Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
61 - počet výskytů, Poslední úprava:
essu. FMEA je často užívána ve Správě bezpečnosti informací a v Plánování kontinuity služeb IT. |  |ITIL v3, ... ezpečnosti nebo auditů systému řízení bezpečnosti informací\\ 1. po dobu nejméně tří let, nebo\\ 2. po dobu j... SMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Bezpečnost informací |Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dat. |Zachování (ochrana) důvěrnosti, integrity a
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
práv a povinností je kromě jiného úložištěm všech informací potřebných k předávání údajů v rámci propojeného ... nými pravidly agendy * Prostředky pro předávání informací o změnách údajů registrovaných subjektů * Prost... le logů referenčního rozhraní * Individualizace informací pro přihlášeného a oprávněného uživatele * Umož... mbinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP - Musí mít ve svém AIS implementována vol
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
tektury eGovernmentu=== <hidden Klikněte pro více informací>Tematické oblasti a funkční celky a sdílené služb... tektonické dokumenty=== <hidden Klikněte pro více informací>NAP, NAR, MŘICT, Slovník, IKČR</hidden> </WRAP> <... rojektů eGovernmentu=== <hidden Klikněte pro více informací>UV86, 365/2000</hidden> </WRAP> </WRAP> </WRAP> ... kanály veřejné správy== <hidden Klikněte pro více informací>Bezvýznamný text</hidden> </WRAP> </WRAP> <WRAP
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
prospěšných cílů, včetně vzájemného sdílení dat, informací a znalostí bez ohledu na jejich právní, organizač... azyčnost, zjednodušení administrativy, uchovávání informací a posouzení účinnosti a výkonnosti) společně napl... ohodnutých společných cílů prostřednictvím výměny informací a opakovaného používání služeb. Na obrázku níž... právy a podniků, Může se jednat o využití funkcí, informací ze základního registru a bezpečnostních služeb, *
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
6|Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499... ]]. Klient má též právo na poskytování veřejných informací z informačních systémů úřadů, tj. informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebo podle dalších zvláštních předpisů upravují
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
spisů a případů - sloužící ke správě dokumentů a informací propojujících jednotlivé fáze (a funkční oblasti)... aby v rámci UKM nalezl klient maximum dostupných informací o svých kontaktech a řízeních s veřejnou správou.... ndových OVS) však zprostředkuje informace o všech informacích ze vztahu klienta a veřejné správy úředník, výh... by všechny informace a znalosti úřadu, s výjimkou informací o individuálním výkonu moci v agendě a klasifikov
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ými vazbami**. Metodika předpokládá, že výraznou informací, obsaženou v pohledech na model je i umístění prv... vazby** ||| |Tok\\ \\ (Flow) |Tok popisuje přenos informací z jednoho prvku k druhému, výměnu nebo transfer n... xistence a možnosti vnímání byznys objektu a jeho informací, například eletronická, hlasová, listinná, materi... í velké množství komplexních a vzájemně závislých informací.\\ \\ Efektivní komunikace cílených informací spr
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
bjekty navzájem a také rozšiřuje vzájemné sdílení informací o ty údaje, které v PPDF vůbec nejsou. Význam VDF... správy je základní metodou pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdíl... k otevřenému vládnutí a postupnému zpřístupňování informací VS veřejnosti. VDF je tvořen publikovanými inform... . 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.]] VDF - veřejný datový fond - je podmnožinou o
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
zainteresovaných subjektů z jiných resortů. Více informací a pravidel k řízení IT rozvojových programů, včet... okamžiku zahájení předprojektové přípravy. Více informací a pravidel k řízení portfolií IT projektů, včetně... ementovat stabilizovaný systém řízení bezpečnosti informací dle ZoKB a standardu ČSN ISO/IEC 27001:2013. V rá... m provozu a zlepšování systému řízení bezpečnosti informací. Dále by měl být kladen důraz na vyšší zapojení o
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
piny: * informační služby (zejména poskytování informací a znalostí veřejnosti), * interaktivní služby (individuální poskytování personalizovaných informací různými informačními kanály) a * transakční slu... ci uživatelů a podpořeného funkční integrací toku informací mezi agendovými IS úřadu (OVS) a ostatními zdroji... tuací. Bezpečná a dostatečně odolná cesta přenosu informací mezi dotčenými složkami veřejné správy, jejichž i
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Popis Přístupnost informací</title> Přístupnost informací a služeb ve smyslu “accessibility” je způsob publikování a provozování tak, a... ránek, mobilních aplikací, informačních systémů a informací se kterými pracuje veřejnost včetně OZP - Příst... zabránit diskriminaci určitých osob. Přístupnost informací je pak ryze technická disciplína, která říká, jak
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ném a přiměřeném pro zajištění bezpečnosti sítě a informací, to jest schopnosti sítě nebo informačního systém... edevším dodržování protikorupčních pravidel. Únik informací před vypsáním veřejné zakázky lze významně omezit... ch dodavatelů a minimalizuje množství dodatečných informací. Dalším obrovským dopadem výkladu ZoZVZ z let mi... ckých cílů. === Programové financování === Více informací a potřebné akcelerátory k centrální koordinaci pr
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Přístupnost informací|Přístupnost informací]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#Pr... rtaly_vs_spuu}} ===== Pravidla pro Přístupnost informací ===== <WRAP center round tip 60%> Popis architekt... celků a tematických oblastí v rámci přístupnosti informací je popsán na samostatné stránce [[nap:pristupnost
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
imi). Vzhledem k mimořádnému významu prostorových informací především pro ochranu obyvatelstva, předcházení ž... umožní sdílení a efektivní využívání prostorových informací a služeb) v Evropském společenství nazvanou INSPI... poskytování služeb pro zpřístupnění prostorových informací hraje zásadní roli směrnice evropského parlamentu... roperabilitu služeb pro zpřístupnění prostorových informací na národní úrovni je proto možné zajistit relativ
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
* Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. * Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobníc... * Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. * Vyhláška NBÚ č... 2/2005 Sb., kterou se stanoví seznamy utajovaných informací. * Vyhláška NBÚ č. 523/2005 Sb., o bezpečnost... ., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací. * Vyhláška NBÚ č. 525/2005 Sb., o certifika
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Univerzálního kontaktního místa @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava: