Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
ých služeb, funkčních celků a tematických oblastí úřady]]. **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:ar... unkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]].</WRAP> {{section>nap:agendovy_model_verejne_s... unkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</WRAP> {{section>nap:elektronicka_identifikace... unkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</WRAP> {{section>nap:propojeny_datovy_fond#pop
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ANUAL_CS.PDF|manuálu Evropského účetního dvora]]. Úřady mají povinnost využívat majetek v souladu s 3E a ... ektů digitalizace veřejné správy. Je žádoucí, aby úřady při [[https://archi.gov.cz/metody_dokument:rizeni... aždý orgán veřejné správy, dobrovolně pak ostatní úřady. Informační koncepce úřadu nemá jít do hloubky, m... x|strategii rozvoje služební úřadu]], kterou mají úřady zpracovat dle [[https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
unkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]. Zapracování pravidel této vrstvy architektury... a zástupci organizací), ale i interním klientům (úřady a úředníci) na: * Obslužné funkce - představuj... postupům. * Funkce integrace a spolupráce mezi úřady při výkonu služeb klientům. {{ :soubor:dalsi_de... unkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]. Zapracování pravidel této vrstvy architektury
Slovník pojmů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
terýkoliv občan, činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím Datové schránky doručují své píse... a zřídit datovou schránku a komunikovat (nejen) s úřady online odkudkoliv. Díky datovým schránkám, které ... y. V důsledku pak občan nemusí „obíhat jednotlivé úřady“,  ale může získat službu potřebnou k vyřešení sv... občanům bezpečně se identifikovat a komunikovat s úřady online. |  |Výklad OeG |  | |** ** |e-Procurement
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
e pracovat s jejich aktuálními údaji a jednotlivé úřady/agendy nebudou po občanech či právnických osobách... k povede PPDF k náhradě manuálních interakcí mezi úřady pomocí automatizované výměny údajů mezi jednotliv... |Ministerstva a další ústřední správní úřady | |Svěřenské fondy ... katastrální. Primárními editory jsou katastrální úřady, prostřednictvím informačního systému katastru ne
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
entitou, alespoň 5000 ročně. **ústřední správní úřady včetně jejich organizací** Dle [[https://apps.od... č. 86]] se povinnost vztahuje na ústřední správní úřady včetně výdajů organizací nebo právnických osob, k... i, a podřízených organizačních složek státu. Tyto úřady předkládají žádost o stanovisko OHA, pokud jde o ... left purple round 100%> {{anchor:co}} ===CO mají úřady předkládat OHA ke schválení?=== **Projekty podléh
Informační systém Evidence obyvatel @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
noveném rozsahu jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ohlašovny, tj. v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak ... těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady. Uživateli údajů vedených v informačním systému
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
u-li správně uvedené údaje o agendě, nebudou moci úřady působící v agendě využívat nástrojů eGovernmentu ... ů při práci s elektronickými údaji mezi klienty a úřady.}} === Podstata změn v byznys architektuře === ... řešení životní situace * výměně informací mezi úřady * asistenci klientům při podání nebo převzetí d... ace údajů** výměnou elektronických informací mezi úřady, tzv. Back-Office integrace. Bude docházet ke g
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ky pro elektronický podpis a pečeť pro úředníky a úřady, a jejich poskytování jako sdílené služby státu. ... to i přes zvyšující se efektivitu úřadů celkově. Úřady musí rozumět svým službám, musí mít dostatečnou k... Tak vede PPDF k náhradě manuálních interakcí mezi úřady pomocí automatizované výměny údajů. === Dílčí cí... ejich vlastní působnosti, jimi samotnými i jinými úřady. ==== Cíl č. 6: EFEKTIVNÍ A PRUŽNÝ DIGITÁLNÍ ÚŘ
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ry === Metodika NAR dále předpokládá, že některé úřady budou chtít / potřebovat význam některých koncept... modelujici_urady_a_jejich_architektury|Modelující úřady a jejich architektur]], není typickým doménovým t... u **volitelně doporučené** a další atributy budou úřady moci podle své potřeby přidávat ve své místní úpr... rprise Capability Map )), která ukazuje rozdělení úřady na menší části (segmenty a schopnosti) podle toho
Uvítání a obsah webu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
h systémů. K podání žádosti o stanovisko OHA musí úřady využít aktuálně platné formuláře a vyplněné je za... ovisko OHA]], [[+tab|:uvod_schvalovani#co|co mají úřady předkládat OHA ke schválení]], [[+tab|:uvod_schvalovani#jake|jaké formuláře mají úřady pro své projekty využít]] a [[+tab|:uvod_schvalovani#jak|jak mají úřady žádost k projektu vyplnit]]. Cílem schvalování
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
unkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] a [[nap_dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlast... unkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] - Popis pravidel využívání funkčních celků a te... orgány územních samosprávných celků** (také jako „úřady“(( V užším slova smyslu je úřad institucionální s... zvíjí principy, zásady a cíle v ní vedené a **pro úřady je závazný** v míře dodržování principů, zásad a
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
a má být využíván jednak jako zdroj informací pro úřady a jednak jako jeden z komponent při optimalizaci ... lušný úřad. V tomto případě tedy můžeme rozdělit úřady do třech následujících kategorií: * Gestor leg... rého provozu (předpoklad k 1. 1. 2022) přehodnotí úřady politiku pořizování komerčních právních informačn... ho systému e-Sbírka a e-Legislativa budou všechny úřady povinny ve svých systémech a nově vytvářených mat
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
anebo společně s externími partnery, dodavateli a úřady bude modelován tzv. rozšířený úřad/podnik. Je ted... u strategickou architekturu úřadu. Ne vždy budou úřady disponovat dostatečným časem, schopnostmi, kapaci... daných IT projektů s IKČR a NAP. Vedle toho mají úřady možnost hledat a formulovat další principy, které
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
modelujici_urady_a_jejich_architektury|Modelující úřady a jejich architektury]] je vysvětleno „**Čí archi... účelu a podrobnosti ===== Vycházíme z faktu, že úřady a podniky ve veřejné správě architekturu, tj. str... t jak centrálně směrem od OHA, tak komunitně mezi úřady navzájem. ===== Stavební bloky architektury a ře
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Public administration policy model @en:nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: