Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
460 - počet výskytů, Poslední úprava:
vytváření údajů o subjektech či objektech práva (údaje zde vznikají) - dále “autoritativní původce údaje”. * **Základními registry ROB a ROS**, které jako sp... istrem práv a povinností – poskytuje** referenční údaje pro řízení a správu propojeného datového fondu. ... í kompletní údajovou bázi, která obsahuje veškeré údaje o subjektech či objektech práva, které jsou veden
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
73 - počet výskytů, Poslední úprava:
jí úpravu. Logika ohlášení agend stanovuje, jaké údaje jsou v agendě vedeny o jednotlivých subjektech/ob... subjekty/objekty, o kterých jsou v agendě vedeny údaje **(kontexty)** jsou dále postupně číslovány. Následuje číslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A99... vozidlo// * který má jako první údaj 998-1-//1 Údaje o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s
Referenční údaje @nap
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Referenční údaje</title> Referenční údaje jsou údaje vedené v základním registru, které jsou označené jako referenční. Platí obecná právní a procesní premisa, že referenční údaje jsou při výkonu veřejné správy považovány za plat
Slovník pojmů eGovernmentu
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. AIFO se nikdy ... ém pracuje s referenčními údaji, požádá si o tyto údaje ze základních registrů, úředník není tedy nucen vyžadovat tyto údaje od žadatele. |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních... f), | |** ** |Agendový údaj |Jde o podřadný prvek Údaje\\ Agendové údaje jsou údaje, které si vede sama a
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
**není** anonymizací údajů, a i pseudonymizované údaje jsou nadále osobní údaje. Účelem pseudonymizace je tedy: - Snížení rizika neoprávněného nakládání s... proti dnes běžně používanému postupu, kdy veškeré údaje o osobách jsou uloženy v jedné tabulce (tj. včetn... ch údajů tak, aby od sebe byly odděleny minimálně údaje: * **Agendové vlastní –** údaje vytvářené v r
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ím webových služeb může subjekt čerpat referenční údaje ze ZR. Subjekt, který působí v agendě, má tuto ag... rech, je tento subjekt oprávněn čerpat referenční údaje ze ZR prostřednictvím vnějších služeb informačníh... správy]], které poskytuje občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstř... jších předpisů. Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
]] umožňující jednotlivým AIS čerpat a publikovat údaje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud age... vou evidenci údajů, má povinnost publikovat svoje údaje jiným agendám skrze [[:nap:egsb|eGSB / ISSS]], ja... ifikátorů fyzických osob, u nichž jsou vyměňovány údaje mezi jednotlivými agendami (překlad AIFO) * Vý... né správy, nicméně nejsou dosud vedeny v AIS jako údaje (příkladem je potvrzení o studiu, dohoda o chráně
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
== Při výkonu veřejné správy může OVS potřebovat údaje jiných OVS, kterým ale nemá přístup v rámci rozsahu stanoveného v RPP. Pokud se jedná o veřejné údaje, přistupuje k nim prostřednictvím VDF. Jsou-li da... * K identifikaci entit, o nichž jsou publikovány údaje ve VDF, jsou použita IRI dle otevřené formální no... V publikovaných datech se nepublikují duplicitní údaje s již publikovanými údaji ve VDF. V případě, že O
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
e služby. Registr práv a povinností dále definuje údaje v agendách vedené a pravidla pro jejich využívání... m dané právní úpravy a má tedy povinnost agendu a údaje o ní zapsat do Registru práv a povinností. Součástí ohlášení jsou: - Referenční údaje o agendě * název agendy a její číselný kód,... o soukromoprávní uživatel údajů oprávněn využívat údaje ze základních registrů nebo z agendových informač
Kontext eGSB/ISSS @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
ámci agendy se pak o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat také jen na základě příslušných ustan... a objektech se evidují a případně vyměňují různé údaje. Můžeme tedy říci, že kontext: * určuje právn... rámci agend a * jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agendě. Met
Registr osob @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
o základních registrech, který eviduje referenční údaje. Správcem registru osob je Český statistický úřad... ou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se t... ou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti
CzechPOINT @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
kde by bylo možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních ... strální mapy, musí žadatel znát v případě pozemku údaje o parcele (kmenové číslo a poddělení čísla), nebo... el může požádat, aby do výpisu byly zahrnuty také údaje z Rejstříku trestů z jiného členského státu EU, v... vydáván výpis z Rejstříku trestů právnické osoby. Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, kte
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
a také rozšiřuje vzájemné sdílení informací o ty údaje, které v PPDF vůbec nejsou. Význam VDF v této obl... které nemají ze zákona povinnost publikovat svoje údaje jiným agendám, a tedy ani nejsou součástí [[nap:p... řípadně SPUÚ) při výkonu veřejné správy používají údaje vedené v [[nap:zakladni_registry|systému základních registrů]] a údaje vedené o jednotlivých entitách v jiných agendovýc
Pravidla pro Portály veřejné správy a Soukromoprávních uživatelů údajů @nap:pravidla
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
umožní nejen předvyplnit veškeré státu již známé údaje z [[nap:propojeny_datovy_fond|propojeného datovéh... agendového zákona být schopný čerpat a poskytovat údaje skrze systém [[:nap:egsb|eGON Service Bus / Infor... sí dle svého agendového zákona být schopný čerpat údaje z informačního systému základních registrů * Mu... |eGON služeb ISZR]] * OVS se doptá na oprávněné údaje pro potřeby služby * OVS dá klientovi vybrat, d
Editorské agendové informační systémy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ndové informační systémy</title> Systémy jejichž údaje jsou publikované kompozitními službami [[nap:iszr... rozumí služby [[nap:iszr|ISZR]], které poskytují údaje vedené v editorských systémech ZR s vazbou na referenční údaje vedené v ZR: * Evidence obyvatel - AISEO (Správ... nitra ČR) Každý ZR má své editory, kteří editují údaje. Editoři zapisují údaje do jednotlivých ZR a spol
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Integrace informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Úplné elektronické podání @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
banner @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava: