Překlady této stránky:

Toto je starší verze dokumentu!


Editorské agendové informační systémy

Systémy jejichž údaje jsou publikované kompozitními službami ISZR (Kompozitními službami se rozumí služby ISZR, které poskytují údaje vedené v editorských systémech ZR s vazbou na referenční údaje vedené v ZR):

  • Evidence obyvatel - AISEO (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR)
  • Cizinecký informační systém - AISC(Správcem je Policie ČR)
  • Evidence cestovních dokladů - AISCD (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR)
  • Evidence rodných čísel - AISRČ (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR)
  • Evidence občanských průkazů - AISOP (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR)
  • Publikační AIS, jejichž údaje jsou publikované službami Informačního systému sdílení údajů

Správci ISVS, v nichž se evidují údaje dle příslušného zákona, publikují údaje pro potřeby jiných úřadů nebo pro klienty VS prostřednictvím Informačního systému sdílení údajů. ISZR, Informační systém sdílení údajů a FAIS tvořící referenční rozhraní ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.

Podstatnou službou, která je součástí rozvoje služeb propojeného datového fondu je služba, která vrátí AIFO (agendový identifikátor fyzické osoby) pro současné i historické číslo a typ dokladu. Tato služba je nezbytná pro nahrazení rodného čísla jako identifikátoru fyzické osoby nejen v procesech a dokumentech veřejné správy, ale i soukromoprávní sféře.

Každý ZR má své editory, kteří editují údaje. Editoři zapisují údaje do jednotlivých ZR a společně s věcným správcem každého z editorů se tím udržují údaje v ZR správné a aktuální. Pro aktuálnost a správnost se využívá mechanizmu reklamace údajů. Editoři editují údaje v ZR pomocí svých editačních informačních systémů na základě dokumentů evidovaných v systémech eSSL nebo samostatných evidencí dokumentů v souladu s právními předpisy. OVM může čerpat nereferenční údaje formou tzv. kompozitních služeb. Nereferenční údaje nazýváme údaje, které nejsou čerpány přímo ze základních registrů, ale z editorských informačních systémů. Jelikož v ZR se nacházejí pouze údaje k aktuálnímu stavu, které jsou správné a garantované státem, v rámci kompozitních služeb je možné získat z editačních systémů editorů ostatní nereferenční údaje (např. historické údaje o subjektu práva nebo další užitečné údaje, které se v ZR nenachází).

Informace o kompozitních službách jsou k dispozici na stránkách SZR.

Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.