Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
462 - počet výskytů, Poslední úprava:
čtenář, správce, auditor) a pravidla poskytování údajů o subjektech a objektech v informačních systémech... které na základě výkonu agend zajišťují vytváření údajů o subjektech či objektech práva (údaje zde vznika... rmační systémy zajišťuji poskytování referenčních údajů o subjektech práva a zajišťují jednoznačnou vazbu údajů na subjekt práva. * **Základním registrem RÚIAN
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
ových informačních systémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze zák... ýkon agendy **v právní terminologii**. Při popisu údajů se tedy nevyužívá technologická terminologie, ale... rávce agendy definuje právní rozdělení kontextů a údajů a správce příslušného agendového informačního sys
CzechPOINT @nap
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
init podobný rozsah podání, získat podobný rozsah údajů a informace o průběhu řízení ve všech věcech, kte... e (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (hledání konkrétní osoby). |Poplatek za ověřený v... í s MA ISOH:\\ • registrace a vydání přístupových údajů,\\ • změna v přiřazení provozoven k uživatelským ... vozovatelé autovrakovišť |Pro vydání přístupových údajů do MA ISOH musí žadatel předložit:\\ • identifika
Slovník pojmů eGovernmentu
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
ázvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb,... celená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrec... orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, je-li subjekt dle závorky bodu 1 orgánem veřejné... který provádí po splnění podmínek zápis či úpravu údajů o subjektu v Registru osob, nebo provádí zápis či
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Způsoby získání referenčních údajů ze ZR</title> ===== Webové služby ===== Prostřednictvím webov... ních registrů (také jako SZR), přičemž na čerpání údajů musí mít vlastní zákonné zmocnění ve svém zákoně ... trů (také jako ISZR). Pro získávání referenčních údajů webovými službami je nezbytné nejdříve ztotožnit ... ů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů. Jedním z cílů zavádění
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
při realizaci propojeného datového fondu sdílením údajů mezi jednotlivými agendovými informačními systémy... ]| Poskytuje veškeré služby týkající se využívání údajů ze základních registrů, realizuje i služby pro editory do ZR a pro sdílení údajů editorů ZR | | Informační systém sdílené služby| ... p:egsb|eGSB/ISSS]]| Rozhraní pro sdílení a výměnu údajů mezi ISVS a uskutečňování vazeb mezi nimi | | Inf
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
t technikou oddělení agendových a identifikačních údajů a jejich propojení pomocí AIFO dle uvedeného schématu: Pseudonymizace **není** anonymizací údajů, a i pseudonymizované údaje jsou nadále osobní úd... Snížení rizika neoprávněného spojování osobních údajů (dále také „Profilování“) Oproti dnes běžně použ... osobách jsou uloženy v jedné tabulce (tj. včetně údajů osobních), jde o systematické rozdělení uložených
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
dle ZoKB) a * Pověřencem pro ochranu osobních údajů (dle GDPR), * správa byznys architektury, model... lativního procesu. ===== IT bezpečnost a ochrana údajů v kontextu úřadu ===== Informatika jako systémov... ných disciplín, jako je bezpečnost úřadu, ochrana údajů, dodržování pravidel, řízení kvality, výkonnosti ... vislosti vzaty v úvahu. ==== Podíl IT na ochraně údajů a GDPR ==== V oblasti řízení ochrany soukromí a
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
činností a pro evidenci a spravování a využívání údajů v rámci principu [[nap:propojeny_datovy_fond|pro... nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů, * výčet a ... orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají, nebo jejich kategorie,
Informační koncepce ČR
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
mezi agendovými IS úřadu (OVS) a ostatními zdroji údajů z propojeného datového fondu VS ČR (PPD). Tito pr... y, tak o ochranu soukromí a osobních i obchodních údajů uživatelů === Dílčí cíl 3.1: Využití prostředků ... četně prostorových. Dále o správu číselníků všech údajů důležitých pro řízení služeb eGovernmentu (životn... ykonávaných v přenesené působnosti formou sdílení údajů a AISů === Podpora sdílení údajů agendových syst
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
10|Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123|... nap:referencni_udaje|referenčních]] či agendových údajů. Správné využívání údajů z registrů a jiných agendových systémů je podmíněno realizací správných procesn... ím notifikací o změnách referenčních a agendových údajů. Dle zákona o elektronické identifikaci se pr
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
principů otevřených dat za účelem podpory sdílení údajů OVS při výkonu veřejné správy i mimo jejich rozsa... VS, kde je hlavním prostředkem sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávními subjekty navzájem a také roz... rávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR. ... rávních předpisů na zpracování a ochranu osobních údajů. Nad rámec těchto pravidel musí poskytovatel u sv
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
zhraní</title> ===== Způsob získání referenčních údajů ===== {{page>nap:ziskavani_referencnich_udaju}} ... veřejné správy. Tedy obecně platí, že pro sdílení údajů, výměnu údajů a propojování jednotlivých informačních systémů veřejné správy různých správců, má být pri... jde o subjekty typu SPUÚ (Soukromoprávní uživatel údajů) dle zákona 111/2009 Sb., kteří pro využití služe
Referenční údaje @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
správa musí jednat na základě těchto referenčních údajů a naopak, že jedná-li veřejná správa na základě těchto referenčních údajů, nemůže dojít k nesprávnému úřednímu postupu díky... skutečností. ===== Zápis a editace referenčních údajů ===== Za editaci a zápis referenčních údajů zodpovídá vždy příslušný editor. Platí přitom, že rozlišen
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
bčanských průkazů]] * Kontrola fotografie a údajů na občanském průkaze proti klientovi, který jej p... bčanských průkazů]] * Kontrola fotografie a údajů na občanském průkaze proti klientovi, který jej předložil * Vyžádání si aktuálních údajů, včetně fotografie, o klientovi, který jej předlo... de možné pokračovat v praxi vydávání přístupových údajů klientů veřejné správy mimo systémy kvalifikované
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Agendový model veřejné správy @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Národní identitní autoritu @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Národní identitní autority @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro elektronické úkony a doručování @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dokumenty @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
banner @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených provozních informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro kontaktní místo veřejné správy @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis eGovernment cloudu @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: