Překlady této stránky:

Toto je starší verze dokumentu!


Referenční údaje

Referenční údaje jsou údaje vedené v základním registru, které jsou označené jako referenční. Platí obecná právní a procesní premisa, že referenční údaje jsou při výkonu veřejné správy považovány za platné, pokud se neprokáže opak, nebo pokud nejsou příslušným editorem označeny za zpochybněné.

Platí tedy, že veřejná správa musí jednat na základě těchto referenčních údajů a naopak, že jedná-li veřejná správa na základě těchto referenčních údajů, nemůže dojít k nesprávnému úřednímu postupu díky nesouladu se skutečností.

Za editaci a zápis referenčních údajů zodpovídá vždy příslušný editor. Platí přitom, že rozlišení zodpovědnosti editora není po subjektu, ale i po jednotlivých údajích. Kupříkladu u právnických osob za zápis a evidenci příslušných základních údajů zodpovídá příslušný editor (rejstříkový soud, krajský úřad, živnostenský odbor obce apod.), ale za údaje o datové schránce zodpovídá Ministerstvo vnitra jako správce ISDS.

Základní povinnosti editora tedy jsou:

 • Zapisovat a editovat údaje vždy na základě existujících dokumentů
 • Řešit reklamace zpochybněných údajů
 • Řešit správnost a aktuálnost údajů (má-li takovou povinnost stanovenu)

Dokumenty, na základě kterých editor vykonával své povinnosti se musí řídit povinnostmi spisové služby.

Každý orgán veřejné moci je v rozsahu stanoveném mu působností v jednotlivých agendách povinen využívat referenční údaje ze základních registrů. Postupuje přitom tak, že buď využívá služeb ISZR a napojuje svoje agendové informační systémy, nebo využívá některý z jiných nástrojů Referenčního rozhraní.

Základními povinnostmi OVM užívajících údaje tedy jsou:

 • Využívat v agendách referenční údaje
 • Využívat aktuální referenční údaje, což lze zajistit jedním ze dvou způsobů či kombinací dvou následujících:
  1. Dotazováním se při každé transakci do základních registrů, nebo
  2. využíváním mechanismu notifikací o změnách referenčních údajů a následné aktualizace.
 • Pokud zjistí nesoulad referenčních údajů se skutečností, realizovat reklamaci údajů vůči editorovi údajů
 • Nevyžadovat údaje vedené v registrech od subjektu údajů
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.