Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

CzechPOINT @nap
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
nty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů a učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné sprá... u veřejné správy * Služba autorizované konverze dokumentů Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat ... identifikaci. Přílohou veřejné listiny jsou kopie dokumentů, které byly použity pro identifikaci daného subje... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vede systém Czech POINT centrální evidenci všech
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Pravidla pro Systémy správy dokumentů</title> Spisovou službu považujeme za společnou schopnost na úr... ačních systémů, zajistit úkony spojené se správou dokumentů (příloh k transakcím) a s výkonem spisové služby ... ravny umožňující příjem a odesílání i digitálních dokumentů správnými komunikačními kanály * Jmenný rejstří... chování uzavřených spisů a vyřízených digitálních dokumentů po dobu skartační lhůty * Rozhraní ESSL zajišťu
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Popis Systému pro správu dokumentů</title> ===== Obecně o spisové službě ===== Podle [[http://www.za... pisové služby se rozumí „zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnost... ko data popisující souvislosti, obsah a strukturu dokumentů a jejich správu v průběhu času. Nařízení (EU) č... vyhotovený na papíru) a na skupinu elektronických dokumentů (viz nařízení eIDAS). Zákon o archivnictví a sp
Slovník pojmů eGovernmentu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
ízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů. |Czech Point spojuje univerzální podatelnu, ověř... nty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správ... ní úkonů vůči orgánům veřejné moci,\\ c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a pr... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů |§2 odst 1.| |** ** |Datová zpráva |Elektronická
Informační koncepce ČR
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
V závěru obsahuje seznam samostatných následných dokumentů, kterými bude rozpracována a implementována. IKČ... ly rozšířeny o zaměření na digitalizaci vnitřních dokumentů, modernizaci provozních IS a zavádění další pokro... ných celků a pro propojování judikatury a dalších dokumentů významných pro výklad práva s texty právních před... h dokumentací, digitalizace historických úředních dokumentů, agend pro podporu stavebnictví atd. Digitalizace
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
unkce správy spisů a případů - sloužící ke správě dokumentů a informací propojujících jednotlivé fáze (a funk... ch i externích. Všechny povinnosti vedení řádných dokumentů a spisů ve spisové službě nesmí nahrazovat eviden... pro funkce zázemí agend (BO) a pro funkce správy dokumentů, spisů a případů * Individuální (dílčí, specifi... vně podporovala všechny obslužné kanály (konverze dokumentů). * Všechny kontaktní kanály, včetně specializo
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ránky fyzické osoby – umožní** odesílání a příjem dokumentů mezi veřejnou správou a touto osobou. Tento proce... je veškeré náležitosti osobního podání či přijetí dokumentů a je podmínkou nutnou pro to, aby držitel datové ... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby,... kdy je referenční rozhraní využíváno k předávání dokumentů dle pravidel spisové služby. Toto se týká jen těc
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
dále navazovat řada legislativních a metodických dokumentů, týkajících se jednotlivých disciplín řízení ICT,... vní sběr požadavků, nebo pro tvorbu nejčastějších dokumentů a reportů, * umožní při využití metodiky a její... ezbytnější trvalá a průběžná aktualizace řídících dokumentů ICT. Ta bude respektovat veškerá, navzájem velmi ... ávy podle IKČR a jejích následných a navazujících dokumentů vytvářejí svou informační koncepci(( OVS dle § 5a
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
- Legislativní zakotvení – výběr legislativních dokumentů, které je při výkonu aktivit této fáze každé etap... y – iniciátory fáze – přehled úkonů a rozhodnutí (dokumentů), které jsou nutným předpokladem = iniciují zaháj... tyto činnosti: * Podíl na tvorbě strategických dokumentů vlády, nebo spolupráce formou poskytnutí vstupů a... OVS. * Podíl na tvorbě vlastních strategických dokumentů OVS, včetně vypracování ICT strategie OVS, pokud
start
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
souladu s usnesením zajistilo vydání a uveřejnění dokumentů k [[+tab|:ikcr|Informační koncepci ČR (dále jen „... tra se rozhodlo zvolit pro publikaci navazujících dokumentů IKČR formu propojených a vzájemně odkazujících in... vyhledávání nad celou znalostní bází navazujících dokumentů IKČR, správu jednotlivých částí/stránek, historii... sické zveřejnění formou listinných či digitálních dokumentů neumožňuje. Pro umožnění čtení navazujících dokum
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
d 100%> {{anchor:dokumenty}} ===Elektronický oběh dokumentů=== Výkon státní správy je doprovázen vytvářením dokumentů, jejich podepisováním, evidencí, odesíláním, příjm... s_system_spravy_dokumentu?s%5b%5d=eidas%2A|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služby. Řada s... okumentun|pravidla pro eSSL]]. Aby mohl být oběh dokumentů realizován elektronicky, musí povinné subjekty za
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Systém správy dokumentů|Systém správy dokumentů - eSSL]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych... avidla_kmvs}} ===== Pravidla pro Systém správy dokumentů ===== <WRAP center round tip 60%> Popis architekt... kčních celků a tematických oblastí v rámci správy dokumentů je popsán na samostatné stránce [[nap:system_spra
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500... y * asistenci klientům při podání nebo převzetí dokumentů * interních provozních úkonech zaměstnance a úř... ronizace provozních procesů i elektronická výměna dokumentů v obchodním styku, nejdříve pak zavedením [[nap:e... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106
Úvod @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
y veřejné správy podle IKČR a jejích navazujících dokumentů vytvářejí svou informační koncepci a další dokume... u jejího rozvoje (NAP) prostřednictvím následných dokumentů IKČR vychází z nutnosti systematicky popsat souča... ka - Informační koncepce ČR a jejích navazujících dokumentů, včetně toho budou teprve promítnuta do odpovídaj... zení změn nebo řízení kvality. Autoři následných dokumentů k IKČR předpokládají, že v jejich následujících a
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi z... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. * Informace k d... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní subjekty s
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:system_spravy_dokumentu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: