Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační systém základních registrů @nap
153 - počet výskytů, Poslední úprava:
Služby založené na ROB |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... .00 |1. 7. 2016 | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... 00 |1. 7. 2016  | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... 2 |12. 12. 2016 | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon
Dokumenty @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Dokumenty</title> ==== Zasedání Pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT ==== ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ |... ýboru \\ \\ **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty:1_depo_of_12_04_21.pptx |DEPO2/ST756}} \\ {{ :dokumenty:2_dopady_zopds.pptx |ZoPDS z pohledu OHA}} \\ {{ :do
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
í být přílohou každého předložení (ve formátu {{ :dokumenty:zadost_o_posouzeni_provozni_dokumentace_v1-3.docx |WORD}} nebo {{ :dokumenty:zadost_o_posouzeni_provozni_dokumentace_v1-3.xlsx... gendy, její části nebo veřejné služby úřadu. |{{ :dokumenty:formular_a_7.docx |Formulář A}}\\ \\ {{ :dokumenty:metodicky_pokyn_k_zadosti_o_stanovisko_haeg_a_7.docx |Met
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
gsb.aspx|stránkách MV]] včetně dokumentů: * {{ :dokumenty:publikace_ais_na_egsb_v1_05.pdf |Publikace AIS na eGSB / ISSS}} * {{ :dokumenty:pripojeni_publikacniho_a_ctenarskeho_ais_k_egsb_v... ačního a čtenářského AIS na eGSB / ISSS}} * {{ :dokumenty:vyuziti_sluzeb_egsb_ctenarskymi_a_zdrojovymi_ais_... |{{ :dokumenty:popis_sluzby_g1_gsbctidata_v1_00.docx |gsbCtiData
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
ůty * Rozhraní ESSL zajišťující úkony spojené s dokumenty a procesy evidence dokumentů a správy jejich meta... dové, provozní) * Informační systémy spravující dokumenty integrované na rozhraní ESSL Jelikož legislativa... systémy jsou na něj integrovány a úkony spojené s dokumenty se realizují formou rozhraní ESSL, měla by v úřad... integrace všech informačních systémů spravujících dokumenty (pokud nejsou samy samostatnou evidencí dokumentů
start
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ajdete zde také kompletní národní architektonické dokumenty v aktuálním znění a získáte informace ke schvalov... overnmentu a soulad s národními architektonickými dokumenty, což poskytuje nástroj koordinace ICT na úrovni s... ge round largest 100%> ===Národní architektonické dokumenty=== <WRAP justify> Národní architektonické dokumenty vznikly na základě usnesení vlády ČR ze dne 3. října 20
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
znysové funkce eSSL a dalších systém spravujících dokumenty (ISSD). Z hlediska „nosiče“ můžeme pak dokumenty rozdělit na skupinu analogových (typicky dokument vyhotove... isové službě v § 3, odst. 5) stanoví podmínky pro dokumenty v digitální podobě, kde se jejich uchováváním roz... lužbě též stanoví specifické podmínky pro práci s dokumenty v digitální podobě jako je například převod mezi
CzechPOINT @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dok... ntní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informa... čkou či pečetí.\\ Nevyzvednuté či nezkonvertované dokumenty po uplynutí stanovené doby budou automaticky smaz... okument musí být úředně ověřen. Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podob
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
01 Sb.]], [[https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/zakladni-dokumenty/kontrolni-standardy-nku-2016-300.pdf|kontrolních standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca... /www.mvcr.cz/soubor/hlavni-architekt-egovernmentu-dokumenty-typicka-nevyhodna-ujednani-ve-smlouvach-na-dodavk... koncepce, provozní dokumentace a další požadované dokumenty nejsou nepříjemnou součástí [[https://archi.gov.c
Úvod @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
í programu „Digitální Česko“. Mezi další následné dokumenty Informační koncepce ČR patří také: Slovník pojmů ... ké dokument MŘICT, stejně jako ostatní navazující dokumenty IKČR a jejich rozšiřující [[:znalostni_baze|Znalo... h informačních systémů veřejné správy. )) a další dokumenty(( OVS dle § 5a odst. 3 zákona o ISVS v souladu s ... ást [[:znalostni_baze|Znalostní báze]] detailními dokumenty a akcelerátory a bude vydávat potřebné ICT standa
Slovník pojmů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dok... ů k datovým schránkám |  | |** ** |Datová zpráva |Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím da... ům veřejné moci prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a pr... itektury na veřejnou správu ČR. Obsahuje základní dokumenty Národní architektonický plán a Národní architekto
Informační koncepce ČR
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
a samoobslužně (v různých formách, jako digitální dokumenty i strojově čitelné údaje); zároveň musí udržovat ... etodiku k Informační koncepci ČR. ===== Následné dokumenty k Informační koncepci ===== Tato kapitola obsahu... a následující legislativní, metodické a prováděcí dokumenty, spojené s realizací cíle. Každý z výše uvedených... ledné čerpání z IROP 2021–2027. ==== Navazující dokumenty k IKČR ==== Pro zajištění sladění Informačních k
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
* [[https://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-platne-typy-obcanskych-prukazu.aspx|Seznam platný... * [[https://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-platne-typy-obcanskych-prukazu.aspx|Seznam platný... u: * eGON služba [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... rosCtiPodleUdaju]], [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
, obsahuje i jednotlivé procesní kroky, konkrétní dokumenty (jak je definuje Pokyn ministra vnitra(( Pokyn mi... ezpečnost (GDPR), na elektronickou identifikaci a dokumenty (eIDAS) nebo cíle a standardy eGovernmentu (IKČR)... všechny druhy zdrojů k tomu existujícími úkony a dokumenty (programové financování, projektový záměr, …). Dů... (jako součást celkové matice RACI) - Odkazy na dokumenty, které jsou pro tuto fázi nezbytné / doporučené
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní je podstatný především soulad se strategickými dokumenty, jejich principy a cíli. Mezi tyto dokumenty patří: - Strategie Digitální Česko a z ní zejména Informační ... e dokumentů v téže věci, je povinen evidovat tyto dokumenty v tzv. spisu. Proto by pak měl jako společnou a s... tou pro řízení tohoto workflow nad elektronickými dokumenty. Elektronický nástroj pro workflow by měl podpor
Národní architektonický rámec @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava: