Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
omponent.\\ Jedná se o aktivní prvek architektury informačních systémů. Aplikační komponenta je samostatně insta... informačního systému |  |Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy |§2 písm. m), | |** ** |Atestace |Stanovení shody dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů (informačních systémů pro řízení a rozvoj lid
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
idla poskytování údajů o subjektech a objektech v informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k faktu, že s... souladu s aktuálním technickým a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou. ... ozpracován v jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, legislativní rámec). ===== High-Level p... enčním rozhraním** – sdílené a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím C
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
h povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy ==== Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy mnoho práv a povinností,... alostní základnou pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy ... covávání návrhů strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpečn
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
ncepce ČR bude blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodn... ními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jejich životního cyklu ... nelze efektivně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečnéh... cí ze strategie eGovernmentu.** Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy se musí opírat o strategic
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== ===== Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalš... isejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se sprá... eřejné správy snadné určit, které ze spravovaných informačních systémů jsou ISVS či nikoliv, popř. do jaké kateg... e spadají. Na potřebu rozlišovat jednotlivé druhy informačních systémů mohou orgány veřejné správy narazit právě
Informační koncepce ČR
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
</WRAP> Všechny povinné subjekty podle Zákona o informačních systémech jsou povinny jednak svoje informační ko... ační koncepce České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci z... nového ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní do... ocnění podle § 5 a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, cíle České republiky v 
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
zavedl jednoznačnou hierarchii agend a agendových informačních systémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou ... uvedeny důsledky plynoucí pro návrh architektury informačních systémů na všech vrstvách modelu. Agendu definuj... specifikace je **jednoznačné oddělení právních a informačních zodpovědností.** Při návrhu publikace prostřednic... extu na jedno informační položky. Definice těchto informačních položek je následovně součástí definice datového
Úvod @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
službami eGovernmentu a definuje, co mají správci informačních systémů činit ve své kompetenci a architektuře ta... ům veřejné správy (také jako "OVS") k sestavování informačních koncepcí jejich úřadů a z nich vyplývajících proj... ů. OVS jsou podle příslušných ustanovení zákona o informačních systémech veřejné správy (také jako "ISVS") povin... ů obsahujících pořízení nebo technické zhodnocení informačních systémů veřejné správy, investičních záměrů akcí
Úvod @metody_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
/2000 Sb., stanoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na obdob... u Ministerstvo vnitra v rámci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy vytváří a předkládá vládě ... k, aby byly schopny naplňovat cíle rozvoje služeb informačních systémů veřejné správy, řídit jejich životní cykl
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
cizím názvem „Government“. S rostoucími možnostmi informačních technologií a prudkým nárůstem jejich využívání s... působící v určité agendě v některém z agendových informačních systémů (AIS) má právo a povinnost na čerpání (**... á právo na **poskytování** o něm vedených údajů z informačních systémů úřadů, což upravuje zákon o informačních systémech veřejné správy a řeší primárně tzv. [[nap:portal_obc
Úvod @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
mocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, **cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy** (také jako "ISVS") a obe... ncipy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy** v České republice na obd... ch uplatňování, v celém životním cyklu ICT služeb informačních systémů veřejné správy, tedy definuje pravidla st
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
cí zakotvenou zejména v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zákoně č. 111/2009 Sb.... a využívání sdílených služeb jednotlivých správců informačních systémů veřejné správy. Referenční rozhraní se s... le zákona 365/2000 Sb.), umožní spravovat údaje o informačních systémech, které poskytují nebo čerpají údaje skr... právní systémy pro využívání údajů) dle rejstříku informačních systémů veřejné správy *Evidence všech věcných
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ášky 529/2006 Sb., lze získat např. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních koncepcí postupují v souladu s dokumentem [[:meto... koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 5a). V informační kon... oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezuje obecné principy
eGovernment cloud @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
y a bezpečnosti a zároveň snížení nákladů provozu informačních systémů a aplikací veřejné správy, a to využívání... ní kvality a bezpečnosti při pořizování a provozu informačních systémů veřejné správy využíváním sdílených cloud... m, čímž se rozumí postupný přesun provozu většiny informačních systémů a aplikací veřejné správy z datových cent... ční část eGC, *sjednocení provozního prostředí informačních systémů a aplikací provozovaných ve státní části
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Dekompozice informačních systémů ====== Orgán veřejné správy provede a udržuje aktuální dekomponování informačních systémů nebo jejich částí((Obdobné dekomponování ... rem sloužících pro návrh, vytvoření a provozování informačních systémů a jejich komponent, * provozní dělení, ... dí, podle jejich různého využití v životním cyklu informačních systémů a jejich komponent. Orgán veřejné správy
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: