Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
465 - počet výskytů, Poslední úprava:
čtenář, správce, auditor) a pravidla poskytování údajů o subjektech a objektech v informačních systémech... které na základě výkonu agend zajišťují vytváření údajů o subjektech či objektech práva (údaje zde vznika... rmační systémy zajišťuji poskytování referenčních údajů o subjektech práva a zajišťují jednoznačnou vazbu údajů na subjekt práva. * **Základním registrem RÚIAN
Veřejný datový fond @nap
124 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR. ... ůležité v rámci VDF a pravidla evidence a sdílení údajů ve VDF. VDF je ukotven v [[https://www.zakonyprol... více splňovat otevřené formální normy. V případě údajů spravovaných v AIS se z principu jedná o informac... Databázový systém má rozhraní pro získání obsahu údajů, prostřednictvím kterého lze obsah údajů ve struk
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
ových informačních systémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze zák... ýkon agendy **v právní terminologii**. Při popisu údajů se tedy nevyužívá technologická terminologie, ale... rávce agendy definuje právní rozdělení kontextů a údajů a správce příslušného agendového informačního sys
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
při realizaci propojeného datového fondu sdílením údajů mezi jednotlivými agendovými informačními systémy... ]| Poskytuje veškeré služby týkající se využívání údajů ze základních registrů, realizuje i služby pro editory do ZR a pro sdílení údajů editorů ZR | | Informační systém sdílené služby| ... p:egsb|eGSB/ISSS]]| Rozhraní pro sdílení a výměnu údajů mezi ISVS a uskutečňování vazeb mezi nimi | | Inf
CzechPOINT @nap
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
init podobný rozsah podání, získat podobný rozsah údajů a informace o průběhu řízení ve všech věcech, kte... e (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (hledání konkrétní osoby). |Poplatek za ověřený v... í s MA ISOH:\\ • registrace a vydání přístupových údajů,\\ • změna v přiřazení provozoven k uživatelským ... vozovatelé autovrakovišť |Pro vydání přístupových údajů do MA ISOH musí žadatel předložit:\\ • identifika
Slovník pojmů eGovernmentu
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
ázvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb,... celená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrec... orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, je-li subjekt dle závorky bodu 1 orgánem veřejné... který provádí po splnění podmínek zápis či úpravu údajů o subjektu v Registru osob, nebo provádí zápis či
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Způsoby získání referenčních údajů ze ZR====== ===== Webové služby ===== Prostřednictvím webových... ních registrů (také jako SZR), přičemž na čerpání údajů musí mít vlastní zákonné zmocnění ve svém zákoně ... trů (také jako ISZR). Pro získávání referenčních údajů webovými službami je nezbytné nejdříve ztotožnit ... ů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů. Jedním z cílů zavádění
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
t technikou oddělení agendových a identifikačních údajů a jejich propojení pomocí AIFO dle uvedeného schématu: Pseudonymizace **není** anonymizací údajů, a i pseudonymizované údaje jsou nadále osobní úd... Snížení rizika neoprávněného spojování osobních údajů (dále také „Profilování“) Oproti dnes běžně použ... osobách jsou uloženy v jedné tabulce (tj. včetně údajů osobních), jde o systematické rozdělení uložených
Agendový model veřejné správy @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
činností a pro evidenci a spravování a využívání údajů v rámci principu [[nap:propojeny_datovy_fond|pro... nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů, * výčet a ... orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají, nebo jejich kategorie,
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Sdílení údajů veřejné správy ČR====== Orgány veřejné moci (OVM) a soukromoprávní uživatelé údajů (SPUÚ) při výkonu svých agend používají údaje ved... správy je nutné, aby měli OVM a SPUÚ pro sdílení údajů k dispozici jasně definovanou sadu metod a nástro... jejich informačních systémech. Z pohledu sdílení údajů je důležité jejich členění na: * údaje evidova
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
átoru fyzické osoby (AIFO), a to pomocí kombinace údajů, které o každém ze svých klientů doposud vedl. Na... ovat aktuální oprávnění daného SPUÚ pro využívání údajů (tj. jaké údaje vedené v základních registrech a ... si **nastavit tzv. notifikace o změnách osobních údajů** v ZR. Čtení údajů ze ZR na základě obdržení notifikační informace o změně údajů je **základním postupe
Evidence subjektů @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
ond|Propojený datový fond]] je postaven na výměně údajů o jednoznačně identifikovatelných subjektech a objektech. Při evidenci, správě a propojování údajů je nezbytné správně využívat k tomu určené identi... architektonických doporučení týkajících se výměny údajů i vedení datového fondu (evidence údajů). To se pochopitelně týká i fyzických osob. Níže je tabulka s př
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
dle ZoKB) a * Pověřencem pro ochranu osobních údajů (dle GDPR), * správa byznys architektury, model... lativního procesu. ===== IT bezpečnost a ochrana údajů v kontextu úřadu ===== Informatika jako systémov... ných disciplín, jako je bezpečnost úřadu, ochrana údajů, dodržování pravidel, řízení kvality, výkonnosti ... vislosti vzaty v úvahu. ==== Podíl IT na ochraně údajů a GDPR ==== V oblasti řízení ochrany soukromí a
Informační koncepce ČR
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
mezi agendovými IS úřadu (OVS) a ostatními zdroji údajů z propojeného datového fondu VS ČR (PPD). Tito pr... y, tak o ochranu soukromí a osobních i obchodních údajů uživatelů === Dílčí cíl 3.1: Využití prostředků ... četně prostorových. Dále o správu číselníků všech údajů důležitých pro řízení služeb eGovernmentu (životn... ykonávaných v přenesené působnosti formou sdílení údajů a AISů === Podpora sdílení údajů agendových syst
Propojený datový fond @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
je primárním zdrojem platných a právně závazných údajů pro subjekty práva i pro všechny OVM a SPUÚ při v... interakcí mezi úřady pomocí automatizované výměny údajů mezi jednotlivými Agendovými informačními systémy... ahuje i pojem Soukromoprávní systém pro využívání údajů, který je roven Agendovému informačnímu systému, ... prvky a práva a povinnosti). Pro referenční vazby údajů o fyzických osobách se využívá Agendový identifik
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
banner @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: