízení lidských zdrojů a bude publikovat další informace a pomůcky ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ... a pomocí dotazů a výrazů najít potřebné vztahy a informace o uložených objektech. Objekty v úložišti nemusí ... hitektonický, je zde možné uložit nebo integrovat informace z jiných zdrojů jako je HR (org. struktura), ERP (finanční a majetkové informace), PPM (informace o portfoliích projektů a projekt
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
umožnil a vyvolává i mnohem větší rozsah prací s informacemi o území a jejich využívání v životě celé společ... la ve formě souřadnic a topologie) a prostorovými informacemi (informace získané interpretací prostorových dat a vztahů mezi nimi). Vzhledem k mimořádnému významu prost... ými členskými státy Infrastrukturu pro prostorové informace (soustava zásad, znalostí, institucionálních opat
Informační koncepce ČR
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ě, zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace a zákona o BIM, a dalších. Tento cíl navazuje na ... systémů (ISVS) do příslušných agend, ve vazbě na informace o řízení přístupu k datovým položkám, včetně pros... y, datové sady apod.). Obecně jde o řídící (meta) informace eGovernmentu a tzv. META-informační systém (Meta-... ch součástí Národní infrastruktury pro prostorové informace. === Dílčí cíl 3.8: Kybernetická bezpečnost ===
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
e přihlásit pro příjem notifikací o změnách. * Informace ohledně ZR jsou na stránkách: http://www.szrcr.cz/vyvojari * Informace, jakým způsobem připojit svůj AIS do ISZR: http://www.szrcr.cz/file/170/ * Informace, jakým způsobem využívat [[nap:notifikace|notifik... tup-prace-s-notifikacemi-a-udrzovani-datoveho * Informace k popisu služeb ZR: http://www.szrcr.cz/file/175/
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
u v rámci jejích projevů chování vyměňována data, informace nebo znalosti s prostředím na podporu vzájemné sp... Oblast poskytování služby se zaměřuje na data, informace a znalosti poskytované digitální veřejnou službou... o jiným veřejným službám. ==== Poskytovaná data, informace a znalosti ==== Posuzuje specifikace interopera... rability chování veřejné služby poskytující data, informace a znalosti. *(Projevy mohou mít podobu výkonu, vý
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
apitola přináší a kombinuje oba pohledy. Detailní informace a akcelerátory, zejména k výstupům a metodám podl... bné pro efektivnost aktivit v dané fázi – zdroje (informace, technické prostředky, organizační opatření, pers... padů zákona do realizace v ICT, * včas získávat informace pro další plánovací činnosti v ICT Proto je úloh... potřebnou součinnost, práva, data, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s úřadem a popřípadě s třetí
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
dodávky služeb VS (stanovení plánu digitalizace, informace o odpovědnosti za službu usnadní koordinaci přech... žeb, které nejsou předmětem této metodiky. Bližší informace lze získat na https://archi.gov.cz/. ====== V ja... ení služeb VS na jednotlivé úkony a s tím spojené informace, jakými obslužnými kanály je lze vykonat, * plán digitalizace – informace, jakými obslužnými kanály a kdy bude možné úkon d
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
- Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie)... v územních či agendových OVS) však zprostředkuje informace o všech informacích ze vztahu klienta a veřejné s... endu současně, přitom ale smí vidět pouze stavové informace z [[nap:notifikace|notifikací]], tj. zda by měl k... y v úřadu musí být konsolidovány tak, aby všechny informace a znalosti úřadu, s výjimkou informací o individu
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
rtál občana uchovává perzistentně typově takovéto informace: * BSI (bezvýznamové směrové identifikátory) ... ty (převážně jde o GUID) nelze přímo vyčíst žádné informace o uživateli. Tyto identifikátory neopouštějí peri... kaci s dotčeným systémem. * Nastavení – jde o informace ovlivňující zobrazené informace na Portálu občana (např. zobrazení dlaždic, nastavení notifikací apod.). Z j
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
úrovních řízení. Zároveň MŘICT obsahuje základní informace o podstatné části manažerských metod potřebných p... ntovány na praxi, a proto nejprve uvádí podstatné informace k tomu, jak řídit a jak přitom užívat jednotlivé ... matiky úřadu jako celku]], Následně jsou uvedeny informace o potřebných ostatních schopnostech úřadu, o něž ... vary úřadu a eGovernmentu]]. Všechny následující informace jsou de facto popisem cílového (žádoucího, optima
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
z/cs/1998-123|zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí]] * [[https://www.zakonypr... /cs/1998-123|zákona č. 123/1998 Sb.]], o právu na informace o životním prostředí, v podobě otevřených dat. Má... výkonu agend a lze je poskytovat veřejnosti jako informace podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106|... .cz/cs/1998-123|zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí]]. Otevřená data se též sta
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormací VS veřejnosti. VDF je tvořen publikovanými informacemi VS v podobě otevřených dat a tak se stává součá... věta otevřených dat VS. Obsahuje NKOD, vzdělávací informace, publikační standardy, šablony, doporučené postupy, související dokumenty a informace o otevřených datech zveřejněných ve Standardech p... tovatele dat. NKOD pravidelně automaticky přebírá informace o zveřejněných datových sadách z jednotlivých lok
CzechPOINT @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
obný rozsah podání, získat podobný rozsah údajů a informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k je... ní kontaktní místo někdy obsáhlo veškeré služby a informace, které lze získat samoobslužně či na specializova... ho rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. |Pro veřejnost |Jedná se o
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: