Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
128 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozdělení údajů a schéma výměny}} V rámci každé agendy jsou o subjektech v jednotlivých rolích (kontexte... ch systémů). * Údaje vytvářené v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do prop... ovat s jejich aktuálními údaji a jednotlivé úřady/agendy nebudou po občanech či právnických osobách opakov... věřování údajů, které jsou nutné pro výkon jejich agendy. ====== Východiska a pravidla propojeného datové
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při ... efinuje ústřední správní úřad zodpovědný za výkon agendy **v právní terminologii**. Při popisu údajů se te... ad působící v agendě již nemůže ovlivnit ohlášení agendy, může případně požadovat na ústředním správním úř... egislativním textu. V rámci přijaté notace je kód agendy označován velkým písmenem A následovaným přidělen
Agendový model veřejné správy @nap
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
výkonu digitálních služeb veřejné správy. Všechny agendy veřejné správy jsou zapsány spolu s legislativním... endami resp. agendovými informačními systémy tyto agendy podporujícími. ==== Agendový model výkonu veřejn... opsáním působnosti v jednotlivých agendách. ==== Agendy veřejné správy ==== Agendy veřejné správy jsou nejen právní rámce pro fungování orgánů veřejné moci, ale
Veřejný datový fond @nap
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
dním pojmem je údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy. Podle § 51 odst. 6, písm. k) [[https://www.zakon... ] je pro každý údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy v [[nap:rpp|RPP]] vedena jeho přístupnost veřejno... 111|ZoZR]] pro údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy, jehož možné hodnoty jsou vymezeny číselníkem, te... t buď číselníkem ČSÚ nebo číselníkem ohlašovatele agendy. Z § 54 odst. 1, písm. a) [[https://www.zakonypro
Slovník pojmů eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. |AIFO přidělí ORG (přev... ační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektron
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
klienty veřejné správy. Typicky jde tedy o portál agendy v přenesené působnosti poskytovaný správcem (ohlašovatelem) agendy. Klientem je může být jak občan, tak jiný orgán v... gendových informačních systémů, ve kterých se dle agendy podání řeší a zároveň do spisové služby úřadu. ... gendový informační systém a pracovat dle definice agendy. Při předávání podání z portálu je tak potřeba m
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ať již jsou nebo ještě nejsou ohlášeny jako vaše agendy. * Po té sestavte úplný seznam agend, kterých j... byste měli být jako OVM ohlašovateli. Neuvažujte agendy, ve kterých sice působíte, ale ohlašuje je jiné O... r služby ==== Automaticky (stejně jako v případě agendy nebo činnosti) generovaný kód sloužící pro databá... slušného OVM podle uvedeného místa podnikání dané agendy (např. k žádosti o koncesi k vedení spisovny se v
Informační koncepce ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
atiku dle vnímání veřejností (nikoli na zákony či agendy, jak je tomu teď). Služby musí být současně jedno... musí být dále (interně) konzistentně napojeny na agendy a procesy, jimiž se realizují, v rámci modelu ent... pro všechny správce agendových systémů pro výkon agendy státní správy v přenesené působnosti. Musí umožni... odpora sdílení údajů agendových systémů pro výkon agendy státní správy v přenesené působnosti. Tyto agendo
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
legislativním záměrem, musí ohlašovatel příslušné agendy upravit. * Jakákoliv veřejnoprávní činnost úřadu musí vycházet z agendy a činností v RPP. * Nejsou-li správně uvedené ú... vé služby jsou stejné pro celý úřad a pro všechny agendy, i když v jednotlivých agendách mohou být samozře... Výrazně se zvýší zodpovědnost úřadu ohlašovatele agendy za aplikační podporu agendy i zodpovědnost za dat
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
- (ne)dosažení cílů projektu** * Věcný gestor agendy spolu s Technickým správcem a Manažerem kyberneti... **Vyhodnocení investiční akce** * Věcný gestor agendy spolu s Technickým správcem vyhodnotí: * dosaž... lší rozvoj / ukončení provozu** * Věcný gestor agendy spolu s Technickým správcem a Manažerem kyberneti... u** * Na základě výroční zprávy **Věcný gestor agendy** rozhodne, zda poskytování ICT služby / provoz i
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejich garanční ústřední správní úřad (ohlašovatel agendy).\\ \\ Záměr - X (Kontaktní centrum) | |[[:ikcr#d... ředpisů pro služby EG]] |OVM (v roli ohlašovatele agendy nebo gestora zákona) provede revizi a návrh novel... práv a povinností]] |OVM, které je ohlašovatelem agendy, zkontroluje a opraví všechny své záznamy v RPP a... se Architektury.\\ \\ OVM, které je vykonavatelem agendy, zkontroluje své záznamy v RPP a navrhne úpravy o
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
tajemník, náměstek ekonomické sekce) *Vlastník agendy/procesu *Zakázkář ===== Účel dokumentu ===== ... du (digitální služba), nebo změna podpory vnitřní agendy/procesu úřadu. Vlákno je v praxi často vyvoláno z... * ** |**P** |** ** |** ** |D |** ** | |**Vlastník agendy/procesu (věcný správce)** |**P** |**P** |**P** |*... [https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] | |- [[https://spcss.archirepo
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
v souladu se zákonným zmocněním a se specifikací agendy v Registru práv a povinností.)) a potřebnou souči... telů, protože mají detailní procesní znalost dané agendy, související legislativy, vazeb a konsekvencí, ... operace pro výdaje ICT řešení, podporující „jeho“ agendy, tj. podle úsloví „kdo objednává, ten platí“. IC... OVS (jeho útvar), který je často jako tzv. gestor agendy zmocněn (kompetenčním zákonem, uvnitř úřadu organ
Katalog služeb veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
e služeb do [[nap:rpp|ZR RPP]] * Ohlašovatel agendy (ručně!) vyplní evidenci služeb a úkonů do [[http... du-pro-katalog-sluzeb-VS.XLSM]] * Ohlašovatel agendy odešle na schválení, MV posoudí a schválí/vrátí k... nění detailního popisu služby * Ohlašovatel agendy vytvoří pro každou službu detailní popis * ... ých agend * [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/]] * denní aktualizace * **výhody
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
příručky je přinést stručný návod, jak má správce agendy postupovat, když má **sestavit adekvátní plán digitalizace své agendy** podle § 14 odst. 4 a 5 Zákona, resp. jak má pos... ální zmocněnec, pokud plán konsoliduje za všechny agendy úřadu a podporuje tím jednotlivé správce agend. ... y) v současném ohlášení O7369. Čeká na stanovisko agendy A115 - Evidence obyvatel a rodná čísla. Jakmile b
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: