Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační systém základních registrů @nap
153 - počet výskytů, Poslední úprava:
Služby založené na ROB |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... .00 |1. 7. 2016 | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... 00 |1. 7. 2016  | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... 2 |12. 12. 2016 | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
ZoISVS365 A| Kladné Stanovisko | 1. 4. 2021 | {{ :dokumenty:formular_idm_mmo.pdf |}} | |Agendový informační s... né stanovisko|23.01.2018 | {{ :dokumenty:formular_zadosti_o_stanovisko_haeg_a_5_0_rev_2018... né stanovisko|07.11.2018 | {{ :dokumenty:3-isds_2018_formular_b1_7130942_.pdf |}} ... né stanovisko|02.04.2019 | {{ :dokumenty:4-mf_oha_priloha.pdf |}} | |
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
pro architekturu a řízení ICT ===== ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ |... í aplikaci \\ **Více viz záznam z jednání.** | {{:dokumenty:nia_-_prihlasovani_z_mobilnich_aplikaci_v2.pptx |... ýboru \\ \\ **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty:prezentace_01112021.zip |}} \\ {{ :dokumenty:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20211101.docx |Informace o
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
o informační technologie a digitalizaci: - {{ :dokumenty:pd_povinnosti_uv_86-2020.pdf |Společný dopis námě... a mechanismy výkladu usnesení vlády č. 86 - {{ dokumenty:uv_86_odpovedi_k_dotazum.pdf |Doplňující společný... informační technologie a digitalizaci}} - {{ :dokumenty:oha_86_3.pdf |2. doplňující společný dopis náměst... í být přílohou každého předložení (ve formátu {{ :dokumenty:zadost_o_posouzeni_provozni_dokumentace_v1-3.docx
Systémy správy dokumentů @nap
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
znysové funkce eSSL a dalších systém spravujících dokumenty (ISSD). Z hlediska „nosiče“ můžeme pak dokumenty rozdělit na skupinu analogových (typicky dokument vyhotove... isové službě v § 3, odst. 5) stanoví podmínky pro dokumenty v digitální podobě, kde se jejich uchováváním roz... lužbě též stanoví specifické podmínky pro práci s dokumenty v digitální podobě jako je například převod mezi
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
V tomto elementu může být při volání službami {{ :dokumenty:popis_sluzby_g1_gsbctidata_v1_02.docx |G1:gsbCtiData}} a {{ :dokumenty:popis_sluzby_g11_gsbzapisdata_v1_03.docx |G11:gsb... ě určen cílový AIS, a tedy ho uživatel služby {{ :dokumenty:popis_sluzby_g1_gsbctidata_v1_02.docx |G1:gsbCtiData}} či {{ :dokumenty:popis_sluzby_g11_gsbzapisdata_v1_03.docx |G11:gsb
Uvítání a obsah webu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ajdete zde také kompletní národní architektonické dokumenty v aktuálním znění a získáte informace ke schvalov... ge round largest 100%> ===Národní architektonické dokumenty=== <WRAP justify> Národní architektonické dokumenty vznikly na základě usnesení vlády ČR ze dne 3. října 20... le jen „IKČR“)]] na internetových stránkách. Tyto dokumenty, které jsou souhrnně označovány jako navazující d
CzechPOINT @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dok... ntní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informa... čkou či pečetí.\\ Nevyzvednuté či nezkonvertované dokumenty po uplynutí stanovené doby budou automaticky smaz... okument musí být úředně ověřen. Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podob
Úvod @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
í programu „Digitální Česko“. Mezi další následné dokumenty Informační koncepce ČR patří také: Slovník pojmů ... ké dokument MŘICT, stejně jako ostatní navazující dokumenty IKČR a jejich rozšiřující [[:znalostni_baze|Znalo... h informačních systémů veřejné správy. )) a další dokumenty(( OVS dle § 5a odst. 3 zákona o ISVS v souladu s ... ást [[:znalostni_baze|Znalostní báze]] detailními dokumenty a akcelerátory a bude vydávat potřebné ICT standa
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
01 Sb.]], [[https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/zakladni-dokumenty/kontrolni-standardy-nku-2016-300.pdf|kontrolních standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca... koncepce, provozní dokumentace a další požadované dokumenty nejsou nepříjemnou součástí [[https://archi.gov.c... kument|metod řízení ICT ve veřejné správě]]. Tyto dokumenty by měly být brány jako základní součást každé org
Informační koncepce ČR
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
a samoobslužně (v různých formách, jako digitální dokumenty i strojově čitelné údaje); zároveň musí udržovat ... etodiku k Informační koncepci ČR. ===== Následné dokumenty k Informační koncepci ===== Tato kapitola obsahu... a následující legislativní, metodické a prováděcí dokumenty, spojené s realizací cíle. Každý z výše uvedených... ledné čerpání z IROP 2021–2027. ==== Navazující dokumenty k IKČR ==== Pro zajištění sladění Informačních k
Identifikace klientů veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
* [[https://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-platne-typy-obcanskych-prukazu.aspx|Seznam platný... * [[https://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-platne-typy-obcanskych-prukazu.aspx|Seznam platný... u: * eGON služba [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... rosCtiPodleUdaju]], [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon
Slovník pojmů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dok... ů k datovým schránkám |  | |** ** |Datová zpráva |Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím da... ům veřejné moci prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a pr... itektury na veřejnou správu ČR. Obsahuje základní dokumenty Národní architektonický plán a Národní architekto
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
, obsahuje i jednotlivé procesní kroky, konkrétní dokumenty (jak je definuje Pokyn ministra vnitra(( Pokyn mi... ezpečnost (GDPR), na elektronickou identifikaci a dokumenty (eIDAS) nebo cíle a standardy eGovernmentu (IKČR)... všechny druhy zdrojů k tomu existujícími úkony a dokumenty (programové financování, projektový záměr, …). Dů... (jako součást celkové matice RACI) - Odkazy na dokumenty, které jsou pro tuto fázi nezbytné / doporučené
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní je podstatný především soulad se strategickými dokumenty, jejich principy a cíli. Mezi tyto dokumenty patří: - Strategie Digitální Česko a z ní zejména Informační ... e dokumentů v téže věci, je povinen evidovat tyto dokumenty v tzv. spisu. Proto by pak měl jako společnou a s... tou pro řízení tohoto workflow nad elektronickými dokumenty. Elektronický nástroj pro workflow by měl podpor
Národní architektonický rámec @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: