Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
u agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci. |Jedná se o informační systémy jedn... účetnictví nebo řízení finančních zdrojů, systémů elektronické pošty) s požadavky zákona 365/2000 Sb. a prováděc... é či právnické osoby nebo původ a integritu dat v elektronické podobě. |Výkladový slovník kybernetické bezpečnos... é či právnické osoby nebo původ a integritu dat v elektronické podobě. | |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Samotný občanský průkaz, který může sloužit i k elektronické identifikaci, lze použít k fyzické identifikaci n... rolidi.cz/cs/2017-250#p2|Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, zavádí v §2]] povinnost provádět prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím [[nap:nia|kvalifikovaného systému elektronické identifikace]]. Tento paragraf nabývá účinnosti 1
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
okud nejsou samy samostatnou evidencí dokumentů v elektronické podobě) s ESSL a samotný ESSL navázán na úložiště... níže je znázorněn obecný stav pochopení integrace elektronického systému spisové služby za využití jednoho centr... , a tedy je nutno zajistit výkon spisové služby v elektronické podobě také pro pracovní a provozní a neúřední do... Určení původci jež vykonávají spisovou službu v elektronické podobě musejí podle [[http://www.zakonyprolidi.cz
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
subjekty je povinnost vykonávaní spisové služby v elektronické podobě v systémech elektronické spisové služby. Výkonem spisové služby se rozumí „zajištění odborné správy doku... ízení (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základního identifikátoru fyzické osoby a dělené elektronické identity v jednotlivých agendách (Agendový identi... * **U každého správce agend** vyžadovat zajištění elektronického mandátního registru, kde oprávněná osoba dle Re... lo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací, ... lo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací. V
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
rchitektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Úplné elektronické podání|Úplné elektronické podání - ÚEP]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotl... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Elektronické úkony a doručování|Elektronické úkony a doručování - Datové schránky]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funk
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
rejne_spravy_cr#uplne_elektronicke_podani|úplného elektronického podání]], díky kterému občan digitálně kdykoli ... lášení je tedy umožněno přes kvalifikovaný systém elektronické identifikace v současnosti [[https://www.eidentit... /2004 Sb.]] povinnost vykonávat spisovou službu v elektronické podobě, tj. prostřednictvím systémů elektronické spisové služby (eSSL). Podrobné technické požadavky na aplikač
CzechPOINT @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
.\\ V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, se tento výpis vytiskne, doplní ověřova... dání výpisu, kterou žadatel podepíše.\\ V případě elektronického výpisu žadatel převezme na místě výpis a zaplat... trestů. A zaplatí správní poplatek. |1. V případě elektronického výpisu: Žadatel převezme výpis a zaplatí správn... řiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního říz
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
cká neboli digitální forma - „eGovernment“ neboli elektronické vládnutí. Na úrovni byznys architektury úřadu je ... prolidi.cz/cs/2017-250|Zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci]] * [[https://www.zakonyprolidi.c... 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/... referenčních a agendových údajů. Dle zákona o elektronické identifikaci se provádí **identifikace** a **aute
Informační koncepce ČR
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
né, efektivní, optimálně veřejnou správou sdílené elektronické služby nad referenčními/garantovanými daty při vý... řejné správě (podání a doručení) a služeb úplného elektronického podání (ÚEP), s využitím elektronické identifikace subjektu práva. Portál veřejné správy (PVS) se stane skut... významné a komplikované oblasti zavedení průkazné elektronické identity všech subjektů a rovněž zkvalitnění dosu
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
osobní, vně listinné či hlasové, ale vnitřně plně elektronické) * Podle vazby na místo a agendu na * univ... listinné - poštou, kurýrem nebo na podatelně a na elektronické - Datovou schránkou, elektronicky podepsaným dokumentem do elektronické podatelny nebo do specifické aplikace úřadu (dle ... álu, efektivnějšího z pohledu úřadu, tedy typicky elektronického samoobslužného kanálu, je možná pouze zvýšením
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
rolidi.cz/cs/2017-250#p2|Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, zavádí v §2]] povinnost provádět prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Tento paragraf nabývá účinnosti 1. ... řejné správy mimo systémy kvalifikovaného systému elektronické identifikace, pokud jiný zákon tuto cestu neumožň
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
yprolidi.cz/cs/1991-455#f1377752|38d)]] vedeným v elektronické podobě….Správcem živnostenského rejstříku je Živn... ch komunikacích: „§ 22a odst. (1) Provoz systému elektronického mýtného a výběr mýtného zajišťuje Ministerstvo ... inisterstvo dopravy může pověřit provozem systému elektronického mýtného a výběrem mýtného organizaci zřízenou M... sterstvo dopravy, (dále jen "provozovatel systému elektronického mýtného") na základě souhlasu vlády. § 22b ods
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
itektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Úplné elektronické podání|Úplné elektronické podání - ÚEP]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr... t:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Elektronické úkony a doručování|Elektronické úkony a doručování - ISDS]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzb
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Pravidla úplného elektronického podání</title> Úřad musí respektovat všechny návazné funkční celky jako ... u. Úřad pro splnění požadavků kladených na úplné elektronické podání musí splnit svými obslužnými kanály (např.... oprávněným zájmům klientů a současně i úřadů. * Elektronické podání formou ÚEP lze uskutečnit i papírově (off-... mailem, vložením do portálu), případně vložit do elektronické aplikace úřadu. * V případě menší četnosti podá
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Elektronickou fakturaci @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:uplne_elektronicke_podani @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis elektronické fakturace @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Přístupnost informací @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava: