Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
207 - počet výskytů, Poslední úprava:
ob, nebo provádí zápis či editaci údajů do jiného informačního systému podle jeho souvislosti s ROS|Zákon č. 1... ačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušn... í ORG (převodník identifikátorů) respektive ISZR (Informační systém základních registrů). Z agendového identif... ích registrech |§ 9, odst. 1 | |**AIS** |Agendový informační systém |Informační systém veřejné správy, který s
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
194 - počet výskytů, Poslední úprava:
idla poskytování údajů o subjektech a objektech v informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k faktu, že... souladu s aktuálním technickým a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou... ozpracován v jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, legislativní rámec). ===== High-Level... pojený datový fond je vytvářen: * **Agendovými informačními systémy**, které na základě výkonu agend zajišť
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
150 - počet výskytů, Poslední úprava:
itle> ===== Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých da... isejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se sp... eré významné povinnosti, např. povinnost vytvářet informační koncepci orgánu veřejné správy, řídit se Informační koncepcí České republiky a jejích navazujících dokumentů,
Informační koncepce ČR
81 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Informační koncepce ČR</title> <WRAP center round info 60%> Aktuální znění Informační koncepce ČR vychází z [[https://apps.odok.cz/atta... </WRAP> Všechny povinné subjekty podle Zákona o informačních systémech jsou povinny jednak svoje informační koncepce a jednak svoje informační systémy uvést do souladu
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
80 - počet výskytů, Poslední úprava:
== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncepce ČR bude blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vho... ními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jejich životního cykl... nelze efektivně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečn
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
69 - počet výskytů, Poslední úprava:
vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup... videl této vrstvy architektury popíše úřad do své informační koncepce. </WRAP> Pro architekturu strategie a ... tří: - Strategie Digitální Česko a z ní zejména Informační koncepce ČR - Informační koncepce úřadu - Národní architektonický plán - Strategický rámec rozvoje veře
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
el, návodů a dobrých praktik k jejich zanesení do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup... tektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Integraci informačních systémů|Integrace informačních systémů]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jed... _jednotlivych_uradu#Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy|Sdílené provozní informační systémy]]**
Úvod @metody_dokument
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
ástí a zároveň klíčovým předpokladem splnění cílů Informační koncepce České republiky(( na základě zmocnění po... zákona č. 365/2000 Sb.)) (také jako “IKČR” nebo "Informační koncepce ČR") je zavedení efektivní centrální koo... . 629, jako následný dokument ke schválené IKČR(( Informační koncepce ČR dle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., stanoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizo
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
celky a tematické oblasti je povinné zohlednit v informační koncepci úřadu a v architektuře úřadu na základě ... s/2000-365#p5-2-e|zákona 365/2000 Sb.]] a [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] dle [[nap_dokument:pravidla_pro_fun... tura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Integrace informačních systémů|Integrace informačních systémů]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_sprav
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
í realizovat podstatnou část opatření uvedených v Informační koncepci ČR a v Národním architektonickém plánu. ... ivně rozvíjet. ===== Celková architektonická vize informační podpory eGovernmentu ===== Veřejná správa ČR pl... é (platformové) a komunikační (infrastrukturní). Informační systémy veřejné správy se již nebudou navrhovat, ... porovat **orientaci na služby** klientům a přitom informačními technologiemi plně a rovnocenně podpoří jak kli
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
left aqua round 100%> {{anchor:e}} ===Potřebnost informačních systémů a soulad s 3E=== Informační systémy by měly být vytvářeny k nějakému účelu a přinášet efekt za přim... čelným a nehospodárným např. pořízení jakýchkoliv informačních a komunikačních technologií, v jejichž případě ... chor:strategie}} ===Koncepce a strategie úřadů=== Informační koncepce (IK) je strategický dokument, který slou
Úvod @nap_dokument
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
T, ani jak spravovat portfolia projektů či tvořit informační koncepci. NAP popisuje věcný a technologický pohl... službami eGovernmentu a definuje, co mají správci informačních systémů činit ve své kompetenci a architektuře ... právě“.// Úlohou úřadů a úředníků, podporovaných informačními systémy, je být služebníky a rádci, průvodci kl... u, **elektronické veřejné správě**, která využívá informační a komunikační technologie k poskytování elektroni
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title> Osnova vzorové informační koncepce OVS </title> <WRAP center round important 60%> Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou **529/2006 S... iž nyní při přípravě podkladů pro aktualizaci své informační koncepce podle připravované novely vyhlášky 529/2... íž bude stanovena přiměřená lhůta pro aktualizaci informační koncepce ve struktuře stanovené touto novelou. P
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
jů, Poskytováním/Využíváním dokumentů, Výstupům z informačního systému a Výpisem z informačního systému**. ==== Poskytování / Využívání údajů ==== Na business vrstvě or... gendové údaje přes [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]]. Soukromoprávní subjekt p... e ZR, přičemž RPP slouží jako zdroj informací pro informační systém ZR při řízení přístupu uživatelů k údajům
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
ednotlivých krocích vlákna, nezbytných pro řízení Informační koncepce ČR (IKČR) i Informační koncepce ústředního správního úřadu. Zároveň poskytnout informaci o stavu jed... oordinaci a řízení IKČR/eGovernmentu. *Vytvořit informační rozcestník vazeb vlákna záměru na hlavní legislat... . *Popsat vlákno záměru v kontextu metod řízení Informačních koncepcí ČR/úřadu a v kontextu celkového řízení
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veškerý obsah Rozšiřující znalostní báze @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Integrace informačních systémů @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených agendových IS v přenesené působnosti @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis elektronické fakturace @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava: